Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-10-06
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego
Organizator:Gmina Waśniów
Adres: ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PROJEKTEM ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach"
I. Opis Zadania;
1. Zadanie obejmuje pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży:
- instalacyjnej sanitarnej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
nad zadaniem obejmującymi następujące roboty budowlane:
a. wykonania robót technologicznych w celu zwiększenia skuteczności mechanicznego oczyszczania ścieków oraz odwadniania osadów ściekowych, obejmujących następujące obiekty oczyszczalni ścieków:
? pompownia ścieków,
? sitopiaskownik,
? stacja zlewcza ścieków dowożonych,
? zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji,
? reaktory biologiczne SBR i STO,
? odwadnianie osadu,
? system sterowniczy i AKPIA,
b. rozbudowy oczyszczalni ścieków poprzez wykonanie rurociągów technologicznych międzyobiektowych:
? kanału odpływowego ze stacji zlewnej ścieków dowożonych,
? przyłącza wody,
c. wykonania robót remontowych obejmujących:
? wykonanie nowej pokrywy (płyty) żelbetowej dla istniejącej pompowni ścieków,
? wyłączenie z eksploatacji i rozbiórkę wanny PIX, komory rozprężnej i komory kraty rzadkiej,
? uzupełnienie i naprawa warstw elewacji budynku,
? wykonanie płyty fundamentowej pod stację zlewczą oraz dostosowanie tacy najazdowej przy stacji zlewczej, niwelacja placu manewrowego,
? wymianę stolarki drzwiowej wewnątrz budynku, -
? remont (wymiana na nowe) posadzek we wszystkich pomieszczeniach (z wyjątkiem agregatorni i cokołów pod reaktorami),
? remont tynków,
? roboty malarskie wewnątrz budynku,
? wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych na ścianach w części socjalnej i w pomieszczeniu części mechanicznej i osadowej,
? wykonanie otworów montażowych dla sitopiaskownika i prasy osadu,
? wymiana umywalek, zlewozmywaka z szalką, brodzika prysznicowego, miski ustępowej, baterii wodnych,
2. Łączna wartość robót budowlanych wynosi 3.782.250,00 złotych brutto.
3. Inspektorzy nadzoru są zobligowani do wykonywania prac w pełnym zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, póz. 682 z późn. zm), a w szczególności:
a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem technicznym, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie;
b) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów i przekazania ich do użytkowania;
d) Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń prowadzonych budów i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych;
e) Dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę;
f) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;
g) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
h) Udział w naradach koordynacyjnych budowy;
i) Udział w przekazywaniu placu budowy;
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
a) Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
b) Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia Zamawiającemu ustnego raportu z przeprowadzonej wizyty na budowie.
c) Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) przypadających w dni robocze w godz.ch pracy Urzędu (7:30 - 15:30). Narady będą odbywać się będą dwa razy w tygodniu.
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2023 r. do godz. 11:00
2. Ofertę należy składać:
a) za pomocą wiadomości e-mail (skan podpisanej oferty i załączniki) na adres zamowienia@wasniow.pl, lub
b) Na adres Zamawiającego: Gmina Waśniów, Ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów
(decyduje data i godz. wpływu oferty), lub
c) Osobiście - biuro podawcze Zamawiającego.
Termin składania:2023-10-13
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zadania: 11 miesięcy od momentu podpisania umowy
Wymagania:IŁ Warunki udziału w postępowaniu:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) Dysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do nadzorowania robót budowlanych,
b) Dysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą uprawnienia instalacyjne w branży sanitarnej -- bez ograniczeń.
c) Doświadczenie zawodowe:
Celem potwierdzenia posiadania doświadczenia zawodowego Wykonawca wraz Z ofertą przedkłada poświadczenie (referencje) wskazujące iż w okresie ostatnich trzech lat nadzorował co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, remoncie, modernizacji budynku oczyszczalni ścieków o wartości robót budowlanych objętych jednym kontraktem minimum 1 000 000,00 zł-
IV. Kryteria oceny oferty:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (wartość oferty brutto) - waga 100%.
Numer dokumentu:T.2710.68.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: