Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26559938 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-25
Przedmiot ogłoszenia:Prace konserwatorskie
Organizator:Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim
Adres: ul. Lubelska 61, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Województwo / powiat: lubelskie, pow. bialski (podlaski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 502 623 075
Opis:ogłaszamy zamówienie na:
,,Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu św. Jana Chrzciciela
w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim".
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Prace zakładają prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu św. Jana
Chrzciciela zgodnie z programem prac konserwatorskich rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego
Załącznik Nr.2 oraz zgodnie z programem prac konserwatorskich obrazu św. Jana Chrzciciela
Załącznik Nr.3
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Ofertę (na Formularzu ofertowym - Zał.nr 1)
należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie:
Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, 21-560 Międzyrzec Podlaski, Ul. Pocztowa 8,
p.22 (sekretariat) w terminie do dnia 20.02.2024 r. godz. 11:00.
7. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana
następująco: ,,Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu św. Jana
Chrzciciela w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim". - nie
otwierać przed 20.02.2024 r. godz. 11:15" i zawierać nazwę i dokładny adres
Wykonawcy.
8. Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Otwarcie ofert:9. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 20.02.2024 r. o godz. 11:15 w siedzibie:Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, 21-560 Międzyrzec Podlaski, Ul. Pocztowa 8, p.29 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także
Termin składania:2024-02-20
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie: wykonał co najmniej 3 usługi o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100) obejmująca Prace konserwatorskie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków.
2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia
(przynajmniej 1 osobę) Osobę uprawnioną do kierowania pracami konserwatorskimi,
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków która ukończyła studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji
dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego
stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co
najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich
lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru,
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o
których mowa w art. 14a ust. 2.
lub która posiada:? świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo
wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie
kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
? dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie
- oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych
do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust.
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
5. Cena ofertowa powinna obejmować całość prac związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia i zawierać:
- koszty wykonania przedmiotu zamówienia z kosztami robocizny, materiałów
i urządzeń wraz z ich dostawą na plac, kosztami użycia maszyn, narzędzi i sprzętu oraz
z kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza,
- koszty związane z wykonaniem ustawieniem i demontażem oznakowania i barier bhp
i ppoż. na czas prowadzonych robót,
-
koszty związane z ewentualnymi i niezbędnymi technologicznie robotami związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca uzna za konieczne.
Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako
wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. Wszelkie rozliczenia
dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji
dokonywane będą w złotych polskich.
informacje dotyczące ceny.
11.Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
13.Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
14.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny
17.
Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu
unieważnienia postępowania.
18.Istotne postanowienia umowy: stanowi wzór umowy załącznik Nr 4
19.Całość wynagrodzenia Wykonawcy wypłacona zostanie w dwóch transzach: 2%
wynagrodzenia w formie zaliczki, pozostała kwota wynagrodzenia po dokonaniu odbioru
końcowego
przedmiotu
Umowy,
potwierdzonego
bezusterkowym
protokołem
odbioru
końcowego.
20.
W przypadku, gdy w dokumentacji pojawią się wskazania znaków towarowych,
patentów, pochodzenia, norm lub certyfikatów należy rozumieć że jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako
równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich
okolicznościach zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań
równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać
rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych
w dokumentacji.
Kontakt:12.Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami: Ks. dr. Dariusz Grzegorz Ostałowski-
Proboszcz parafii tel: 502 623 075.
Numer dokumentu:RPOZ.2.2.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: