Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15623241 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-27
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Organizator:Gmina Rudnik
Adres: Rudnik 71, 22-330 Rudnik
Województwo / powiat: lubelskie, pow. krasnostawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax (84) 6841123
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Adaptacja i rozbudowa budynku mienia gminnego na wiejski dom kultury w miejscowości Równianki" obejmującego roboty branży ogólno - budowlanej, zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i przedmiarem stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego..
Miejsce i termin składania ofert: VIII. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA". Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Odpowiedź na ZAPYTANIE OFERTOWE nr MG.271.5.2018". Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w pok. 3 (sekretariat), pocztą, faksem (fax 84 6841123) lub mailem na adres urzad@rudnik.gmina.pl. Składając ofertę faksem lub mailem proszę także przesłać pocztą oryginalny druk ,,FORMULARZA OFERTOWEGO".
IX. Termin złożenia oferty: Ofertę złożyć należy do dnia 09.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin składania:2018-07-09
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2018 r.
Wymagania:11.1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego usługi, polegającej na prowadzeniu w jego imieniu pełnego nadzoru inwestorskiego w następującym zakresie:
a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami branżowymi, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zmianami.);
b) kontrolowania zgodności prowadzenia robót z projektem budowlano -wykonawczym, SIWZ, STWIOR, przedmiarem robót oraz zasadami BHP - odbiory robót budowlanych;
c) wizytowania placu budowy co najmniej dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub inwestora i sygnalizowania terminów wizyt przez ich ustne zgłaszanie wyznaczonej osobie w siedzibie Zamawiającego;
d) odbioru robót budowlanych (ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiory końcowe);
e) wykonywania czynności przewidzianych w Prawie budowlanym dla osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru budowlanego;
f) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej budowy;
g) weryfikacji materiałów budowlanych użytych na etapie budowy oraz kontroli nad technologią i jakością materiałów.
Inspektor Nadzoru branży ogólo-budowlanej powinien posiadać doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości robót budowlanych min. 130 000,00 zł brutto.
11.2. Wynagrodzenie Wykonawcy:
Ze względu, iż zadanie pn.: ,,Adaptacja i rozbudowa budynku mienia gminnego na wiejski dom kultury w miejscowości Równianki" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020."Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub niekomercyjnej, lub
kulturalnej, zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej
11.2.1. Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
II.3. Dodatkowe postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonym do niniejszego zapytania ofertowego WZORZE UMOWY -załącznik nr 3.
Numer dokumentu:MG.271.5.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: