Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27256331 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-29
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Adres: Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. konecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (41) 373 11 42, tel. (41) 373-11-42
E-mail:
Opis:Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na potrzeby przedsięwzięcia pn. ,,Remont dachów hal produkcyjnych (etap I)"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usługą inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. ,,Remont dachów hal produkcyjnych (etap I)", zakładającego wykonanie robót budowlanych w zespole zakładu przemysłowego w Maleńcu, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod numerem A.495/1-2. Roboty prowadzone będą przy budynku hali walcowni, położonej na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 1100,1101, obręb 0010 Maleniec, jednostka ewidencyjna 260505_Ruda Maleniecka. Etap I obejmie remont dachu hali walcowni (strona północna)-200,02 m2. Szczegółowy zakres robót wskazano w przedmiarze (załącznik nr 1). W szczególności Wykonawca odpowiedzialny będzie za zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz kontrolę ich zgodności z dokumentacją projektową (załącznik nr 2), decyzją Starosty Koneckiego zezwalającą na przeprowadzenie robót (załącznik nr 3), decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach (załącznik nr 4). Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora, którym jest Zamawiający na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz zasadami wiedzy technicznej i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
3) każdorazowe podejmowanie stosownych działań wynikających z przepisów prawa (w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane) w razie stwierdzenia występowania nieprawidłowości i zagrożeń na budowie, w tym związanych z katastrofą budowlaną; w razie wystąpienia zagrożenia oraz w przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia stosownych działań; w przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej inspektor nadzoru podejmuje działania, w imieniu Zamawiającego, bez konieczności wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym,
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym wyrażanie zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę określonych materiałów budowlanych do zamierzonych robót, poprzez ocenę atestów i certyfikatów przedłożonych przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do dokonania wpisu w dzienniku budowy dotyczącego wyrażenia zgody na wykorzystanie określonych materiałów budowlanych przed przystąpieniem przez wykonawcę do wykonania robót za ich pomocą,
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego w przypadku wyniknięcia nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających lub poważnie utrudniających prowadzenie lub kontynuowanie robót budowlanych lub mogących mieć w przyszłości skutki finansowe dla Zamawiającego,
8) kontrola robót wykonywanych przez podwykonawców robót budowlanych wskazanych w umowie o roboty budowlane,
9) kontrola jakości robót budowlanych,
10) opiniowanie i egzekwowanie terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie którego będzie realizowany przedmiot zamówienia,
11) systematyczna kontrola i opiniowanie wpisów Wykonawcy robót budowlanych do Dziennika Budowy,
12) dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy,
13) bieżące pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach na placu budowy oraz o prawdopodobnych, przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, ewentualny wzrost kosztów budowy lub opóźnienie terminu realizacji wykonania robót,
14) egzekwowanie poprawienia prac wykonanych nieprawidłowo,
15) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót pod względem kompletności i treści merytorycznej,
16) wizytowanie placu budowy w częstotliwości gwarantującej prawidłową kontrolę nadzorowanych robót,
17) udział w czynnościach odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
Wykonawca na prawo do:
1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczycących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów i urządzeń technicznych,
2) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także ich wstrzymania w przypadku, gdy kontynuacja może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia bądź spowodować może niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy przekazać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczyć osobiście pod adres Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu (Maleniec 54,26-242 Ruda Maleniecka) w terminie do 07.06.2024 r., do godz. 12.00, przy czym za datę wpływu oferty uznaje się datę jej dostarczenia Zamawiającemu.
Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
Termin składania:2024-06-07
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót potwierdzonych protokółem bezusterkowego odbioru wykonanych robót, nie później jednak niż do dnia 15 października 2024 r.
Obowiązki pełnione przez Wykonawcę rozszerza się na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych na okres 60 miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego robót.
Wymagania:3. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania i dalszej oceny, jeżeli:
1) treść złożonej przez Wykonawcę oferty odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
2) oferta złożona została przez Wykonawcę w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego,
3) oferta przedstawiona przez Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego. W przypadku, gdy:
1) treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego,
2) na etapie weryfikacji oferty Zamawiający stwierdzi podanie w niej nieprawdziwych informacji przez Wykonawcę,
3) oferta nie została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę,
Przyjęte przez Zamawiającego oferty zostaną poddane dalszej ocenie. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny przyjętych ofert
Cena-waga kryterium: 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: Kryterium Cena:
Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
p _ Cmin x 100 x waga kryterium
C-bad
gdzie: Cmm - najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cbad - cena brutto oferty badanej. P - liczba punktów.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrągbny do dwóch miejsc po przecinku. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, która nie podlega odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. W przypadku zaistnienia okoliczności, kiedy dwie oferty lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów w kryterium cena, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych. Ceny zaoferowane w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż w ofercie pierwotnej.
4. Warunki do udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
1) posiadają niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają odpowiednie co do zakresu rzeczowego uprawnienia budowlane do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje lub dysponuję kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach realizacji zadania osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904 z późn. zm.) wraz z zobowiązaniem do faktycznego przejęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie, według formuły spełnienia-niespełnienia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o zdolności do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona ze względów formalnych
1 nie będzie poddana ocenie merytorycznej.
5. Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na ,,Formularzu ofertowym" (załącznik nr 5). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Do oferty Wykonawca dołączy szczegółowy kosztorys planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto zadania. Ofertowy kosztorys budowlany musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku - dla analiz indywidualnych i analogii - kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Obok kosztorysu do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o zdolności do realizacji o przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6), oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, (załącznik nr 7) oraz oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 8).
Oferta wraz z załącznikami musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem ,,Oferta" z dopiskiem Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na
potrzeby przedsięwzięcia pn. ,,Remont dachów hal produkcyjnych (etap I)"
Koszty opracowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu nadesłanych przez Wykonawców materiałów i załączników do ofert.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty ogłoszony zostanie niezwłocznie po zakończeniu postępowania w siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu oraz na stronie internetowej: www.maleniec.pl.
7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia na realizację przedmiotu niniejszego zapytania na podstawie umowy, która zawarta zostanie między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia z Wykonawcą umowy na warunkach odrębnych i zapisach nieujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym, których uwzględnienie będzie konieczne ze względu na interes Zamawiającego i realizację przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców wystosowane w toku postępowania opublikowane zostaną na stronie www.maleniec.pl z wyłączeniem odpowiedzi na pytania formalne, które udzielane będą telefonicznie.
9. Informacja o wkluczeniach:
1) Z możliwości udzjelenia zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania, wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłączeni są Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
10. Informacja o unieważnieniu postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcom, bez skutków prawnych oraz finansowych.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest pani Joanna Smołuch - specjalista ds. administracji i obsługi - pracownik Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu (Maleniec 54,26-242 Ruda Maleniecka), tel. (41) 373-11-42, e-mail: zzh@maleniec.pl, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
Numer dokumentu:ZZH-26/1/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: