Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-28
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: Przebudowa wieży
Organizator:Gminne Centrum Kultury w Białej
Adres: ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała
Województwo / powiat: opolskie, pow. prudnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 77 438 70 26, fax: 77 438 70 26
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy do złożenia oferty w sprawie:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : "Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na przebudowie wieży Prudnickiej w Białej. Prace budowalne prowadzone będą na obiekcie zabytkowym , wpisanym do Ewidencji Zabytków Województwa Opolskiego pod numerem 579/59 z dn. 01.07.1959 oraz 545/59 z dnia 19.02.1959. Wieża zlokalizowana jest przy Ul. Prudnickiej w Białej na działce o numerze gruntów 1089/2. Jest to gotycka wieża przybramna z XV w, zbudowana z cegły na planie kwadratu. W ścianach wąskie okienka strzelnicze umieszczone w ostrołukowych wnękach. W zwieńczeniu murów nadwieszony podwójny rząd arkadowań. Pierwotnie wieża miała dach namiotowy o wklęsłych połaciach przechodzących w ośmiobok kryty gontem. W 1971 roku dach i drewniana konstrukcja wnętrza spłonęły. Po pożarze konstrukcja dachu została odtworzona jako dach namiotowy. W wieży brak wewnętrznej klatki schodowej między konstrukcyjnej, co uniemożliwia jakiekolwiek użytkowanie obiektu.
W ramach prac budowlanych planowane jest:
1. Przebudowa wieży :
Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej wewnętrznej,
Zszycie rys i pęknięć konstrukcyjnych,
Renowacja i rekonstrukcja powierzchni ceglanych,
Renowacja powierzchni tynkowanych wraz z uprzednim oczyszczeniem,
Wzmocnienie istniejących stropów,
Wykonanie podłogi z desek na legarach na istniejącym stropie ceglano-stalowym,
Wykonanie posadzki przyziemia, Wymiana drzwi wejściowych drewnianych,
Wykonanie ekspozycji i prezentacji multimedialnej tzw. infokiosk ( zgodnie z załączonym opisem technicznym),
Dostosowanie pomieszczenia na przyziemiu dla osób niepełnosprawnych.
2. Budowa schodów wewnętrznych o konstrukcji drewnianej ( schody drabiniaste oraz kręcone)
3. Wykonanie złącz kablowego ZK - w granicy działki obje tej opracowaniem.
Na prace budowlane opracowano dokumentacje techniczna i otrzymano pozwolenie na budowę nr Decyzji - pozwolenia na budowę nr 36 z dnia 29.01.2020 r.
Prace realizowane musza być w oparciu o zapisy Decyzji Pozwolenie nr 1082/N/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. wydanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 7 października 2020 r. do godz. 10.00.
Termin składania:2020-10-07
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do końca lipca 2021 r. (termin zakończenia prac budowalnych -czerwiec 2021)
Wymagania:2. Kryteria oceny ofert: 2.1. Cena - 100%
3. Warunki udziału w postępowaniu: Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
- posiadanie odpowiedniego doświadczenia tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu o zakresie tożsamym z zadaniem Zamawiającego tj. zakresie przebudów}', konserwacji bądź prac restauratorskich obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub posiadającego cechy obiektu zabytkowego o wartości wykazanych robót dla każdego zadania wynoszącej nie mniej niż 200.000,00 zł. Brutto,
- posiadanie uprawnień do nadzorowania prac przy zabytkach , zgodnie z art. 37 c ustawy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2020 poz. 282),
- dysponowania potencjałem technicznym tj. zapewnienie inspektora w specjalności ogólnobudowlanej i elektroinstalacyjnej.
Ofertę należy złożyć :
w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego,
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Rozpoznanie cenowe na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: "Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej"
Kontakt:7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pan Patryk Bania, ul. Prudnicka 35,, tel. 77 458 70 26
Źródło: Internet i własne
Załączniki: