Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25103498 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
Organizator:Urząd Gminy Kobylin-Borzymy
Adres: ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy
Województwo / powiat: podlaskie, pow. wysokomazowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 86 274 30 03, fax: 86 274 30 26
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: ,,Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia", realizowanej na podstawie formuły zaprojektuj i buduj.
Inspektor pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682.), zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ww. ustawy oraz przepisami wykonawczymi.
Inspektor nadzoru będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z opisem technicznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru został określony we wzorze umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kobylin-Borzymy przy Ul. Głównej 11,18-204 Kobylin-Borzymy w sekretariacie Urzędu, na I piętrze budynku, w jednej wybranej formie:
- przesłać podpisaną ofertę (skan) na e-mail: gmina@kobylinborzymy.eu
- wysłać faxem na nr 86 274 30 26
- przesłać pisemnie na adres Urzędu lub dostarczyć osobiście. Oferty należy składać do dnia 10.05.2023 r. do godz. 13.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2023-05-10
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
1. Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego zadania. Termin realizacji robót budowlanych dla Wykonawcy został ustalony do dnia 15.11.2024 r.
Wymagania:II. Wymagania Zamawiającego:
1. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia w zakresie wskazanym poniżej (pkt 2 lit. b-d).
2. Wykonawca zobowiązany j est posiadać:
a) aktywny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
d) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
e) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest również w okresie gwarancji i rękojmi, do udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Sposób przygotowania oferty
Należy podać cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia. Cenę należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium ,,cena".
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.
VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
2. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
Numer dokumentu:7/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: