Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20924278 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-18
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie przez Wykonawcę funkcji Projektanta konstrukcji budowlanych
Organizator:DIM CONSTRUCTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza
Państwo: Polska
Telefon / fax:513 146 180
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38328
Opis:Pełnienie przez Wykonawcę funkcji Projektanta konstrukcji budowlanych

Wybór Wykonawcy pełniącego w projekcie funkcję Projektanta konstrukcji budowlanych
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0881/20 - Zinwentaryzowany system zabezpieczenia wykopów ścianką segmentową w zróżnicowanych warunkach geotechnicznych w oparciu o sondowania statyczne lub dynamiczne wraz z opracowanym kalkulatorem (nomogramem

Opis
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji Projektanta konstrukcji budowlanych - świadczenie usług polegających na projektowaniu / modelowaniu, konstrukcji, przygotowywaniu projektów w formie plików maszynowych do produkcji.
Świadczenie wyżej wymienionych usług będzie polegało w szczególności na:
o Samodzielnym projektowaniu/modelowaniu konstrukcji,
o Opracowywaniu dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez prawo budowlane i przepisy wykonawcze,
o Koordynowaniu prowadzonych projektów w zakresie konstrukcji,
o Przygotowaniu projektów w formie plików maszynowych do produkcji,
o Wykonywaniu obliczeń statycznych,
Zaangażowanie w wymiarze czasowym odpowiadającym zaangażowaniu na 1 etat.
Okres zaangażowania 16 miesięcy.
Forma zaangażowania - Umowa zlecenie
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-03-25
Termin składania:2021-03-25
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Gmina
Dąbrowa Górnicza
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłowa realizacje niniejszego zamówienia m.in. w przypadku, gdy:
1. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, podatkowego (w tym obowiązujących norm);
2. w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
3. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, którego nie można było zapobiec.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który łącznie posiada udokumentowane (przedłożone minimum w załączonym CV):
a. Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek Budownictwo.
b. Minimum 10 letnie doświadczenie w pracy przy projektowaniu konstrukcji: stalowych, żelbetowych oraz obiektów podziemnych, w tym minimum 2 lata przy projektowaniu zabezpieczeń wykopów pod potrzeby budowy gazociągów o ciśnieniu roboczym powyżej 8,4 MPa.
c. Biegła znajomość języka angielskiego - poziom C2.
d. Biegła obsługa oprogramowania: CAD, Plaxis, Abaqus, Revit, Midas.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do oferty należy dołączyć: Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania (z podpisem Wykonawcy), Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (z podpisem Wykonawcy oraz załącznikiem w postaci CV), lub wysłać mailem na adres: rozwoj@dim-construction.pl oferty złożone drogą elektroniczną wraz z załącznikami 1 i 2 o których mowa powyżej.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-18
Data ostatniej zmiany
2021-03-18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty będą oceniane według kryterium - cena* (waga 100)
P1=CN/COB*[100]
P1 - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN - najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
*cena brutto uwzględniająca wszystkie składniki wynagrodzenia
Kontakt:Osoby do kontaktu
Krzysztof Michalczuk
tel.: 513 146 180
e-mail: kmichalczuk@dim-construction.pl
Kod CPV:71320000-7, 71322000-1
Numer dokumentu:2021-16217-38328, 7/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: