Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych
Organizator:Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu
Adres: Studzieniec 20A, 96-330 Puszcza Mariańska
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. żyrardowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax. (46) 831 81 91 w. 210, tel. (46) 831 81 70, 46 831 81 91 w. 117
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest:
pełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu w 2024 r.
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), w 2024 r.
2. Pełnie funkcji Inspektora Ochrony Danych zwanego dalej IOD w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu w 2024 r.:
a) informowanie zamawiającego, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO i Ustawy oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk zamawiającego lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) w szczególności następujące działania w ramach sprawowania stałego bieżącego nadzoru przestrzegania przepisów RODO, pozostałych przepisów unijnych oraz krajowych przepisów odnoszących się do ochrony danych, polityk zamawiającego lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych:
-zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania;
-analizowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania;
-informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań;
-audyty i inne działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych;
d) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
e) współpraca z organem nadzorczym (Urzędem Ochrony Danych Osobowych);
f) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
g) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO;
h) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;
i) udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania w przypadku, gdy zamawiający przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych;
k) aktualizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
l) inne nie wymienione wyżej czynności wymagane przepisami prawa dotyczące ochrony danych osobowych;
ł) co najmniej 1 raz w roku przeszkolenie wszystkich pracowników Ośrodka z zakresu ochrony danych osobowych.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
7.1 Oferta powinna być złożona w sekretariacie Ośrodka za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego lub przesłana za pomocą poczty elektronicznej jako skan dokumentu opatrzony podpisem elektronicznym lub dokument w formacie PDF opatrzony podpisem elektronicznym, do dnia 12.01.2024 r., do godz. 12.00, wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
7.2 Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym, zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym jak poniżej:
,,Pełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych w 2024 r. - nie otwierać przed 12.01.2024 r. godz. 12:30"
lub przesłać na adres:
sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2024 r., o godz. 12:30.
Termin składania:2024-01-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2024 r.
Wymagania:2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Studzieńcu, o udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 PLN.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
5.1 Oferta powinna być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w języku polskim, w sposób czytelny i powinna być podpisana przez oferenta lub upoważnionego przez oferenta przedstawiciela(li) Wykonawcy.
5.2 Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę do skierowanego zapytania.
5.3 Podana cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, tj.: koszty usługi, dojazdu/transportu/dostawy, materiałów itp.
6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
6.1 Oferta cenowa - formularz ofertowy (załącznik nr 1).
6.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
6.3 Dokument potwierdzający prawidłowe umocowanie do reprezentowania podmiotu:
a) aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG, potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym lub,
b) pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, obejmujące umocowanie do przystąpienia podmiotu do zamówienia i zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej notarialnie.
6.4 Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3).
6.5 Podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
7.5 Oferent może przed upływam terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7.6 W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
8.1 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
8.2 Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana stosowna umowa.
9.2 Termin płatności: w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury w rozliczeniu miesięcznym.
10. Rozstrzygnięcie postępowania:
10.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, na adres mailowy podany w ofercie.
10.2 O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty na adres mailowy podany w ofercie.
11. Postanowienia końcowe:
11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
11.2 Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.
11.3 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Kontakt:Osoba kontaktowa: Rafał Szulc, r.szulc@studzieniec.oow.gov.pl , telefon 46 831 81 91 w. 117.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: