Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21767772 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-23
Przedmiot ogłoszenia:Podjęcie najpilniejszych działań wynikających z Ekspertyzy arborystycznej
Organizator:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Adres: Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, tel. 52 506 56 66 (wew. 6019),
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1) Przedmiotem zamówienia jest podjęcie najpilniejszych działań wynikających z Ekspertyzy
arborystycznej rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego.
2) Szczegółowy zakres prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do projektu umowy.
3) Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w terminie
do dnia 31 sierpnia 2021 roku, drogą e-mailową na adres: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl
Termin składania:2021-08-31
Miejsce i termin realizacji:1) termin realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2021 r.
Szczegółowy harmonogram prac został podany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
Wymagania:III. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - 73 550,40 zł brutto
IV. Kryteria oceny ofert
1) cena-100%
V. Warunki realizacji zamówienia
2) zakres usług / dostaw określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3) warunki płatności
Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień
zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.
4) oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot
zamówienia. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu
odbioru bez uwag i zastrzeżeń.
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
i spełnienia.
a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia od Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał tj. zrealizował, zakończył, także w przypadku świadczeń
wykonywanych okresowo lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 3 usługi
odpowiadającą rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Przez pojęcie ,,usługa odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia" należy rozumieć usługę polegającą na wykonaniu prac
pielęgnacyjnych w koronach drzew z zastosowaniem technik arborystycznych i alpinistycznych
polegających na wycince, usuwaniu posuszu, polardyzacji, cięciach odciążających i
formujących przy utrudnionym dostępie do drzew (w tym jedna usługa na drzewostanach
powierzchniowych, parkowych z utrudnionym dostępem do drzew) o wartości nie mniejszej
niż 30.000,00 zł netto (bez VAT) za każdą jedną usługę. Ponadto do wykazu należy dołączyć
dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru,
referencje, inne dokumenty).
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
przez Wykonawcę wypełnionego formularza ,,Wykaz usług" stanowiącego załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego, zawierającego informacje o wartości wykonywanych usług,
przedmiocie, dacie wykonania oraz informacji o podmiocie, na rzecz którego usługi zostały
wykonane. Ponadto do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane należycie (np. protokoły odbioru, referencje, inne dokumenty).
b) Warunek dysponowania zespołem arborystów posiadających uprawnienia do
prowadzenia prac pielęgnacyjnych drzew na wysokością tym uprawnienia wspinaczki
drzewnej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie
dysponował na etapie realizacji zamówienia trzema osobami przewidzianymi do pełnienia
funkcji arborystów, posiadającymi ukończony kurs arborystyczny pilarza drzew na
wysokości, w tym uprawnienia wspinaczki drzewnej i minimum 3-letnią praktykę w
wykonywaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew metodą alpinistyczną.
Pod pojęciem ,,osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji arborystów" Zamawiający
rozumie osoby posiadające wyższe wykształcenie ogrodnicze, architektury krajobrazu lub
leśne, posiadające ukończony kurs arborystyczny pilarza drzew na wysokości, w tym
uprawnienia wspinaczki drzewnej (technik alpinistycznych) oraz doświadczenie w zakresie
wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3
usługi polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew z zastosowaniem
arborystycznych technik alpinistycznych polegające na wycince, usuwaniu posuszu,
polardyzacji, cięciach odciążających i formujących przy utrudnionym dostępie do drzew.
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wypełnionego formularza ,,Wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania
ofertowego, w którym należy wskazać wszystkie osoby przewidziane do pełnienia funkcji
arborysty, które będą brały udział w realizacji zamówienia. Każda z osób przewidzianych do
pełnienia funkcji arborysty, wyznaczonych do realizacji zamówienia musi spełniać ww.
wymagania wykształcenia i doświadczenia. Dopuszcza się sytuację, w której Wykonawca jest
jedną z ww. osób przewidzianych do pełnienia funkcji arborysty, jeżeli posiada wskazane
powyżej wykształcenie oraz wymagane doświadczenie.
c) Warunek dysponowania specjalistą z zakresu dendrologii i leśnictwa, który będzie
nadzorował wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie
dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
specjalisty z zakresu dendrologii i leśnictwa, który będzie nadzorował wykonywanie prac
będących przedmiotem zamówienia, posiadającą ukończony kurs arborystyczny pilarza
drzew na wysokości (technik alpinistycznych), w tym uprawnienia wspinaczki drzewnej i
minimum 3-letnią praktykę w wykonywaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych w
koronach drzew metodą alpinistyczną.
Pod pojęciem ,,specjalista z zakresu dendrologii i leśnictwa, który będzie nadzorował
wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia" Zamawiający rozumie osobę
posiadającą wyższe wykształcenie leśne o programie obejmującym dendrologię, posiadającą
ukończony kurs arborystyczny pilarza drzew na wysokości (technik alpinistycznych), w tym
uprawnienia wspinaczki drzewnej oraz doświadczenie w zakresie wykonania w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usługi polegające na
wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych
polegające na wycince, usuwaniu posuszu, polardyzacji, cięciach odciążających i formujących
przy utrudnionym dostępie do drzew.
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wypełnionego formularza ,,Wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania
ofertowego należy wskazać ,,specjalistę z zakresu dendrologii i leśnictwa, który będzie
nadzorował wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia" który musi spełniać ww.
wymagania wykształcenia i doświadczenia. Dopuszcza się sytuację, w której Wykonawca jest
ww. specjalistą, jeżeli posiada wskazane powyżej wykształcenie oraz wymagane
doświadczenie.
d) Warunek dysponowania ekspertem botanikiem/siedliskoznawcą który w miejscach drzew
przewidzianych do wycięcia wykona zdjęcia fitocenologiczne, które będą podstawą do
monitorowania zmian w latach następnych po wycięciu drzew i ewentualnego reagowania
na zmiany niekorzystne.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie
dysponował na etapie realizacji zamówienia jedną osobą ekspertem
botanikiem/siedliskoznawcą. Pod pojęciem ,,ekspert botanik/siedliskoznawca" Zamawiający
rozumie osobę posiadającą wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk przyrodniczych w zakresie
nauk biologicznych lub nauk o Ziemi i środowisku lub w dziedzinie nauk rolniczych oraz
doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert co najmniej 3 usług polegających na wykonaniu ekspertyz lub inwentaryzacji w
zakresie siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I lub gatunków roślin
wymienionych w załączniku II b, IV b, V b Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7).
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wypełnionego formularza ,,Wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania
ofertowego, w którym należy wskazać eksperta botanika/siedliskoznawcę, który będzie brał
udział w realizacji zamówienia, który musi spełniać ww. wymagania wykształcenia i
doświadczenia. Dopuszcza się sytuację, w której Wykonawca jest ww. ekspertem, jeżeli
posiada wskazane powyżej wykształcenie oraz wymagane doświadczenie.
VI. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę złożyć na formularzu stanowiącym
załącznik do zapytania ofertowego.
Kontakt:Informacja o sposobie komunikacji Zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Kornelia
Leszczyńska-Deja, nr tel. 52 506 56 66 (wew. 6019), adres email
kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl
2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście
w kancelarii Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz (kancelaria, pok.712)
Numer dokumentu:WOP.261.17.2021.KLD/2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: