Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji prelegenta podczas misji gospodarczej
Organizator:Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Adres: Księdza Ignacego Jana Skorupki 22, 31-519 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
NIP:PL6762293050
Telefon / fax:12 423 76 05
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123940
Opis:Pełnienie funkcji prelegenta podczas misji gospodarczej w Amsterdamie (19-21.09.2022) - wystąpienie eksperckie w języku angielskim pt. ,,Big Data in the World of the Economy of Values" w ramach projektu ,,Małopolska Open Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI".
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.03.03.01-12-0592/18 - Małopolska Open Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI

Część 1
Pełnienie funkcji prelegenta podczas misji gospodarczej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
10.1 Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące usługi edukacyjne i szkoleniowe - pełnienie funkcji prelegenta podczas misji gospodarczej w Amsterdamie (19-21.09.2022) - wystąpienie eksperckie w języku angielskim pt. ,,Big Data in the World of the Economy of Values" w ramach projektu ,,Małopolska Open Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza Małopolska; Działanie 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki; Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski; nr projektu RPMP.03.03.01-12-0592/18.
10.2 ZAŁOŻENIA DOT. TEMATYKI WYSTĄPIENIA:
Tytuł wystąpienia: ,,Big Data in the World of the Economy of Values"
Wystąpienie powinno uwzględniać następujące zagadnienia:
a) potrzeby rozwoju technologii przy jednoczesnym zachowaniu wartości takich jak ochrona danych, bezpieczeństwo, prawa człowieka i wiarygodność instytucjonalna,
b) podstawowe wartości, o których firmy nie mogą zapomnieć w procesie transformacji na IoT,
c) IoT w kontekście ekonomii wartości i koncepcji FIRMY-IDEI,
d) dobre praktyki z Małopolski - FIRMY-IDE w branży IoT.
10.3 W ramach pełnionej funkcji prelegent zobowiązany jest do:
a) przygotowania wystąpienia pt. ,,Big Data in the World of the Economy of Values" zgodnie z pkt. 10.2
b) wystąpienia w trakcie misji gospodarczej w Amsterdamie (Holandia) na żywo w dniu 19 lub 20 lub 21 września 2022,
c) merytorycznego przygotowania się do wystąpienia - zgodnie z opisem w pkt. 10.2,
d) ścisłej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie przygotowania i realizacji wystąpienia.
10.4 Termin i miejsce realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w dniu 19 lub 20 lub 21 września 2022 r. w Amsterdamie (Holandia).
Miejsce realizacji zamówienia: Amsterdam (Holandia).
Dokładne miejsce, termin i godz. wystąpienia zostaną uzgodnione między Zamawiającym a Wykonawcą w trybie roboczym.
10.5 Zasady płatności
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana na podstawie rachunku/faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury do zapłaty.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jednorazowo.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty realizacji umowy z wyłączeniem kosztów: podróży na trasie Polska-Amsterdam-Polska i noclegu w dniach 19-21 września 2022 r. (+/- 1 dzień w zależności od rozkładu lotów oraz daty wystąpienia) w Amsterdamie oraz wyżywienia, które pokrywa bezpośrednio Zamawiający.
Rozliczenia będą realizowane w PLN.
10.6 Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10.7 Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-05
Termin składania:2022-09-05
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
zagranica
Kraj
Holandia
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Amsterdam
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
a. zmian redakcyjnych umowy będących wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian informacji o osobach wskazanych do kontaktu na potrzeby realizacji umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy nie powodujących wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany sposobu świadczenia przedmiotu umowy, zwiększających użyteczność przedmiotu umowy jak również dostosowujących przedmiot umowy do warunków i miejsca jego realizacji;
b. zmiany zasad świadczenia usług w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie projektu;
c. zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy;
d. powstania nadzwyczajnych okoliczności będących zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym (lub prawie niemożliwym) do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec (siła wyższa), uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy;
e. powstania innych niż określonych w lit. d. okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
f. w uzasadnionych przypadkach będących wynikiem przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym w szczególności z powodu sytuacji międzynarodowej lub zarządzenia właściwych organów państwa lub UE (m.in. w związku z pandemią COVID-19) uniemożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Informacji o zamówieniu, Zamawiający może zmienić termin realizacji przedmiotu umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1) W zakresie niniejszej kategorii warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
a) posiadania wykształcenia wyższego,
b) posiadania minimum 3 lata doświadczenia eksperckiego w obszarze przedmiotu wystąpienia, tj. IoT (Internet of Things, digital, ekonomia wartości),
c) posiadania doświadczenia we współpracy z min. 2 podmiotami o zasięgu międzynarodowym w zakresie IoT, dezinformacji, czy cyberbezpieczeństwa,
d) posiadania minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze IoT, dezinformacji, czy cyberbezpieczeństwa,
e) posiadania doświadczenia w zakresie wygłaszania wystąpień merytorycznych w trakcie co najmniej trzech wydarzeń (debat/konferencji/seminariów/wykładów) w okresie ostatnich 3 lat od ogłoszenia postępowania,
f) bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
2) Spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ppkt 1) Wykonawca potwierdza w formie oświadczenia (Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W przypadku podmiotów realizujących zamówienia przy pomocy osób trzecich Warunki udziału w postępowaniu w zakresie Wiedzy i doświadczenia musi spełniać każda z osób delegowanych.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-26
Data ostatniej zmiany
2022-08-26 15:27:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone lub Wykonawcy nie zostali wykluczeni, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
Kryterium 1
Cena oferty ,,C" - waga kryterium 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agata Machnik-Pado
tel.: 12 423 76 05
e-mail: agata.machnikpado@fundacjagap.pl
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:2022-2402-123940, MOEEH/19/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: