Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego
Organizator:Miasto Kolno
Adres: ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
Województwo / powiat: podlaskie, pow. kolneński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 862782133, Faks: +48 862783100
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kolno

II.1.2)Główny kod CPV
31520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1) Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt. 845.

2) Wymiana przewodów zasilających biegnących w wysięgnikach i słupach na, których zamontowane są oprawy oświetlenia ulicznego 845 kpl.

3) Nie przewiduje się wymiany wysięgników, które są w dobrym stanie technicznym.

4) Wymianę zabezpieczeń opraw na nowe izolowane wraz z wkładkami topikowymi typu BZO lub TB lub IZK - 845 kpl.

5) Wymiana obudowy, aparatów zabezpieczających i sterujących w 19 istniejących szafach SO zamontowanych na słupach linii nn i na fundamentach.

6) Wyniesienie 6 punktów sterowniczo pomiarowych z rozdzielnic stacyjnych do projektowanych szafek oświetlenia ulicznego na fundamencie i słupie linii nn.

7) Zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego z indywidualnym sterowaniem pojedynczą oprawą, grupą opraw i całym systemem oraz monitoringiem parametrów pracy opraw.

8) Utylizację wszystkich art.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt. 845.

2) Wymiana przewodów zasilających biegnących w wysięgnikach i słupach na, których zamontowane są oprawy oświetlenia ulicznego 845 kpl.

3) Nie przewiduje się wymiany wysięgników, które są w dobrym stanie technicznym.

4) Wymianę zabezpieczeń opraw na nowe izolowane wraz z wkładkami topikowymi typu BZO lub TB lub IZK - 845 kpl.

5) Wymiana obudowy, aparatów zabezpieczających i sterujących w 19 istniejących szafach SO zamontowanych na słupach linii nn i na fundamentach.

6) Wyniesienie 6 punktów sterowniczo pomiarowych z rozdzielnic stacyjnych do projektowanych szafek oświetlenia ulicznego na fundamencie i słupie linii nn.

7) Zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego z indywidualnym sterowaniem pojedynczą oprawą, grupą opraw i całym systemem oraz monitoringiem parametrów pracy opraw.

8) Utylizację wszystkich zdemontowanych opraw i urządzeń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 konkurs nr RPPD.05.04.01-IŻ.00-20-001/1.

II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: WWW.umkolno.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2018
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 13/08/2018 Czas lokalny: 12:30 Miejsce: Urząd Miasta Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
Termin składania:2018-08-13
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Kontakt:Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
Kolno
18-500
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Bronicki
Tel.: +48 862782133
E-mail: wrg@kolno.home.pl
Faks: +48 862783100
Kod NUTS: PL842
Kod CPV:31520000
Numer dokumentu:288694-2018
Źródło: Internet i własne - TED - 05/07/2018 S127
Załączniki: