Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20639094 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-29
Przedmiot ogłoszenia:OSIOWE CENTRUM OBRÓBCZE DO ALUMINIUM
Organizator:ROLETIX Sylwester Piechowski
Adres: Łomżyńska 102, 18-400 Stare Kupiski
Województwo / powiat: podlaskie, pow. łomżyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:507 636 032
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29623
Opis:DOSTAWA, instalacja i uruchomienie 4 - osiowego centrum obróbczego do aluminium, pvc i stali.

Część 1
4 - OSIOWE CENTRUM OBRÓBCZE DO ALUMINIUM

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
4 - OSIOWE CENTRUM OBRÓBCZE DO ALUMINIUM, PVC I STALI.
Dane techniczne:
o Maszyna musi pracować w 4 osiach.
o Maszyna i zaciski przygotowane do pracy z profilami aluminiowymi o długości 7100mm oraz wysokości 230mm i szerokości profilu 300mm.
o Automatyczny magazynek z 8 narzędziami w tym frezem tarczowym o śr. 140 mm.
o Maszyna musi sama pobierać i odkładać narzędzia.
o Dodatkowy zapasowe 8 narzędzi w tym frez tarczowy śr. 140mm, poza narzędziami w zestawie maszyny. Razem 16 sztuk narzędzi.
o Możliwość rozcinania profili aluminiowych wzdłużnie frezem tarczowym na długości 7100mm przy szerokości profilu 300mm oraz wysokości 50mm.
o Oprogramowanie współpracujące z plikami DWG oraz DXF w języku Polskim.
o Rozszerzone oprogramowanie typu Unilink.
o Automatyczny pomiar długości profilu.
o Automatyczne zmotoryzowane 8 zacisków przystosowane do profilu o szerokości 300mm. Maszyna musi rozpoznawać, gdzie narzędzie będzie pracowało i rozstawia automatycznie zaciski tak aby nie było kolizji podczas pracy. Zaciski muszą być zmotoryzowane tzn. każdy zacisk musi posiadać silnik / napęd.
o Czytnik kodów kreskowych.
o Drukarka etykiet z modułem Ethernet
o W cenie maszyny musi być zawarty transport, instalacja maszyny w siedzibie firmy zamawiającego wraz z kilkudniowym szkoleniem.
Oferta powinna obejmować koszty transportu, instalacji (podłączenia do mediów) i uruchomienia oraz szkolenia pracowników w obsłudze.
Oferta powinna zawierać warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Szkolenie obsługi i służb utrzymania ruchu w zakresie obsługi i prac serwisowych.
Okres minimalnej gwarancji 12 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego bez uwag.
Inne
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn
Okres gwarancji
Minimum 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-08
Termin składania:2021-02-08
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Łomża
Gmina
Łomża
Miejscowość
Łomża
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.02-00-2703/20 - Wdrożenie technologii wytwarzania pergol z innowacyjnym systemem typu screen ZIP
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość i zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa.
d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi :
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi :
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi :
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi :
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi :
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami
2. Specyfikacja techniczna
3. Warunki gwarancji
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-29
Data ostatniej zmiany
2021-01-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Punkty w kryterium Cena będą wyliczone w sposób następujący:
Najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert
W1= ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Punkty w kryterium Termin realizacji będą liczone w sposób następujący
Najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród złożonych ofert
W2= ----------------------------------------------------------------- x 30 pkt
Termin realizacji oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3. Punkty w kryterium Gwarancja będą liczone w sposób następujący
Termin gwarancji oferty badanej
W3= ----------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Najdłuższy termin gwarancji spośród złożonych ofert
Kontakt:Osoby do kontaktu
Sylwester Piechowski
tel.: 507 636 032
e-mail: piechowski@roletix.com
Kod CPV:42000000-6
Numer dokumentu:2021-15481-29623,2/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: