Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Organizator:Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
Adres: ul. Sadowa 6, 06-212 Krasnosielc
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. makowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 29 71 75 010
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na
pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu.
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu w 2023 roku
Zadania Inspektora zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. W niniejszym postępowaniu oświadczenia lub dokumenty przekazywane są w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres email: zszkrasnosielc@wp.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2024 roku do godz. 15:00.
Termin składania:2024-01-12
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy do 31.12.2024 r.
Wymagania:IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.
o posiada zdolność do czynności prawnych,
o posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz możliwości techniczne umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
V. Opis sposobu przygotowania oferty

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zamieszczonym w załączniku
nr 1 do niniejszego zaproszenia.
4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę należy obliczyć i wpisać do formularza ofertowego w następujący sposób:

1. W rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto zawierające wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją całości zamówienia obejmującą łączny i ostateczny koszt jaki poniesie Zamawiający
po zrealizowaniu zamówienia.
2. Podana cena jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
3. Podana cena zawiera wszystkie koszty, opłaty oraz podatki jakie poniesie Zamawiający, w tym w szczególności podatek od towarów i usług jeżeli taki obowiązek powstanie
po stronie Zamawiającego.

VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
kryterium: Cena całości zamówienia - 100 %
VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w taki sam sposób w jaki opublikowane zostało niniejsze zaproszenie.

IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę wybrano.

X. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. Zamawiający proceduje w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
Uwagi:XII. RODO. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu, adres: ul. Sadowa 6, 06-212 Krasnosielc;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zszkrasnosielc@wp.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o współpracy
na podstawie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę
z zakresu ochrony danych osobowych);
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła, tj. z Internetu;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Numer dokumentu:ZS.26.7.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: