Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19214470 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Prace badawcze
Organizator:BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: UL. VETTERÓW 5, 20-277 LUBLIN
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:604-950-161
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPOWL/1.2 z dn. 07/05/2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących badań:
1. Prace badawcze (zadanie nr 1) - 1 sztuka.
Zakres badań:
Badania z zakresu kontroli mikrobiologicznej prototypów testów (zawierających antybiotyki przeciw grzybicze oraz antybiotyki aktywne w stosunku do bakterii beztlenowych Gram-ujemnych i Gram-dodatnich).
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup następujących badań:
1. Prace badawcze (zadanie nr 1) - 1 sztuka.
Zakres badań:
Badania z zakresu kontroli mikrobiologicznej prototypów testów (zawierających antybiotyki przeciw grzybicze oraz antybiotyki aktywne w stosunku do bakterii beztlenowych Gram-ujemnych i Gram-dodatnich).
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących badań:
1. Prace badawcze (zadanie nr 1) - 1 sztuka.
Zakres badań:
Badania z zakresu kontroli mikrobiologicznej prototypów testów (zawierających antybiotyki przeciw grzybicze oraz antybiotyki aktywne w stosunku do bakterii beztlenowych Gram-ujemnych i Gram-dodatnich).
Podmiot od którego Wnioskodawca planuje nabyć usługi badawcze: podstawowa jednostka organizacyjna uczelni publicznej - wymagana uczelnia o profilu medycznym.
Rezultat: Raport końcowy z prac badawczych.
o Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej elementów powinny zostać przez Wykonawcę uzasadnione pod kątem lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.
o Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 08-06-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.
1. Adres do korespondencji:
BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
UL. VETTERÓW 5
20-277 LUBLIN
2. Adres e-mail:
h.lewczuk@biomaxima.com
Termin składania:2020-06-08
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): 31 sierpnia 2021.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie - zgodnie z poniższymi kryteriami:
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 100%.
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty za kryterium cena - zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena netto oferty najtańszej x100 = _______ pkt.
Cena netto oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3. Opis oceny ofert:
Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja - 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w ofercie(wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Vetterów 5
20-277 Lublin
lubelskie , Lublin
Numer telefonu
81 4408371
Fax
81 7454424
NIP
9462360625
Tytuł projektu
Prace badawczo - rozwojowe w zakresie opracowania grupy testów do oznaczania lekowrażliwości
Numer projektu
RPLU.01.02.00-06-0020/19-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Henryk Lewczuk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
604-950-161
Kod CPV:73000000-2
Numer dokumentu:1244862, 2/RPOWL/1.2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: