Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16314072 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2018-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:Sąd Okręgowy w Łodzi
Adres: Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 67 78 900 fax 42 68 50 508
E-mail:
Opis:pełnienie funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w Sadzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w Łowiczu:
1. Pełnienie funkcji, w pełnym zakresie, nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy
realizacji inwestycji pod nazwą - ,,Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń
Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
do wykonania remontu instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem sali konferencyjnej IV piętra
oraz instalacji klimatyzacji ( chłodzenia) wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi,90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109.
2. Termin sprawowania nadzoru : 14.11.2018 - 21.12.2018 r. w godzinach prac wykonawcy instalacji
to znaczy w godzinach popołudniowych 16;00 - 22;00 oraz dni wolne od pracy .
3. Ilość wizyt na budowie minimum 1 raz w tygodniu (nie mniej niż 8 wizyt)
4. Inspektor Nadzoru musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wentylacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.
4. Inspektor Nadzoru musi być czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa .
5. Do obowiązków i uprawnień Inspektora Nadzoru będzie należał pełny zakres czynności określonych
w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( D.U.2018.1202-j.t.)
6. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonania swoich
obowiązków. O ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie
Inspektor Nadzoru jest zobowiązany uprzednio powiadomić pisemnie Zleceniodawcę.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty cenowe należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Łodzi, 90-921 Łódź, ul. Plac
Dąbrowskiego 5 , w terminie do 9 listopada 2018 r. w Biurze Podawczym pok. nr 36, z
dopiskiem ,, nadzór inwestorski Łódź" lub drogą elektroniczną na adres e-mail
inwestycje@lodz.so.gov.pl
Termin składania:2018-11-09
Uwagi:Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji doświadczenia wykonawcy w
zakresie odpowiadającym treści zapytania ofertowego
Kontakt:Kontakt w sprawie niniejszego zamówienia:
Oddział Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Łodzi Plac Dąbrowskiego 5 pok.323
tel. 42 6778939, e-mail inwestycje@lodz.so.gov.pl
Numer dokumentu:I.XXIII.0321-32/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: