Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16639947 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Adres: ul. Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria, 04-470 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 36717 30, 22 36715 19
E-mail:
Opis:prace budowlane w zakresie
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta nr T00022 zgodnie z umową nr 17/P5/K/02531 w m.
Otwock, ul. Świderska
Specyfikacja:Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul
Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przesłaniu na adres mailowy Pawel.lgnatiuk@pgedystrybucja.pl
prośby o
SIWZ.
W postępowaniach przetargowych swoje oferty będą mogli składać jedynie Wykonawcy zarejestrowani w BKW PGE
Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć ofertę w pierwszym z jego udziałem postępowaniu
wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE Dystrybucja S.A.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95
budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 23.01.2019 do godziny 11:00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób :
Oferta na Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta nr T00022 zgodnie z
umową nr 17/P5/K/02531 w m. Otwock, ul. Świderska
Numer Postępowania: 7/19/GZ
Nie otwierać przed dniem 23.01.2019 roku przed godz. 13;00
Termin składania:2019-01-23
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.05.2019
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Instrukcją BKW
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%)
1. Cena brutto - o wadze 100%
Termin związania ofertą: 45 dni
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
a) imię i nazwisko: Przemysław Szczytyński
b) telefon: 22 36717 30
c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14.00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
a) imię i nazwisko: Paweł Ignatiuk
b) telefon: 22 36715 19
a) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95
b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14.00
Numer dokumentu:7/19/GZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: