Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20128209 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-29
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa drogi
Organizator:Gmina Zambrów
Adres: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
Województwo / powiat: podlaskie, pow. zambrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 86 271 46 16, Fax 86 271 20 69
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadań pn: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 10603IB w miejscowości Nowy Laskowiec Kolonia, gmina Zambrów". Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Wartość robót około 3 587 000,00 zł brutto.
3. Wykonawca, zobowiązany j est do:
1) podpisywania listy obecności, dokonywania wpisów w dzienniku budowy oraz obecności na terenie budowy minimum raz w tygodniu (w okresie prowadzenia robót budowlanych), w trakcie prowadzenia prac ulegających zakryciu i na każde wezwanie Zamawiającego,
2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) konsultacja i weryfikacja kosztorysów i innych dokumentacji technicznych,
5) sporządzanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej procesu inwestycyjnego,
6) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
7) udziału w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym,
8) potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy robót.
9) obowiązku brania udziału w czynnościach związanych z ujawnieniem i usuwaniem wad w okresie gwarancji. W okresie gwarancji do zadań Inspektora będzie należało m.in.:
a) pełna obsługa okresu gwarancyjnego,
b) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad/usterek,
c) poświadczanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad/usterek,
d) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad/usterek,
10) informowania Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
4. Szczegółowy zakres obowiązków określa umowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowywania oferty zapoznał się z dokumentacją projektową dla zadania, której dotyczy jego oferta w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Zambrów, Ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 8 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Urzędu Gminy Zambrów upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Składanie ofert:
}) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Zambrów, pokój nr 19 ul Fabryczna 3, 18-300 Zambrów do dnia 06 listopada 2020 r. do godz. 9:30 w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (koperta), zaadresowanym na Zamawiającego, oznaczonym danymi Wykonawcy i opisanym:
Gmina Zambrów, Ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106031B w miejscowości Nowy Laskowiec Kolonia, gmina
Zambrów"
Nie otwierać przed dniem 06 listopada 2020 r. godz. 9:30.
2) Decyduje data i godz. wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert: 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 listopada o godz. 930 w Urzędzie Gminy w Zambrowie, Ul. Fabryczna 3, pokój nr 19. 2) Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
Termin składania:2020-11-06
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych tj. w okresie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze końcowym oraz przez cały okres gwarancji na wykonane roboty przez Wykonawcę i udziałem w odbiorze gwarancyjnym.
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - w dniu przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych wraz z całą dokumentacją projektową.
3. Termin zakończenia robót budowlanych określono na dzień: 31,08.2021r.
Wymagania:V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
1 doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi. Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca posiada uprawnienia do sprawowania nadzoru budowlanego w branży budowlanej o specjalności drogowej. Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, nabytych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub wydanych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenia wydane przez tą izbę. Osoba powinna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pełnić nadzór inwestorski lub kierować robotami budowlanymi
przy realizacji minimum jednej inwestycji związanej z rozbudową, budową lub przebudową drogi (o podobnym zakresie), co winno być potwierdzone dokumentami - referencjami.
VI. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do odrzucenia:
1) Dokumentów potwierdzających dane zawarte w formularzu ofertowym dotyczących wymaganych kwalifikacji (uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Izby) i doświadczenia - referencje.
VIII. Warunki płatności:
1. W ramach zamówienia będzie obowiązywało wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją prac objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której wystawienia podstawą będzie podpisany protokół odbioru.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat i zaliczek.
5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
6. Szczegółowe warunki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
IX. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty: 1. Przygotowanie oferty:
1) Ofertę należy opatrzeć datą i złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2) Do oferty należy załączyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VI.
3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
6) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
4. Cena ofertowa.
a) Ceny wskazane w ofercie muszą:
- być podane w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT,
- uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
b) Wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach Umowy, powinny być dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez oferenta.
c) Stawki i ceny oferowane przez oferenta będą stałe w okresie trwania Umowy i w żadnym przypadku nie będą przedmiotem zmian.
d) Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia muszą być precyzyjnie określone (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie mogą ulec zmianie przez okres wymagany do wykonania przedmiotu zamówienia.
e) Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
5. Termin związania oferta.
a) Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.
b) Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Oferent może odmówić spełnienia prośby Zamawiającego.
W takim przypadku może on wycofać swoją ofertę.
6. Modyfikacje i wycofanie oferty.
a) Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert.
b) Modyfikacje lub wycofanie oferty, można składać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem ,,Modyfikacja" łub ,,Wycofanie".
c) Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania z ofertą nie będą uwzględnione.
X. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty kierując się następującymi kryteriami oceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższa cenę ryczałtowa za wykonanie zamówienia.
XL Dodatkowe postanowienia:
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, przed wygaśnięciem terminu związania z ofertą o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Uwagi:XII. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego RODO, informuję, że:
ł) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zambrów, Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tei. 85 271 46 16, e-mail: iod@ugzambrow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta) lub ułatwienia kontaktu z oferentem;
4) dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;
6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt:VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:
Kamił Kossakowski tel. 86 271 46 16 wew. 28, e-maił: rrg@ugzambrow.pl
Numer dokumentu:Rrg.2710.101.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: