Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Prace budowlane związane z budową hali produkcyjnej z zapleczem techniczno-socjalnym
Organizator:B.FT Okna i Drzwi
Adres: Szosa do Lipian 30, 74-320 Barlinek
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. myśliborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 957 466 244
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Prace budowlane związane z budową hali produkcyjnej z zapleczem techniczno-socjalnym
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej wg dokumentacji załączonej do zapytania ofertowego i projektu budowlanego, znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcję stalową i obudowę hali, stolarkę otworową, podłoża i posadzki, wewnętrzne pomieszczenia socjalno-techniczne, instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i sprężonego powietrza.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest budowa zakładu produkcyjnego, w którym umieszczone zostaną maszyny i urządzenia związane z realizacją projektu pn. " Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji okien PVC o zwiększonych parametrach użytkowych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej wg dokumentacji załączonej do zapytania ofertowego i projektu budowlanego, znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcję stalową i obudowę hali, stolarkę otworową, podłoża i posadzki, wewnętrzne pomieszczenia socjalno-techniczne, instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i sprężonego powietrza.
Kompletna dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem do pozwolenia na budowę, znajduje się w posiadaniu Zamawiającego i będzie udostępniona podmiotom zainteresowanym złożeniem oferty na ich wniosek, skierowany do Zamawiającego.
Jeżeli w projekcie budowlanym pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty ,,równoważne". Wskazanie równoważności zaoferowania przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na wykonawcy leży obowiązek udowodnienia iż przedstawione w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 11-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
- osobiście w biurze pod adresem: Szosa do Lipian 30, 74-320 Barlinek,
- przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura: B.FT Okna i Drzwi, Szosa do Lipian 30, 74-320 Barlinek,
- elektronicznie na adres skrzynki mailowej
Termin składania:2019-06-11
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: myśliborski Miejscowość: Barlinek
Harmonogram realizacji zamówienia
W związku z trwającym procesem ubiegania się o pozwolenie na budowę przewiduje się możliwość rozpoczęcia prac budowlanych najpóźniej w dniu 01-09-2019. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 29-02-2020. Terminy poszczególnych etapów podane są w specyfikacji. W przypadku nieotrzymania pozwolenia na budowę w terminie pozwalającym na rozpoczęcie prac budowlanych w dniu 01-09-2019 Zamawiający dopuszcza możliwość proporcjonalnego przesunięcia terminów rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, jak również terminów etapów pośrednich.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą brać udział oferenci uprawnieni do wykonywania działalności, polegającej na prowadzeniu robót budowlanych. Warunek będzie weryfikowany na podstawie kodów PKD. Wymagane jest dołączenie do oferty aktualnego odpisu z KRS lub CEIDG, nie starszego niż 6 miesięcy.
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą brać udział oferenci posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek będzie weryfikowany na podstawie udokumentowanych referencji z wykonania podobnych inwestycji. W celu spełnienia wymogu oferent musi udowodnić wykonanie co najmniej trzech budynków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2, wykonanych w technologii konstrukcji stalowej w obudowie z płyt warstwowych, zakończonych co najmniej 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Wymóg ten ma na celu określenie jakości prac budowlanych po upływie czasu.
Wymagane jest dołączenie do oferty wypełnionego załącznika nr 5 - wykaz inwestycji podobnych do przedmiotu zamówienia.
Potencjał techniczny
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Po stronie oferenta leży obowiązek zapewnienia osoby, która pełniła będzie funkcję kierownika budowy. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Wymagane jest dołączenie do oferty wypełnionego załącznika nr 6 - oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację zamówienia. Wymagane jest dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Ponadto przed podpisaniem umowy wymagane jest przedstawienie kopii aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty.
Dodatkowe warunki
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest udzielenie minimalnego terminu gwarancji wynoszącego dwadzieścia cztery miesiące, liczonego od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac budowlanych.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia, wybranym w wyniku niniejszego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
- obniżenia ceny na skutek negocjacji z wybranymi oferentami,
- zmian w przedmiocie zamówienia, niemających wpływu na jego cenę,
- zmiany terminów realizacji zamówienia z powodu opóźnienia innych dostawców, jeżeli wykonanie przez nich zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia,
- zmiany terminów płatności, zmianą terminu realizacji zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
Wprowadzenie zmian w umowie zależy wyłącznie od Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) formularz oferty ze specyfikacją - załącznik nr 1,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3,
c) oświadczenie o braku powiązań - załącznik 4,
d) wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik 5,
e) oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6,
f) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, lub oświadczenie, że taka polisa zostanie przedstawiona najpóźniej w dniu podpisania umowy,
g) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z KRS lub CEIDG,
h) zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS,
i) zaświadczenie o niezaleganiu wobec US,
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
1. Cena (C) 100 %
Zgodnie z zasadą oceny wg kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci x 100 (C) x 100%
Gdzie:
Pi (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "cena"
Cmin - cena netto najniższej oferty
Ci - cena netto oferty rozpatrywanej
C - znaczenie kryterium "cena"
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta wynosi 100. W postępowaniu zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia oferenta o niepodleganiu ww. wykluczeniom, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
B.FT BARTŁOMIEJ KARASZEWSKI
Adres
szosa Szosa do Lipian 30
74-320 Barlinek
zachodniopomorskie , myśliborski
Numer telefonu
957466244
Fax
957176256
NIP
5971520880
Tytuł projektu
Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji okien PVC o zwiększonych parametrach użytkowych
Numer projektu
POIR.03.02.02-00-1501/18-00
Załączniki

Załącznik nr 6
Załącznik nr 5
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartłomiej Karaszewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 957 466 244
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:1187008
Źródło: Internet i własne
Załączniki: