Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Pielęgnacja terenów zielonych
Organizator:Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o
Adres: ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 091 881 23 28 fax 091 881 23 35
E-mail:
Opis:Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.
,,Pielęgnacja terenów zielonych na obiektach GWiK Sp. z o.o. w latach 2020-2022"
III. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Zarządzenia nr 11/IX/2015r; z dnia 16 września 2015 roku w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Goleniowie, który określa zasady i tryb udzjelenia zamówień stanowiących zamówienia sektorowe w myśl art. 132 i art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r; poz. 1843 z późn. zmian.)
Specyfikacja:Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście pod adresem: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 18a 72-100 Goleniów
pokój: 2B, odpłatnie w wysokości: 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt PLN)
Zamawiający udostępnił również Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej: www.gwik.pl
Miejsce i termin składania ofert: XII. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów, pokój: sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2020 roku do godz. 10:30.
Termin składania:2020-05-11
Miejsce i termin realizacji:VII. Termin realizacji zamówienia: do 01 czerwca 2020 roku do 31 października 2022 roku.
Wymagania:V. W ramach realizacji zadania przewiduje się:
Pielęgnację terenów zielonych zlokalizowanych na terenach, oraz w pasie o szerokości 1 m wokół ogrodzenia ww. terenów przepompowni ścieków oraz pompowni wody eksploatowanych przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Goleniowie. Łącznie do zamówienia ujęto 72 obiekty zlokalizowane w miejscowościach:
- Borzysławiec, Budno, Czarna Łąka, Danowo, Goleniów, Kliniska Wielkie, Komarowo, Krępsko, Lubczyna, Łaniewo, Marszewo, Podańsko, Pucice, Rurzyca (obręb geod. Dobroszyn), Rurzyca ( obręb geod. Rurzyca), Załom, Żdżary, Żółwia Błoć na terenie gminy Goleniów.
VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia/ nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
b) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
w rozdz. VII pkt 2 SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie mogą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo mogą być złożone wspólnie, lecz w takim
przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców).
2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy załączyć:
a) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. VII. pkt. 1 SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie mogą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo mogą być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) w pkt. 1. ppkt. a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 ppkt.1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dotyczy to również pkt. 4.
X. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie,
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert rozpatrywanych i nie podlegających odrzuceniu (spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego) wyłącznie na podstawie następujących kryteriów i wag:
Lp. KRYTERIUM WAGA (ZNACZENIE PROCENTOWE KRYTERIUM)
1. Cena 75%
2. Dysponowanie m.in. 2 pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę z orzeczeniem niepełnosprawności, biorącymi czynny udział w wykonaniu usługi 15%

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie podanych wyżej kryteriów oraz ich znaczenia. Oferty będą ocenione punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczeń (wag) może osiągnąć oferta, wynosi po zsumowaniu 100, tj:
- za najniższą cenę 75 pkt,
- za dysponowanie m. in. 2 pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę z orzeczeniem niepełnosprawności, biorącymi czynny udział w wykonaniu usługi 15 pkt.
3. Każdej rozpatrywanej ofercie, nie podlegającej odrzuceniu, Zamawiający przyzna punkty za poszczególne kryteria wg następujących wzorów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
a) punktacja za kryterium ,,cena oferty".
Cena oferty to wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia
Liczba punktów w Najniższa cena oferty (zł) X 75 pkt
kryterium ,,cena oferty" [ Cena oferty badanej (zł)
b) punktacja za kryterium ,,dysponowanie m. in. 2 pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę z orzeczeniem niepełnosprawności, biorącymi czynny udział w wykonaniu usługi":
-15 pkt.
XIII. Termin, którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kod CPV:77314100-5
Numer dokumentu:GWIK/ZP/PN/DN/05/2020r.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: