Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-23
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja i przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli
Organizator:ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o
Adres: ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:WP/22/2019/LES Organizacja i przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu ,,Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach projektu ,,Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu".
Ponadto dla każdego nauczyciela biorącego udział w szkoleniach zaplanowano materiały szkoleniowe (skrypt, notes, teczka, długopis, pendrive z nagranymi materiałami) oraz catering dla uczestników szkoleń w formie przerwy kawowej w przypadku szkoleń trwających nie dłużej niż 6 godzin jednego dnia, w przypadku szkoleń trwających dłużej niż 6 godzin jednego dnia poza przerwą kawową catering powinien obejmować obiad w formie posiłku jednodniowego.
Cykl szkoleń obejmuje 3 moduły:
a) nowoczesne technologie w nauczaniu przedmiotów zawodowych (*e-learning, w tym gry symulacyjne)
b) metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
c) obsługa specjalistycznych maszyn/ narzędzi w powiązaniu z nauczanym zawodem - we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego
Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenia modułu c tj.:
c) obsługa specjalistycznych maszyn/ narzędzi w powiązaniu z nauczanym zawodem - we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
I. Szkolenie ,,Obsługa wybranych programów sprzedaży (typu Insert GT)"
Przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób w wymiarze 8 godzin dla osoby (nauczyciela biorącego udział w szkoleniu)
Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi:
Podstawy pracy z modułem sprzedażowym, funkcjonalności modułu sprzedażowego, przygotowywanie dokumentów itp.
Zakładane rezultaty szkolenia (między innymi):
Nauczyciel będzie potrafił obsłużyć sprzęt związany z nauczanym zawodem, zna jego zastosowanie i funkcjonowanie w zakresie wykorzystania na zajęciach.
Zakres tematyczny wykładu powinien obejmować między innymi:
Rodzaje deficytowych kwalifikacji na rynku pracy, sposób zdobywania kwalifikacji, potwierdzanie kwalifikacji, możliwości współpracy szkół z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego.
Szczegółowy opis zamieszczony jest w zapytaniu ofertowym
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli zawodu zgodnie z potrzebami szkół uczestniczących w projekcie.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach projektu ,,Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu".
Ponadto dla każdego nauczyciela biorącego udział w szkoleniach zaplanowano materiały szkoleniowe (skrypt, notes, teczka, długopis, pendrive z nagranymi materiałami) oraz catering dla uczestników szkoleń w formie przerwy kawowej w przypadku szkoleń trwających nie dłużej niż 6 godzin jednego dnia, w przypadku szkoleń trwających dłużej niż 6 godzin jednego dnia poza przerwą kawową catering powinien obejmować obiad w formie posiłku jednodniowego.
Cykl szkoleń obejmuje 3 moduły:
a) nowoczesne technologie w nauczaniu przedmiotów zawodowych (*e-learning, w tym gry symulacyjne)
b) metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
c) obsługa specjalistycznych maszyn/ narzędzi w powiązaniu z nauczanym zawodem - we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego
Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenia modułu c tj.:
c) obsługa specjalistycznych maszyn/ narzędzi w powiązaniu z nauczanym zawodem - we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
II. Szkolenie ,,Obsługa wybranych programów sprzedaży (typu Insert GT)"
Przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób w wymiarze 8 godzin dla osoby (nauczyciela biorącego udział w szkoleniu)
Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi:
Podstawy pracy z modułem sprzedażowym, funkcjonalności modułu sprzedażowego, przygotowywanie dokumentów itp.
Zakładane rezultaty szkolenia (między innymi):
Nauczyciel będzie potrafił obsłużyć sprzęt związany z nauczanym zawodem, zna jego zastosowanie i funkcjonowanie w zakresie wykorzystania na zajęciach.
Zakres tematyczny wykładu powinien obejmować między innymi:
Rodzaje deficytowych kwalifikacji na rynku pracy, sposób zdobywania kwalifikacji, potwierdzanie kwalifikacji, możliwości współpracy szkół z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego.
Szczegółowy opis zamieszczony jest w zapytaniu ofertowym
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 31-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście/ za pośrednictwem poczty/ kuriera w siedzibie Zamawiającego - ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, pok. 322-323 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 9.00
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią
Na opakowaniu należy zamieścić informacje dotyczące:
Nazwy i adresu wykonawcy
Nazwy i adresu zamawiającego
Adresu na który należy składać oferty
Oraz adnotację:
,,Odpowiedź na zapytanie ofertowe pn.:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu ,,Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu", WP/22/2019/LES
W przypadku nie zastosowanie się do powyższych wymagań Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.
Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Termin składania:2019-05-31
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: leski Miejscowość: Lesko
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zakończenia terminu realizacji umowy przed ww. terminem.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Każda osoba/y prowadząca/e szkolenia muszą posiadać:
1. wykształcenie techniczne zawodowe
2. lub wyższe licencjackie/magisterskie
3. lub kursy zawodowe/kwalifikacyjne
na kierunku odpowiadającym tematyce szkolenia do prowadzenia którego przewidziana/y została/y osoba/y (dotyczy pkt. 1-3).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie informacji zawartych w każdego CV wykładowcy/nauczyciela załączonego do oferty oraz wypełnienia załącznika nr 4 do Zapytania. Przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kserokopii dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane przez Wykonawcę kwalifikacje.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia CV w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę w celu wykazania spełnienia warunków udziału każdego wskazanego wykładowcy/ nauczyciela. W przypadku wskazania do jednej części więcej niż jednego wykładowcy/nauczyciela, warunek musi spełniać każda wskazana osoba. W przypadku niespełnienia warunku udziału jednej ze wskazanych osób, oferta zostaje odrzucona.
Nieprzedstawienie wymaganych informacji w CV każdego wskazanego wykładowcy/nauczyciela lub niezałączenie wymaganych wykazów skutkuje odrzuceniem oferty.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na należyte zrealizowanie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w następujących sytuacjach:
b) Nieosiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników realizacji umowy wskazanych przez Zamawiającego w umowie;
c) Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom;
d) Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie;
e) Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia - Por część XV pkt 5 niniejszego zapytania ofertowego
2. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.
3. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Zasad płatności;
d) Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących przypadkach:
a) Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu.
b) Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,
c) umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty:
1. CV osób wskazanych do realizacji szkoleń dla nauczycieli
2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego]
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego]
4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego]
5. Stosowne pełnomocnictwa [jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty]
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
- cena 40%
- kwalifikacje osoby/ osób wskazanych do prowadzenia szkoleń: waga - 20 %
- doświadczenie osoby/osób wskazanych do prowadzenia szkoleń 40%
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub Wnioskodawcą Projektu tj. Powiatem Leskim/Zespołem Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Wnioskodawcy Projektu tj. Powiatu Leskiego /Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania wyklucza się także Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu (określonych w części III niniejszego zapytania).
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z ubiegania się o udzielenie zamówienia, uważa się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT LESKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W LESKU
Adres
Al. Jana Pawła II 18a
38-600 Lesko
podkarpackie , leski
Numer telefonu
13 469 66 73
NIP
6881244572
Tytuł projektu
Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły zprzedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu
Numer projektu
RPPK.09.04.00-18-0007/17-00
Inne źródła finansowania
ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o.
ul. Partyzantów 1a
35-242 Rzeszów
tel. 17 - 861 22-44
e-mail: biuro@aldeo.pl
strona internetowa: http://www. aldeo.pl
NIP: 7962942588
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje pytanie pisemnie na adres: ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o., ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@aldeo.pl Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:1186718, WP/22/2019/LES
Źródło: Internet i własne
Załączniki: