Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-04
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:Gmina Olesno
Adres: ul. Władysława Jagiełły 1, 33-210 Olesno
Województwo / powiat: małopolskie, pow. dąbrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 14.641.24.41
E-mail:
Opis:SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje :
Przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz
z kontrolowaniem rozliczeń budowy przy realizacji zadania obejmującego ,,Budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno".
Usługa obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym:
- w przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t.j.),
- w umowie o pełnienie nadzoru inwestorskiego stanowiącej dodatek nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:
Zakres rzeczowy nadzorowanego zadania obejmuję łącznie budowę 236 szt. biologicznych
przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Zalipie, Niwki, Pilcza Żelichowska, Dąbrówka
Gorzycka i Adamierz- o następujących parametrach technicznych:
- reaktor 0,45 m3/d + drenaż tunelowy min. 4,0 m2 + podsypka żwirowa 3,50 m3 -szt. 82
- reaktor 0,75 m3/d + drenaż tunelowy min. 6,0 m2 + podsypka żwirowa 5,00 m3 - szt.106
- reaktor 1,05 m3/d + drenaż tunelowy min. 8,0 m2 + podsypka żwirowa 6,50 m3 -szt. 46
- reaktor 1,35 m3/d + drenaż tunelowy min. 10,0 m2 + podsypka żwirowa 8,20 m3 -szt. 2
Montaż reaktorów i elementów towarzyszących zostanie wykonany na podstawie wytycznych
producenta tych urządzeń.
Dokumentacja budowlana zadania - do wglądu w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Gminy
w Oleśnie, pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 - do 15:30, tel:14 641 24 41.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
na adres: Urząd Gminy Olesno, Ul. Władysława Jagiełły 1, 33-210 Olesno - do dnia
10.11.2021r. do godz. 10:00.
Termin składania:2021-11-10
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI - WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
-sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do przewidywanego dnia
rozliczenia umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz końcowego rozliczenia robót
tj. do dn. 31.01.2023r.
Wymagania:Zamawiający w niniejszym postępowaniu :
- nie dopuszcza/ dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj;
- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (kierownik budowy), nadane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
- doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na co
najmniej jednej budowie urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków ( np. sieci
kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków).
V. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWZDZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone
w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 2 do zapytania ofertowego.
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać wartość oferty ( neto oraz brutto),
- zawierać termin ważności oferty,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferta winna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty - wg dodatku nr 1 do Zapytania ofertowego,
2. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (kierownik budowy), nadane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- kserokopia poświadczona za zgodność
z oryginałem,
3. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia oferty.
Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące
oznaczenia; nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Olesno, 33-210 Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1;
tytuł: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO , oraz napis:
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT tj. 10.11.2021r. godz. 10:00.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA I OCENY OFERT
1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Zapytania
ofertowego przez Zamawiającego.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert oraz oferty nie spełniające warunków udziału
w postępowaniu nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
IX. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - CENA - 100%,
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej,
na której zamieszczono Zapytanie ofertowe.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego,
w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
UWAGI KOŃCOWE
Zgodnie z art.2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.2019) wobec zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych
stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z uwagi na powyższe niniejsze zaproszenie
do składania ofert nie jest zamówieniem w rozumieniu przywołanych przepisów.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Arkadiusz Morawiec pod numerem telefonu
14 641 24 41 , oraz adresem email: sekretariat@gminaolesno.pl
Numer dokumentu:ZO/7/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: