Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-28
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie branżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
Organizator:Gmina Kunice
Adres: ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. legnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 76 85-75-322
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTY 130 000 złoty
Gmina Kunice zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,,Etap I - budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej oraz infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Spalona"
Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie branżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą zapewniającą eksploatację nowoprojektowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Przewiduje się następujące roboty budowlane:
? budowa kontenerowej pompowni wody,
? budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej,
? budowa sieci wodociągowej,
? budowa instalacji technologicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, sterowniczej,
? budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej,
? rozbiórka istniejących obiektów (dwukomorowego zbiornika retencyjnego, pompowni kontenerowej - kontenera technicznego, zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne),
? rozbiórka fragmentu sieci wodociągowej, części instalacji kanalizacji deszczowej, likwidacja słupów oświetlenia zewnętrznego, rozbiórka ogrodzenia,
? zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, utwardzenie terenu, zieleń).
Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy oraz warunki na jakich wykonywane ma być niniejsze zamówienie zawiera projekt umowy - załącznik nr 4.
Specyfikacja:Szczegółowy opis robót budowlanych objętych nadzorem zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.bip.kunice.pl/Document/5871 ; (https://www.bip.kunice.pl/, w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - 2021 - Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej oraz infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Spalona).
Miejsce i termin składania ofert: Wypełniony formularz ofertowy należy odesłać na adres e-mail: m.urbanczyk@kunice.pl w terminie do 05.01.2022r., godz. 12.00
Termin składania:2022-01-05
Miejsce i termin realizacji:Od podpisania umowy (planowane podpisanie umowy styczeń 2022r.) do podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń (planowany termin odbioru końcowego 11 miesięcy od podpisania umowy).
Wymagania:II. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług odpowiadających usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku należy przedstawić: wykaz pełnionych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nadzorów inwestorskich nad robotami, które dotyczyły budowy kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej - min. 1 nadzór inwestorski.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Dysponują osobami zdolnym do wykonania zamówienia: Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami które posiadają wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia budowlane, w zakresie niezbędnym do prawidłowego, zgodnego z obowiązującym prawem, nadzorowania realizacji całości inwestycji i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego.
W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku należy przedstawić: wykaz osób obejmujący:
min. 1 osobę na stanowisku inspektora nadzoru w branży sanitarnej, posiadającą co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania robót sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.
2. Cena powinna być podana w PLN (brutto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Wszystkie kwoty mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).
4. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Brak któregokolwiek z dokumentów i oświadczeń oraz treść niezgodna z wymaganą może spowodować wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; wszelkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez jednego Wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
10. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.
11. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY:
Kryterium oceny oferty- cena 100%
a. Ofertę cenową należy przedstawić poprzez wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 2)
Kontakt:c. Osoba do kontaktu: Magdalena Urbańczyk, tel. 76-85-75-322 wew. 52
Sporządził(a): Magdalena Urbańczyk
Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Kunice Izabela Wańkowicz
Numer dokumentu:GP-K.7013.8.2.2021.MU
Źródło: Internet i własne
Załączniki: