Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Podwykonawstwo części prac merytorycznych oraz specjalistycznych usług w obszarze sztucznej inteligencji
Organizator:SPINETIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Macedońska 3, 51-113 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
NIP:PL6342935487
Telefon / fax:+48 609 203 619
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/179464
Opis:RTG_Podwykonawstwo części prac merytorycznych oraz specjalistycznych usług w obszarze sztucznej inteligencji
Powstaje w kontekście naboru
FENG.01.01-IP.02-002/23 - 1_SMART2_2023

Część 1
Podwykonawstwo części prac merytorycznych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Przedmiotem zamówienia jest realizacja podwykonawstwa części prac merytorycznych oraz specjalistycznych usług w obszarze sztucznej inteligencji.
Prace mają być przeprowadzone w ramach projektu z uwzględnieniem podziału na następujące zadania:
Zadanie 1.
Badania nad opracowaniem prototypu macierzy dla metody SpineTime IMAGE, poprzez zaprojektowanie Systemu Inteligentnej Analizy Opisów Radiologicznych Kręgosłupa tj. kwantyfikację opisu badania obrazowego kręgosłupa, w celu przypisania diagnozy dysfunkcji mechanicznej. Jednocześnie zespół IT zrealizuje prace badawcze nad opracowaniem autorskiej architektury systemu DTx, niezbędnej do skutecznego i bezpiecznego zbierania danych.
Zadanie 2.
Prace badawcze związane ze skuteczną implementacją modułu obrazowego badania statycznego, opracowanego w zadaniu 1, w architekturę istniejącego narzędzia DTx, służącego badaniu dynamicznej natury dysfunkcji. Opracowanie narzędzia automatyzującego proces diagnostyczny dla dysfunkcji mechanicznych odcinków szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa, w oparciu o testy ruchowe i obraz radiologiczny. Potwierdzenie skuteczności metody.
Zadanie 3.
Demonstracja prototypu metody SpineTime IMAGE. Testy i optymalizacja skuteczności i stabilności prototypu pełnego systemu w postaci narzędzia DTx w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (na odległość).
PEŁEN ZAKRES OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_SMART2_2023_RTG
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-11-14
Termin składania:2023-11-14
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-11

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-04-01
Koniec realizacji
2024-08-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zadanie 1.

Etap 2
Początek realizacji
2024-09-01
Koniec realizacji
2025-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zadanie 2.

Etap 3
Początek realizacji
2025-01-01
Koniec realizacji
2026-03-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zadanie 3.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a. termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
? w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
? wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
? w przypadku, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
? w wyniku zmiany istotnych regulacji prawnych i zmian umowy o dofinansowanie, w tym terminów realizacji projektu,
? w przypadku zawinionego przez Zamawiającego nie przekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
? zawieszenia zleconych badań B+R przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
b. wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
? w przypadku zmiany przepisów i regulacji prawno-podatkowych, uzyskanych przez Zamawiającego interpretacji podatkowych, skarbowych i wszelkich innych odgórnych decyzji powodujących zmianę kosztów wykonania umowy;
c. inne zmiany:
? w przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu objętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
? w przypadku otrzymania decyzji PARP zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
? zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
? wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
2. Wprowadzenie zmiany, o których mowa powyżej wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo zmiany wynikające ze strony Wykonawcy, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, przy czym wykonanie zamówienia może się odbywać wyłącznie samodzielnie przez Wykonawcę. Wykonawca nie może zlecać lub w inny sposób powierzać wykonania zamówienia innym podmiotom bez uprzedniej zgody Zamawiającego, ani powoływać się na inne podmioty jako dysponentów niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a. posiadają wykształcenie techniczne: preferowane kierunki: informatyka, elektronika, automatyka
i robotyka);
b. posiadają stopień naukowy: min. doktora;
c. posiadają wiedzę z zakresu tworzenia baz danych pomiarowych, przetwarzania ich;
d. posiadają wiedzę z zakresu opracowywania oprogramowania do rejestrowania danych pomiarowych i ich przetwarzania oraz analizowania;
e. posiadają doświadczenie w wykorzystywaniu algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w technice stosowanej.
f. znają języki programowania: C/C++, Python.
g. posiadają biegłą znajomość języka angielskiego;
h. posiadają doświadczenie w pracy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
i. nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, (nie istnieją powiązania, o których mowa w Części VII zapytania);
j. łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
k. Wykonawca nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w PO.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie złożonych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia", tj. zgodnie z zasadą, czy wymagane dokumenty oraz oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Oferentów, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać wszelkie wymagane dane Oferenta.
2. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
3. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w tym:
a. Oświadczenia zawarte w Formularzu oferty (Załącznik nr 1);
b. Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 2);
c. CV zawierające klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z rzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)";
d. Kopię dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia (dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów potwierdzające spełnienie wymogów).
4. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Oferenta lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez osobę upoważnioną, do formularza oferty należy dołączyć dokument potwierdzający stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo).
5. Ze względu na charakter zadań i ciągłość realizacji projektu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
6. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
7. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
8. W związku z odrzuceniem oferty Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
10. Zamawiający może odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
a. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
b. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
11. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Andrzej Studziński pod adresem e-mail: office@spinetime.eu.
Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane w Bazie konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
Na zapytania dotyczące niniejszego postępowania kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną nie będą udzielane wyjaśnienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość, co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
5. Niespełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem z postępowania, a co za tym idzie odrzuceniem oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-11-07
Data ostatniej zmiany
2023-11-07 15:02:24

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C - ilość przyznanych punktów za kryterium: Cena
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena brutto danej oferty
Oferty mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Andrzej Studziński
tel.: +48 609 203 619
e-mail: office@spinetime.eu
Kod CPV:71350000-6, 72310000-1, 72311200-0, 73000000-2, 73100000-3, 73200000-4
Numer dokumentu:2023-2921-179464, 1_SMART2_2023_RTG
Źródło: Internet i własne
Załączniki: