Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16094794 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2018-09-26
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych
Organizator:Urząd Gminy Brody
Adres: Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. starachowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (41) 27-11-231
E-mail:
Opis:II. Określenie przedmiotu konkursu
1. Przedmiot zamówienia

Gmina Brody, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr X/ 62 /18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Brody na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu wyemitowanych w 2016 r. obligacji w kwocie 600.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.900.000,00 zł.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

Seria A18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
Seria B18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
Seria C18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
Seria D18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
Seria E18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
Seria F18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
Seria G18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
Seria H18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
Seria I18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
Seria J18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
Seria K18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

W 2020 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A18, B18;
W 2021 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C18;
W 2022 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D18;
W 2023 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii E18;
W 2024 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii F18, G18;
W 2025 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii H18, I18;
W 2026 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii J18,K18.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
1. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody, nie później niż do dnia 18 października 2018 r. do godziny 11:45.
Otwarcie ofert:Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Brody, ul Staszica 3, 27-230 Brody, w dniu 18 października 2018 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny.
Termin składania:2018-10-18
Wymagania:II. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
Są bankiem lub domem maklerskim,
Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

III. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaże informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
IV. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu
1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr X/ 62 /18 Rady Gminy Brody z dnia 21 września 2018 r.;
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Brody. Nie otwierać przed dniem 18października 2018 godz.12:00.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

Oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia - organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.
2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Brody, ul Staszica 3, 27-230 Brody, w dniu 18 października 2018 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny.
Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
Uwagi:3. Wybór najkorzystniejszej oferty

Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 25 września 2018 r., wynoszący 1,79%.
Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

V. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VI. Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny
Kontakt:Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

Ze strony Emitenta: Dorota Dyka - Skarbnik Gminy Brody,

Dane kontaktowe: tel. +48 694 434 630, e-mail: dorota.dyka@brody.info.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: