Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-14
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja narady szkoleniowej
Organizator:Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Adres: Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 89 5248800
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację narady szkoleniowej na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie 29-31 stycznia 2020 roku.
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Termin i forma złożenia oferty: ofertę dostarczyć w formie elektronicznej, e-mailem, na adres: magda.dabrowska@kowr.gov.pl do dnia 20 stycznia 2020 roku, do godz. 10:00.
Termin składania:2020-01-20
Wymagania:4. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym
Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował w celu realizacji przedmiotu zamówienia obiektem o kategoryzacji co najmniej 4*, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2166). Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Zamawiający wymaga załączenia przez Wykonawcę do oferty kopii zaświadczenia/decyzji/certyfikatu potwierdzającego ten fakt.
7. Zamawiający potwierdza wpływ oferty poprzez wysłanie potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail, z którego otrzymano ofertę. Brak potwierdzenia otrzymania oferty ze strony Zamawiającego oznacza, że OFERTA NIE WPŁYNĘŁA.
8. Oferta powinna zawierać wypełnione następujące załączniki:
1) druk Oferta (wypełniony, podpisany i zeskanowany) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający nie wymaga, aby oferta była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) wykaz oferowanego szczegółowego menu;
3) kopia zaświadczenia/decyzji/certyfikatu potwierdzającego kategoryzację hotelową obiektu;
4) pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika.
Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
Uwagi:5. Kryterium oceny ofert
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
a) Cena ofertowa (C)- 60 %
b) Menu (M) - 20 %
c) Lokalizacja @ - 20%
2) Sposób oceny w poszczególnych kryteriach:
a) Cena ofertowa (C)- maksymalnie 60 punktów
Minimalna cena brutto
Przyznane pkt C = ........................-----x 60 pkt
Cena ofertowa brutto
b) Ocena menu (M) - maksymalnie 20 punktów -
Każdy z członków komisji oceniać będzie przedstawione przez Wykonawców propozycje menu i przyzna od 1 do 10 punktów, zgodnie z poniższą skalą:
a) 10 punktów (maksymalna ilość punktów) dla oceny ,,doskonała";
b) 8 punktów dla oceny ,,optymalna";
c) 5 punktów dla oceny ,,dostateczna";
d) 2 punkty dla oceny ,,wystarczająca, przeciętna";
e) 1 punkt (minimalna ilość punktów) dla oceny ,,niewystarczająca".
M0
Przyznane pkt M = ........x 20 pkt
Mnvv

M0. łączna liczba punktów przyznana przez komisję ocenianej ofercie za ocenę menu
Mnw . najwyższa łączna liczba punktów przyznana przez komisję za ocenę menu spośród ocenianych ofert
c) Ocena lokalizacji @ - maksymalnie 20 punktów -
Każdy z członków komisji oceniać będzie lokalizację obiektu, uwzględniając umiejscowienie obiektu, sposób dojazdu do obiektu (z uwzględnieniem różnych kierunków przyjazdu uczestników), walory krajobrazowe, sąsiadujące punkty, miejsca i obiekty i przyzna od 1 do 10 punktów, zgodnie z poniższą skalą:
f) 10 punktów (maksymalna ilość punktów) dla oceny ,,doskonała";
g) 8 punktów dla oceny ,,optymalna";
h) 5 punktów dla oceny ,,dostateczna";
i) 2 punkty dla oceny ,,wystarczająca, przeciętna";
j) 1 punkt (minimalna ilość punktów) dla oceny ,,niewystarczająca".
Lo
Przyznane pkt L = ........x 20 pkt
Lo-łączna liczba punktów przyznana przez komisję ocenianej ofercie za ocenę lokalizacji
Lnvv _ najwyższa łączna liczba punktów przyznana przez komisję za ocenę lokalizacji spośród ocenianych ofert
3) Ostateczna ocena punktowa oferty
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru: Całkowita liczba punktów = C+M+L
4) W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.
14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania, udostępnia na stronie internetowej.
15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
16. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
17. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 8 pkt 3) zapytania lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (np. pełnomocnictwo), oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
18. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert, wykluczeniu Wykonawców lub unieważnieniu postępowania, zamieszczając stosowną informację na stronie http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-wylaczone-ze-stosowania-pzp".
19. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Kontakt:9. Osoby kontaktowe ze strony Zamawiającego udzielające dodatkowych informacji:
1) Pani Magda Dąbrowska, tel. (89) 524 89 12 adres e-mail: magda.dabrowska@kowr.gov.pl
2) Pani Agnieszka Szmul, tel. (89) 524 89 63 adres e-mail: agnieszka.szmul@kowr.gov.pl
- Wydział Organizacyjno-Prawny KOWR OT w Olsztynie.
Numer dokumentu:OLS.WOP.SO.141.1.2020.MD.1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: