Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-04-11
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja wycieczki
Organizator:Centrum Usług Społecznych w Starachowicach
Adres: Majówka 21a, 27-200 Starachowice
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. starachowicki
Państwo: Polska
NIP:PL6641035461
Telefon / fax:41 2754141 222
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154185
Opis:Organizacja 1-dniowej wycieczki do Solca-Zdroju
Powstaje w kontekście projektu
POWR.02.08.00-00-0062/20 - CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach

Część 1
Organizacja 1-dniowej wycieczki do Solca-Zdroju

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Organizacja 1-dniowej wycieczki do Solca-Zdroju" w miesiącu kwietniu 2023 r. w związku z realizacją projektu POWR.02.08.00-00-0062/20 pn. ,,CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
2. Powyższa usługa polegać będzie na organizacji 1-dniowej wycieczki do Solca-Zdroju dla 30 osób dorosłych (w tym: 28 osób powyżej 60 r.ż oraz 2 osoby do 60 r.ż.) tylko w dni robocze w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca musi zapewnić klimatyzowany środek transportu (autokar lub bus) do przewozu m.in. 30 osób.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa do organizacji wycieczek.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego technicznie, posiadającego ważne badanie techniczne, aktualne ubezpieczenie OC, środka transportu klasy turystycznej o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż przewidywana liczba uczestników wyjazdu do przewozu wszystkich uczestników, którym przewiezie uczestników na trasie Starachowice - Solec-Zdrój - Starachowice a w przypadku awarii do niezwłocznego podstawienia zastępczego środka transportu co najmniej o takim samym standardzie.
6. W przypadku, gdy podstawiony przez Wykonawcę autokar nie zostanie dopuszczony do jazdy z uwagi na zły stan techniczny, Wykonawca w czasie 1 godz. od planowanego wyjazdu zobowiązany będzie podstawić inny sprawny autokar / bus zastępczy o takim samym standardzie.
7. Kierowca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz prawo jazdy właściwej kategorii.
8. Wycieczka odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:
- godz. 8.00 - wyjazd ze Starachowic (parking Starachowice Ul. Armii Krajowej 28),
- godz. 10.00 - 13.00 - pobyt na basenach siarkowych, mineralnych w Solcu-Zdroju,
- godz. 13.30 - 14.30 - czas wolny
- godz. 14.30 - 16.30 - przejazd do Starachowic (parking Starachowice Ul. Armii Krajowej 28),
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-04-19
Termin składania:2023-04-19
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
buski
Gmina
Solec-Zdrój
Miejscowość
Solec-Zdrój
Wymagania:9. Oferta powinna zawierać:
a) usługa autokarowa - wynajem klimatyzowanego autokaru, wynajem klimatyzowanego autokaru Transport zorganizowanej grupy uczestników do miejsca docelowego oraz transport powrotny, pojazdem sprawnym technicznie zapewniającym higieniczne i bezpieczne warunki podczas transportu, (autokar musi posiadać klimatyzację i ogrzewanie),
b) bilety wstępu baseny siarkowe, mineralne (na okres 3 godziny) dla wszystkich uczestników wycieczki,
c) wszystkie opłaty parkingowe,
d) ubezpieczenie każdego uczestnika wycieczki w zakresie NNW (koszty następstwa nieszczęśliwych wypadków) na sumę minimum 10.000,00 zł,
e) inne opłaty wynikające z organizacji wycieczki wyszczególnione przez Wykonawcę w ofercie.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:
1) stwierdzenia nierealizowania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,
2) stwierdzenia nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Rozwiązanie bądź odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
działalność organizatorów turystyki
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz osób zapewniających terminowość realizacji zamówienia
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-04-11
Data ostatniej zmiany
2023-04-11 15:31:51

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena -100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Celuch
tel.: 41 2754141 222
e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu
Kod CPV:63511000-4
Numer dokumentu:2023-29390-154185, ZP.26.10.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: