Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-28
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja kursu
Organizator:Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
Adres: Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:33 8475472
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71615
Opis:Organizacja kursu ,,Kwalifikowany pracownik ochrony", przeprowadzenia egzaminu oraz wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.08.02.00-12-0188/20 - Strefa aktywizacji zawodowej III

Część 1
Przeprow. kursu "Kwalifikowany pracownik ochrony" i egzaminu

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przedmiotem zapytania jest organizacja kursu ,,Kwalifikowany pracownik ochrony", przeprowadzenia egzaminu oraz wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie na terenie powiatu oświęcimskiego w okresie od października 2021 r. do listopada 2021 r. dla 1 grupy beneficjentów na potrzeby realizacji projektu ,,Strefa aktywizacji zawodowej III" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-06
Termin składania:2021-10-06
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
Gmina
Oświęcim
Miejscowość
Oświęcim
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
Warunki zmiany umowy
Wymagana forma pisemna pod rygorem nieważności, dot. paragrafu 5 umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy wykażą, że spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia;
2. Posiadają wpis do RIS;
3. Posiadają certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia;
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy wykażą, że spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia;
2. Posiadają wpis do RIS;
3. Posiadają certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia;
4. Posiadają doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 5 lat;
5. Posiadają kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia osób dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych ? min. 750 godzin);
6. Zapewnią przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego, a wydany certyfikat jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie;
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent dysponuje potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
3. Posiadają certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia;
4. Posiadają doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 5 lat;
5. Posiadają kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia osób dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych ? min. 750 godzin);
6. Zapewnią przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego, a wydany certyfikat jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie;
7. Łączne zaangażowanie zawodowe (łącznie z przedmiotem niniejszego postępowania) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
8. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 Ustawy PZP.
9. Nie są powiązani ani osobowo, ani kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 ? 2020, tj.: Oferent nie jest powiązany/a kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, ani z osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu konkurencyjnym jeśli:
1. Wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu (1?4) oraz złoży poświadczone za zgodność z oryginałem:
a) kserokopię posiadanych uprawnień do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia;
b) kserokopię certyfikatów/zaświadczeń umożliwiające przeprowadzenie szkolenia,
c) kserokopie referencji potwierdzających doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń/kursów z zakresu zamówienia w okresie ostatnich dwóch lat,
d) kserokopię ukończenia min. 60 godzinnego kursu dydaktycznego lub przygotowującego do kształcenia osób dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych ? min. 750 godzin (załącznik nr 4),
e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu konkurencyjnym zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania);
f) oświadczenie dot. potwierdzenia czy dany certyfikat można uznać za kwalifikacje (Załącznik nr 5).
2. Złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) o ewentualnym zaangażowaniu w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS, nie wykluczające możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach projektów, w których jest zaangażowany/a oraz nie przekraczającego 276 godzin zaangażowania miesięcznego;
3. Złoży oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu w rozumieniu zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 ? 2020 (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
4. Złoży oświadczenie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie pandemii koronawirusa.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
2. Złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) o ewentualnym zaangażowaniu w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS, nie wykluczające możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach projektów, w których jest zaangażowany/a oraz nie przekraczającego 276 godzin zaangażowania miesięcznego;
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-28
Data ostatniej zmiany
2021-09-28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Kwota - do 60 punktów
W kryterium 1:
K = (Kn/Ko) x 60,
gdzie:
Kn - kwota najniższej oferty;
Ko - kwota oferty rozpatrywanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie ? do 40 punktów.
W kryterium 2:
D = (Do/Dn) x 40, gdzie:
Do - liczba lat doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie rozpatrywanego oferenta,
Dn - największa liczba lat doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Iwona Grabowska
tel.: 33 8475472
e-mail: iwona.grabowska@szih.pl
Kod CPV:22000000-0, 30190000-7, 55520000-1, 70220000-9
Numer dokumentu:2021-44-71615, 6/SAZIII/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: