Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Pełnenia funkciji Inspektora Ochrony Danych
Organizator:Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
Adres: ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski
Województwo / powiat: lubelskie, pow. tomaszowski (lubelski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:84-6657474
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych dla Prezesa, Dyrektora i Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonywanie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych dla Prezesa, Dyrektora i Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
wykonywanie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych w tym pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych dla Prezesa, Dyrektora i Sądu Rejonowego
w Tomaszowie Lubelskim (zgodnie z ustawami: Prawo o ustroju sądów powszechnych, o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości DODO, o ochronie danych osobowych i RODO) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia wynika ze wzoru umowy, który stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 55, pokój 104 (oddział administracyjny) lub pocztą elektroniczną zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale VII.
2. Termin składania ofert upływa dnia 21 maja 2019 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert:5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w pok. 201 (sala konferencyjna) w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim (ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski) 21 maja 2019 roku o godz.l0:30.
Termin składania:2019-05-21
Wymagania:3. Oferty nadesłane pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail, faks) będą zakwalifikowane do postępowania ofertowego pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego do pokoju nr 104 lub odebrania e-maila, faksu przez Zamawiającego nie później niż do dnia 21 maja 2019 roku do godz.10:00.
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwę oraz adresy Wykonawców a także zaoferowaną cenę.
7. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym na posiedzeniu niejawnym.
8. Oferty niespełniające wymogów określone w postępowaniu będą odrzucone po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, pod warunkiem, że stwierdzone uchybienia bądź braki będą podlegały uzupełnieniu.
9. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Numer dokumentu:Adm-0171-2/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: