Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21071413 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-15
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji Asystenta technicznego do szpitalnego obszaru projektu
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
Telefon / fax:(32) 478-45-01, (32) 478-45-48
E-mail:
Opis:ll. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn: pełnienie funkcji Asystenta technicznego do szpitalnego obszaru projektu pn. ,,eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju".
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do Formularza oferty - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV )
- 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
Miejsce i termin składania ofert: VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2021r. do godz. 11:00 w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na adres e-mail: zp@wss2.pl.
2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
3. Winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
4. Winna obejmować całość zamówienia.
Termin składania:2021-04-23
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.
Wymagania:IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Należność za wykonany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawionym rachunkiem lub fakturą Vat w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury Vat w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego lub elektronicznej na adres e-mail: szpital@wss2.pl,. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionego rachunku bądź faktury Vat uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią rachunku bądź faktury Vat.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy płatna będzie w miesięcznych równych częściach.
V. INNE WYMAGANIA: (jeżeli dotyczy)
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia:
2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym krótszym okresie, wykonał należycie w jednostce szpitalnej opieki zdrowotnej, co najmniej 2 usługi w zakresie doradztwa informatycznego o wartości projektu minimum 1 000 000,00 zł brutto każdy obejmujące doradztwo w zakresie analizy, projektowania, integracji i wdrażania systemów informatycznych, oprogramowania i zakupu sprzętu komputerowego
2) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
a) 1 osoba zarządzająca zespołem posiadająca:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w roli osoby zarządzającej zespołem w co najmniej 2 zrealizowanych projektach informatycznych o minimalnej wartości 1 000 000,00 zł brutto każdego z nich, w tym co najmniej 1 projekcie informatycznym dotyczącym informatyzacji jednostek ochrony zdrowia obejmujące nadzór nad wdrożeniem systemu i rozbudową HIS Hospital Information System, rozbudowa systemu EDM Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, wdrożenie e-Usług,
- certyfikat zarządzania projektami co najmniej na poziomie podstawowym w metodyce PRINCE2 lub PMI (PMBoK) lub IPMA lub równoważnej, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. W przypadku certyfikatu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia, co certyfikat wskazany przez Zamawiającego, co jest rozumiane jako:
o analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat (np. zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie w tym harmonogramowanie, budżetowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu., itp.),
o analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert),
o analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, lub liczba lat pracy w danej roli, itp.),
o zdanie egzaminu w akredytowanej jednostce certyfikującej.
b) 1 osoba Specjalista ds. systemów informatycznych posiadająca:
- wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne
- doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych (obejmujących sprzęt i oprogramowanie) o wartości każdego z nich minimum 1 000 000,00 zł brutto, w tym co najmniej 1 projekcie dot. informatyzacji jednostek ochrony zdrowia, w których zajmował się przygotowaniem specyfikacji technicznej wymagań dla systemu informatycznego obejmującego sprzęt i oprogramowanie.
VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ELEMENTY:
1. Część A i wypełnioną część B Formularza oferty.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
3. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykaz wykonanych usług w zakresie wskazanym w Rozdziale VII pkt. 2 ppkt 1) Części A Formularza oferty, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są REFERENCJE, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty wg Załącznika nr 3 do Formularza oferty.
5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Rozdziale VII pkt. 2 ppkt 2) Części A Formularza oferty wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, posiadane siadane siadanesiadanego doświadc doświadc doświadc zeni zenizenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Formularza oferty.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:
1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. W Formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i wartość brutto.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena - 100%
Punkty przyznawane za podane w pkt. X kryterium ,,Cena - ,,C" będą liczone według następującego wzoru:
Kontakt:XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU W SPRAWACH:
a) merytorycznych są:
- Eugeniusz Klapuch - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych (32) 478-45-01
b) formalno - prawnych:
- Izabela Fajkis - Inspektor ds. Zamówień Publicznych (32) 478-45-48
Kod CPV:72000000-5
Numer dokumentu:BZP.38.383-9.21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: