Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-22
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Organizator:Gmina Miasta Rypin
Adres: Warszawska 40, 87-500 Rypin
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. rypiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 54 280 96 19
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38911
Opis:,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Modernizacja ,,Katolika" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie"
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.06.02.00-04-0009/19 - Modernizacja Katolika - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie

Część 1
Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Modernizacja ,,Katolika" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" w specjalnościach:
a) konstrukcyjno - budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zakres obowiązków) stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
Nie dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-03-30
Termin składania:2021-03-30
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
rypiński
Gmina
Rypin
Miejscowość
Rypin
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie z następujących powodów:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie;
b) niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań;
c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.
3) Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej osobami na stanowisku:
a) inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń spełniającego minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- ukończone studia wyższe techniczne,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru na co najmniej dwóch robotach budowlanych, każda o wartości zamówienia brutto co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), każda robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego i
b) inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i
c) inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-22
Data ostatniej zmiany
2021-03-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium wyboru (oceny) ofert - cena ofertowa brutto - 100 %.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Joanna Lewandowska
tel.: +48 54 280 96 19
e-mail: joanna.lewandowska@rypin.eu
Kod CPV:71247000-1, 71520000-9
Numer dokumentu:2021-18472-38911, ZP.271.A.5.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: