Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-24
Przedmiot ogłoszenia:Prace interwencyjne na ciekach wodnych
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie
Adres: Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Opis:Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Oświęcim - potok Brzeźnicki
w km 2+100 - 3+000 w msc. Brzeźnica, gm. Brzeźnica".
Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty
31.08.2021 11:00
Miejsce i termin złożenia ofert:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej
Termin składania:2021-08-31
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 20 dni od daty zlecenia.
Wymagania:Kryteria wyboru ofert: najniższa cena -100%.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych usług, odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. usług w zakresie pracy utrzymaniowych lub
interwencyjnych na rzekach i potokach, w którym wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę w zakresie której znajdują się prace
utrzymaniowe lub interwencyjne na rzekach i potokach o wartości minimum 10 000,00 zł brutto,
na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 3 ,,Wykaz usług",
7. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia: nie jest wymagane.
9. Warunki rękojmi: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100%.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pisemnie w postaci elektronicznej. Podpisany i
zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę:
www.przetargi.wodv.gov.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę
oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca ma prawo złożyć
tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
o Formularz oferty (zał. nr 2),
o Wykaz usług (zał. nr 3)
o Kalkulacja ofertowa (zał. nr 4),
o Oświadczenie RODO o którym mowa w pkt. 20 niniejszego zapytania,
o Dokument wskazujący na umocowanie do podpisania oferty - aktualny odpis
z właściwego rejestru np. CEiDG, KRS lub pełnomocnictwo.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
Kontakt:Osoby wskazane do kontaktu: Zbigniew Siedlarz - ZZ Kraków tel. (12) 62-90-623,
w celu dokonania wizji w terenie: Nadzór Wodny Oświęcim - tel. (12) 62-90-653, (12) 62-90-
651.
Kod CPV:71311100-2
Numer dokumentu:KR.ROZ.2811.515.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: