Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15947116 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-29
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami związanymi z przebudową pomieszczeń
Organizator:URZĄD GMINY SPYTKOWICE
Adres: ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wadowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 33 879 18 76 33 879 18 20 33 879 15 45 Fax: 33 879 15 60, tel. : 33 87 91 820
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkl 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.J do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro.
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku infrastruktury kulturalno - turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Ryczów" w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego programem operacyjnym ,,Rybactwo i Morze" w zakresie robót budowlanych.
I. Przedmiot zamówienia:
1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami związanymi z przebudową pomieszczeń
Koła Gospodyń Wiejskich w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie, wraz
z przebudową instalacji gazowej w tym lokalu, na działce nr 1291/28 obręb Ryczów,
jednostka ewid. Spytkowice.
2. W ramach zadania Inspektor zapewni:
a) pełny zakres czynności określonych w przepisach Ustaw}/ z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn zm.)
b) sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i rachunkowym,
c) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową,
d) prowadzenie dziennika budowy,
e) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez Kierownika Budów lub Inwestora,
f) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
g) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót - zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku w miejscu prowadzenia robót,
h) zamawiający wymaga aby Inspektor Nadzoru posiadał możliwość codziennego pobytu na budowie,
i) prowadzenie regularnych inspekcji w miejscu prowadzenia robót w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
j) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych prac, k) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wTad, a także na żądanie Inwestora - kontrolowanie rozliczeń robót i bieżące informowanie o terminowości wykonania robót,
1) uczestniczenie w pracach komisji w trakcie prowadzenia robót, w trakcie dokonywania ich odbioru, w trakcie odbioru wykonanych napraw i usuniętych usterek oraz w trakcie przeglądów gwarancyjnych, m) udział w wymienionych wyżej czynnościach, które prowadzone będą po przekazaniu pomieszczeń do użytkowania lecz dotyczyć będą robót wykonanych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy uważa się również za integralną część niniejszej umowy, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, n) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót zaleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,
o) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, p) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich
wywoływanych realizacją nadzorowanych robót, q) informowanie inwestora na bieżąco o przebiegu i realizacji robót.
Specyfikacja:3. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zamieszczona na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl pod adresem: http://www.spytkowice.net.pl/ogloszenia/zaproszenie-do-skladania-ofert-2/
7. Prośbę o udzielenie wyjaśnień należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych tj.: pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, faksem (33) 879 15 60, w wersji elektronicznej na adres pprifflspytkowice.net.pl
Miejsce i termin składania ofert: IV. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać: na załączonym formularzu do ogłoszenia (załącznik nr 1), do którego należy dołączyć Załącznik Nr 2, Nr 3. W/w dokumenty należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta Inspektor Nadzoru- Przebudowra pomieszczeń w budynku infrastruktury kulturalno - turystyczno - rekreacyjnej wr miejscowości Ryczów w zakresie robót budowlanych" na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 04.09.2018 r.
Termin składania:2018-09-04
Miejsce i termin realizacji:II. Termin wykonania zadania:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie: 45 dni od daty podpisania umowy,
Wymagania:III. Warunki wymagane od Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. posiadają uprawnienia budowlane, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane w branży, które obejmuje zamówienie, posiadają doświadczenie przy tego typu robotach, oraz aktualne ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. Nr 220 poz.2174).
V. Kryterium oceny ofert:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia opisane w zaproszeniu.
VJL informacja o wyborze wykonawcy:
Wykonawcy zostaną powiadomieni o złożonych ofertach i wyborze oferty w sposób zaznaczony
w formularzu ofertowym.
VII. Podatkowe informacje:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r poz. 1579 z późn zm.).
2. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego programem operacyjnym ,,Rybactwo i Morze".
3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z zaproszeniem, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zaproszenia. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
8. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 8, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
11. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym w pkt IV nie będą rozpatrywane.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: