Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-04-28
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja wyjazdu dla uczniów i uczennic
Organizator:Gmina Siemianowice Śląskie
Adres: Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
Województwo / powiat: śląskie, pow. Siemianowice Śląskie
łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
NIP:PL6431004477
Telefon / fax:32 7660540, 32 7660534
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105639
Opis:Organizacja wyjazdu dla uczniów i uczennic do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi w ramach projektu "Siemianowickie SmartLaby"
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.11.01.04-24-025A/20 - Siemianowickie SmartLaby

Część 1
Organizacja wyjazdu dla uczniów i uczennic klas VIII

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wyjazdu dla uczniów i uczennic pięciu siemianowickich szkół podstawowych do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi w ramach projektu "Siemianowickie SmartLaby" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zakres usługi obejmuje zapewnienie:
o biletów wstępu na wystawę oraz do planetarium dla wszystkich uczniów/uczennic oraz opiekunów,
o wyżywienia dla wszystkich uczniów/uczennic w postaci suchego prowiantu (pakietów) zgodnie ze specyfikacją asortymentową zamieszczoną w dalszej części zapytania,
o ubezpieczenia dla wszystkich uczniów/uczennic wraz z opiekunami,
o przejazdu autokarowego ze szkoły (miejsca wyjazdu) do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi oraz z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi do szkoły (miejsca wyjazdu) dla wszystkich uczniów/uczennic oraz opiekunów.
Część 1: Organizacja wyjazdu do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi dla uczniów i uczennic klas VIII
Liczba osób biorąca udział w wyjeździe w ramach części 1: łącznie 127 osób, w tym 117 uczniów/uczennic i 10 opiekunów.
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 23 czerwca 2022r. Szczegółowy harmonogram do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Określenie przedmiotu zamówienia na część 1 - Załącznik 1a
Dla każdej części przedmiotu zamówienia prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.
Okres gwarancji
Nie dotyczy

Część 2
Organizacja wyjazdu dla uczniów i uczennic klas IV-VII

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wyjazdu dla uczniów i uczennic pięciu siemianowickich szkół podstawowych do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi w ramach projektu "Siemianowickie SmartLaby" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zakres usługi obejmuje zapewnienie:
o biletów wstępu na wystawę oraz do planetarium dla wszystkich uczniów/uczennic oraz opiekunów,
o wyżywienia dla wszystkich uczniów/uczennic w postaci suchego prowiantu (pakietów) zgodnie ze specyfikacją asortymentową zamieszczoną w dalszej części zapytania,
o ubezpieczenia dla wszystkich uczniów/uczennic wraz z opiekunami,
o przejazdu autokarowego ze szkoły (miejsca wyjazdu) do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi oraz z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi do szkoły (miejsca wyjazdu) dla wszystkich uczniów/uczennic oraz opiekunów.
Część 2: Organizacja wyjazdu do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi dla uczniów i uczennic klas IV - VII
Liczba osób biorąca udział w wyjeździe w ramach części 2: łącznie 493 osoby, w tym 461 uczniów/uczennic i 32 opiekunów.
Termin realizacji: od 12 września do 15 grudnia 2022r. Szczegółowy harmonogram do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Określenie przedmiotu zamówienia na część 1 - Załącznik 1b
Dla każdej części przedmiotu zamówienia prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.
Okres gwarancji
Nie dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-10
Termin składania:2022-05-10
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Śródmieście
Miejscowość
Łódź

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Śródmieście
Miejscowość
Łódź
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie
Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
2) zmiany danych teleadresowych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-28
Data ostatniej zmiany
2022-04-28 14:59:25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100% w odniesieniu do każdej z części.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100% w odniesieniu do każdej z części.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Monika Gawrońska
tel.: 32 7660540
e-mail: m_gawronska@um.siemianowice.pl
Joanna Weintrit
tel.: 32 7660534
e-mail: j_weintrit@um.siemianowice.pl
Kod CPV:63511000-4, 63511000-4
Numer dokumentu:2022-20732-105639
Źródło: Internet i własne
Załączniki: