Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27116482 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-06
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru
Organizator:Gmina Tczew
Adres: ul. Lecha 12, 83-110 Tczew
Województwo / powiat: pomorskie, pow. tczewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (58) 530-51-32 fax.: (58) 530-51-30, tel. 58 530 51 11
Opis:Zaproszenie do składania ofert na Pełnienie nadzoru nad "Budową sieci wodociągowej w miejscowości Zabagno (dz. 451; 254/29; 254/47; 254/34; 254/33)
ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT
zapraszamy do złożenia oferty na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad ,,Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Zabagno (dz. 451; 254/29; 254/47; 254/34, 254/33) "
1.
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym
zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) nad robotami budowlanymi realizowanymi
w ramach niżej wymienionego zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabagno (dz. 451; 254/29; 254/47; 254/34,
254/33) ".
2.
Zakres zadania:
Przedmiotem inwestycji jest budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w drodze gminnej
o nawierzchni gruntowej w Zabagnie (dz. nr 451) oraz na terenie działek nr: dz. 451;
254/29; 254/47; 254/34, 254/33 w celu zasilenia działki na cele zabudowy
jednorodzinnej, w tym budowę przyłącza o średnicy ? 40PE i osadzenie studzienki
wodomierzowej.
Na wskazanym terenie znajduje się sieć wodociągowa o średnicy ? 110, kable
elektroenergetyczne i przewód melioracyjny. Włączenie do istniejącej sieci nastąpi
na działce drogowej nr 451.
3. Parametry techniczne:
o Odcinek sieci wodociągowej ? 110 o długości 16,0 m,
o Odcinek sieci wodociągowej ? 90 o długości 334, 0 m,
o Przyłącze wodociągowe ? 40 o długości 10,0 m,
o Montaż hydrantów - szt. 3,
o studnią wodomierzową monolityczna ? 600 - 1 szt.
wraz z kontrolą rozliczeń finansowych zlecanych zadań.
3.1 Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, która t
jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. W celu prawidłowej wyceny usługi
Nadzoru Inwestorskiego niezbędne jest zapoznanie się z wyżej wymienioną dokumentacją.
3.2 Wykonawca musi dysponować Inspektorem nadzoru, który posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej sanitarnej
lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
wydanych przepisów.
Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
3.3 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na roboty
budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zabagno wynosi
200.000,00 zł.
4. Pozostałe założenia
1) Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należeć będą czynności:
a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie
obowiązków ujętych w przepisach Prawa Budowlanego;
b) reprezentowanie Zamawiającego - sprawowanie kontroli zgodności i jakości realizacji
prac z opisem zamówienia, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcą robót
budowlanych, dokumentacją;
c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
d) wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości
lub technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu
oznaczonego w umowie na wykonanie prac budowlanych;
e) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku prowadzonych
robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów realizowanych prac;
f) realizacja postanowień zawartych w art. 25 i 26 prawa budowlanego,
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz potwierdzanie
obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót, a także
kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
h) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach zadania,
i) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie prowadzonych
prac;
j) kontrolowanie obecności na budowie osób, które wykonują czynności bezpośrednio
związane w wykonywaniem robót, zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę do czego zobowiązany jest Wykonawca;
k) kontrolowanie ilości i wartości wykonywanych prac, kontrola zgodności przebiegu
robót z obowiązującym harmonogramem, terminowości wykonania robót; Inspektor
nadzoru prowadzi bieżącą analizę sytuacji związaną z realizacją zadania oraz
niezwłocznie informuje Zamawiającego o okolicznościach mogących skutkować
nieprawidłową i nieterminową realizacją zadania. Wykrycie takich problemów
czy zagrożeń skutkować będzie podjęciem przez Inspektora nadzoru działań
naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń
(sugestii dla Zamawiającego) odnośnie konieczności podjęcia określonych działań;
l) składanie Zamawiającemu raportów o stanie zaawansowania prac oraz
występujących trudności i zagrożeń w realizacji umowy na wykonanie zadań prac
remontowych - na wezwanie Zamawiającego, w terminie i formie wskazanym przez
Zamawiającego;
m) rozliczenie umowy na wykonanie prac remontowych w przypadku odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę zadania w terminie 5 dni roboczych
od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót dla realizowanego zadania;
n) wnioskowanie do Zamawiającego o naliczenie kar dla Wykonawcy
za nieprzestrzeganie zapisów umowy na roboty i innych dokumentów
poprzedzających zawarcie umowy;
o) przybycie niezwłocznie (nie później niż dnia następnego) na teren budowy na każde
wezwanie (również telefoniczne) Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych
nadzorem;
p) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy będą one prowadzone
w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu osób lub wykonywane niezgodnie
z wymaganiami umowy na roboty budowlane;
q) potwierdzenie gotowości odbiorowej zadania objętego nadzorem oraz przygotowanie
odbioru końcowego robót poprzez sprawdzenie kompletności i prawidłowości
przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych
do odbioru (zatwierdzanie podpisem dokumentacji powykonawczej przedmiotu
zamówienia) oraz czynne uczestnictwo w odbiorze robót;
r) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych
realizacją zadania;
2) Inspektor Nadzoru ma prawo:
a) wydawać Wykonawcy robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości
i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót
lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych
robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie
przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie
do stosowania urządzeń technicznych,
b) żądać od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,
c) żądać od Wykonawcy usunięcia z budowy osób co do których stwierdzono brak
zawarcia umowy o pracę. W tym celu zostanie sporządzona notatka pisemna przez
Inspektora nadzoru, którą przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu.
3) Inspektor nadzoru upoważniony jest do podpisywania protokołów odbioru.
4) Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania
dodatkowych robót nie zatwierdzonych przez Zamawiającego,
5) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie może wprowadzić żadnych
zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu swojej opinii
w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych wnioskowanych przez
Wykonawcę robót budowlanych.
7) Inspektor nadzoru zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie
(najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
8) Inspektor nadzoru będzie dokonywał kontroli prac w terenie w odstępach czasu
zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór w trakcie realizacji nadzorowanych
robót, (w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru) oraz
na wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego,
9) Czas reakcji Inspektora nadzoru w celu ustalenia zakresu prac koniecznych
do zlecenia robót naprawczych wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie:
do dnia 10.05.2024 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Tczew
ul. Lecha 12 w pok. nr 5 - sekretariat z dopiskiem:
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad ,,Budową sieci wodociągowej w miejscowości
Zabagno".
Nie otwierać przed datą r. 10.05.2024 r. do godz. 12.00
Termin składania:2024-05-10
Miejsce i termin realizacji:6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 90 dni od dnia przekazaniu
placu budowy wykonawcy robót budowlanych (spółce komunalnej GTKom w Tczewie)
Wymagania:Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców:
1) Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia) - wypełniony
i podpisany przez Wykonawcę.
2) Zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego Inspektora nadzoru.
3) Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej osoby skierowanej do realizacji
zamówienia.
Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa
lub umocowania prawnego.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane
przez Wykonawcę dokumenty.
6. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
3) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej
i przy pomocy faksu.
Oferta powinna być opakowana w kopertę w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność i oznaczona napisem:
,,Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad ,,Budową sieci wodociągowej w miejscowości
Zabagno".
Nie otwierać przed datą 10.05.2024 r. godz. 12:00.
Brak takiego oznaczenia zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za nieprawidłowe
skierowanie oferty (np. do niewłaściwej komórki) lub jej wcześniejszego otwarcia.
5) Zaleca się trwałe spięcie oferty.
6) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy.
7) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
8) Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
9) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
1) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana
pod uwagę.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania
przyczyny.
3) Ogłoszenie o wynikach niniejszego zaproszenia cenowego Zamawiający zamieści
na stronie BIP.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: CENA 100%
10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych
w ofercie - wg wzoru umowy załącznika nr 2.
2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
4) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
Kontakt:11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
Pracownicy Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego
Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, pok. nr 21
Renata Okulus lub Beata Rychtowska - tel. 58 530 51 11, w dniach pod poniedziałku
do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00.
Kod CPV:71.24.70.01.1
Numer dokumentu:WKI.272.8.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: