Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23940917 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-27
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:Gmina Brańsk
Adres: ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
Województwo / powiat: podlaskie, pow. bielski (podlaski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 737 50 31, fax. 85 737 58 04
E-mail:
Opis:pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk" dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Wójt gminy Brańsk na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2021 r., poz.1129 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usługi polegającej na:
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk" dofinansowanego Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (dostępne na stronie Zamawiającego https://samorzad.gov.pl-zakładka co robimy/zamówienia publiczne/powyżej 130 tys.zł/Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie gminy Brańsk
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:
- robót konstrukcyjno - budowlanych,
- robót instalacji sanitarnych,
- robót instalacji elektrycznych
oraz z wymaganiami Zamawiającego.

Zakres obowiązków oraz szczegółowe wymagania wobec inspektora nadzoru:

1. Szczegółowe zapoznanie się z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót.
2. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji zadania z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót.
3. Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych.
4. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w ustalonych terminach, uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń.
5. Stałej, bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, dokumentacją projektową, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
6. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów ( atestów, świadectw jakości, wyników badań, deklaracji zgodności, aprobat) dotyczących dostarczonych urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem.
7. Niezwłocznego zawiadamiania na piśmie Zamawiającego o przerwach w realizacji przedmiotowej inwestycji.
8. Kontroli pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę przy odbiorze końcowym, weryfikacji i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.
9. Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, atestami i innymi wymaganymi dokumentami.
10. Udziału w czynnościach odbioru końcowego - zgodnie z procedurą określoną w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót.
11. Udziału w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz sprawdzania rozliczeń inwestycji w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót odstąpią od umowy na wykonanie robót.
12. Niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, o zmianach adresu i innych danych kontaktowych.
13. Prowadzenia nadzoru nad usuwaniem przez Wykonawcę robót wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów, kontrola jakości robót po usunięciu przez Wykonawcę robót wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad
i usterek.
14. Uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzanie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji.
15. Egzekwowania od Wykonawcy robót usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również nadzór nad wykonywaniem obowiązków Wykonawcy robót w okresie rękojmi i gwarancji, w szczególności w zakresie usuwania ujawnionych wad i usterek.
16. Stałego doradztwa na rzecz Zamawiającego - celem prawidłowego i terminowego zrealizowania robót objętych nadzorem, w tym m.in. udzielanie Zamawiającemu porad i opinii w tym zakresie, uczestnictwa i doradzania Zamawiającemu w zakresie ewentualnych roszczeń i sporów z Wykonawcą.
17. Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie ewentualnej zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej oraz w sprawie robót uzupełniających, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót.
18. Wykonywania innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzoru nad inwestycją.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2022 r. do godz. 1500 w Urzędzie Gminy Brańsk, Ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, drogą pocztową na powyższy adres, bądź drogą elektroniczną: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl lub przesłać faksem: 85 737 58 04.
Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane.
Termin składania:2022-10-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
1. Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego zadania danej części. Termin realizacji robót budowlanych dla Wykonawcy ustala się na dzień 23 września 2023 r.
2. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami Wykonawcy robót w okresie gwarancji i rękojmi, udział w przeglądach gwarancyjnych, udział w odbiorze pogwarancyjnym. Czas trwania okresu gwarancyjnego zaoferowanego przez Wykonawcę robót wynosi 48 miesięcy.
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Na podstawie zarządzenia Nr 242/2021 Wójta Gminy Brańsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych przez Urząd Gminy Brańsk i gminne jednostki organizacyjne.
IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.
2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający uzna, że oferent spełnia warunki udziału w niniejszym zamówieniu jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń sanitarnych
- instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych,
- robót konstrukcyjno-budowlanych
wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy, bądź odpowiadające ww. uprawnieniom.

Do oferty należy dołączyć wg załącznika Nr 2 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego danej specjalności.

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac opisanych w pkt I niniejszego zapytania pn. ,,Przedmiot zamówienia".
2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

VII. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Przewiduje się wystawienie faktury za pełnienie funkcji inspektora nadzoru po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru zadania.
2. Termin płatności faktur: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączyć załącznik Nr 2 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego danej specjalności.
2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
X. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z Wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:RI.27120.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: