Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Prace konserwatorskie elewacji północnej kościoła
Organizator:Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie
Adres: Wybudowanie Wąbrzeskie 1, 86-230 Lisewo
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński
Państwo: Polska
NIP:PL8751336727
Telefon / fax:604576868
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/193216
Opis:Prace konserwatorskie elewacji północnej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie
Powstaje w kontekście projektu
FEKP.06.11-IZ.00-0000/00 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2024 roku

Część 1
Prace konserwatorskie elewacji północnej - część zachodnia

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Kościół w Lisewie pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej powstał na przełomie XIII / XIV w. Jego oryginalnym elementem jest 16 boczna wieża. Świątynia jest również Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej.
Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie. Zbudowany na przełomie XIII/XIV w. W II połowie XVI w. przebudowany z fundacji Stanisława Kostki, wojewody chełmińskiego i starosty lipieńskiego, a także jego syna Jana i powiększony o szesnastoboczną wieżę. W 1655 uszkodzony przez Szwedów. Wyposażenie świątyni jest głównie barokowe i rokokowe. Ołtarz główny z II połowy XVIII w. pochodzi z kościoła franciszkanów w Chełmnie. Obecnie kościół jest Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej. Jest to kościół gotycki, jednonawowy, z prosto zamkniętym prezbiterium, z kryptą grobową w podziemiu oraz szczytem z połowy XVI wieku. Postawiono go z kamieni układanych warstwami z użyciem granitu łamanego i gruzu ceglanego. Wieża eliptyczna, 16boczna, zwieńczona attyką i ceglanym, ostrosłupowym hełmem z latarnią. Wnętrze nakryte jest drewnianym stropem. W północnej kruchcie sklepienie kryształowe, w kruchcie zachodniej, pod wieżą, sklepienie kolebkowe z lunetami. Przy kościele znajduje się również cmentarz, gdzie zachowało się wiele XIX wiecznych nagrobków. Od wielu lat nie był remontowany dach kościoła. Pokrycie dachu w wielu miejscach nieszczelne stwarzające zagrożenie dla więźby dachowej, której elementy mogą pochodzić nawet z XIII wieku.
Z większej odległości stan zachowania elewacji jako całości jest dość dobry. Przy bliższych oględzinach elewacji uwidaczniają się liczne zniszczenia, które są bardzo niebezpieczne dla budowli. Są to spękania murów, szczególnie w sklepieniach otworów okiennych, podłużne spękania w części ceglanej po oraz ogólnie stan kamiennego cokołu. Po zrealizowaniu prac na elewacji pozostaną historyczne przekształcenia wynikające jedynie z celowego działania. Fragmenty nowożytne zostaną poprawione w zakresie estetyki wykonania - scalone kolorystycznie i prawidłowo wyspoinowane. Zgodnie z celami strategicznymi programu celem prac jest zabezpieczenie zabytku przed zniszczeniem a w efekcie końcowym udostępnienie obiektu na cele publiczne obecnie mocno ograniczonego użytkowania ze względu na stan zachowania. W 2024 roku zaplanowano przeprowadzenie prac przy zachodniej części elewacji północnej kościoła:
- dezynfekcja zaatakowanych przez drobnoustroje partii wątku ceglanego,
- oczyszczenie powierzchni wątku kamiennego i ceglanego metodą hydrodynamiczną lub strumieniowo-ścierną, ścierniwem o drobnej granulacji,
- Usunięcie rozkruszonej i odspojonej spoiny oraz cegły o powierzchni zniszczonej ponad 70%,
- Usunięcie wtórnych oraz nieodwracalnie zniszczonych fragmenty wypraw tynkarskich,
- Usunięcie wtórnych betonowych spoin wątku kamiennego i cementowej szlichtę pokrywającej spływy czap przypór oraz odsadzki,
- Naprawy i zabiegi techniczne,
- Rekonstrukcje i scalenie kolorystyczne,
- Zabiegi towarzyszące w otoczeniu obiektu.
Okres gwarancji
60 miesięcy

Prace przy konserwacji elewacji kościoła obejmą następujące działania:
- dezynfekcja zaatakowanych przez drobnoustroje partii wątku ceglanego,
- oczyszczenie powierzchni wątku kamiennego i ceglanego metodą hydrodynamiczną lub strumieniowo-ścierną, ścierniwem o drobnej granulacji,
- Usunięcie rozkruszonej i odspojonej spoiny oraz cegły o powierzchni zniszczonej ponad 70%,
- Usunięcie wtórnych oraz nieodwracalnie zniszczonych fragmenty wypraw tynkarskich,
- Usunięcie wtórnych betonowych spoin wątku kamiennego i cementowej szlichtę pokrywającej spływy czap przypór oraz odsadzki,
- Naprawy i zabiegi techniczne,
- Rekonstrukcje i scalenie kolorystyczne,
- Zabiegi towarzyszące w otoczeniu obiektu.
(zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym)
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-07-12
Termin składania:2024-07-12
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
chełmiński
Gmina
Lisewo
Miejscowość
Lisewo
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-07-22
Koniec realizacji
2024-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Planowany do wykonania w 2024 zakres prac (kontynuacja prac przy elewacjach - elewacja północna kościoła - część zachodnia).
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria oraz spełniającą warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku złożenia jej przez Oferenta bez załączników określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących wymagane załączniki oferty.
W przypadku uzyskania mniejszej kwoty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski) Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zmniejszenia zakresu zadania.
Środki na realizację zadania będą przekazywane na rachunek bankowe Wykonawcy określony w rachunku po przekazaniu Zamawiającemu środków z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz budżetu europejskiego (FEdKP).
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2024" Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
Prace określone w umowie współfinansowane są ze środków:
a. budżetu województwa kujawsko-pomorskiego
b. budżetu europejskiego (FEdKP)
c. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie
Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie zadania po przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę. Całościowe rozliczenie zleconego zadania nastąpi po przedłożeniu pełnego zestawienia dowodów księgowych wraz z kosztorysem powykonawczym, w celu akceptacji przez Zamawiającego oraz po odbiorze dokonanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace konserwatorskie na okres minimum 5 lat.
Naprawy gwarancyjne zostaną usunięte w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca liczonego od dnia zgłoszenia.
W razie zwłoki (z przyczyn zależnych od Wykonawcy) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umownej prac za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
Jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac konserwatorskich lub wykończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w terminie określonym w umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić przed upływem terminem do wykonania prac.
W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności, gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty wynagrodzenia.
Jeżeli wady nie są istotne Zamawiający może zażądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
W razie naruszenia ww. punktu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Prace należy prowadzić zgodnie z wydaną decyzją konserwatorską nr ZN-354/2018 z dnia 23.10.2018 roku oraz programem prac konserwatorskich opracowanym przez konserwatora zabytków Dobromira Dombek. Wymagane zapewnienie nadzoru konserwatorskiego przez autora programu prac konserwatorskich.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wymagane dostarczenie zestawienia potwierdzającego wykonanie przez oferenta co najmniej 5 prac remontowych elewacji sakralnych obiektów zbytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, zrealizowanych przez oferenta w ostatnich trzech latach. Prace wykonane przez Oferenta muszą być potwierdzone protokołem odbioru dokonanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta wraz z:
1. Kosztorys ofertowy
2. Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych
3. Wykaz prac przy obiektach zabytkowych wraz protokołami odbioru dokonanymi przez WKZ.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria oraz spełniającą warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku złożenia jej przez Oferenta bez załączników określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących wymagane załączniki oferty.
W przypadku uzyskania mniejszej kwoty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski) Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zmniejszenia zakresu zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-07-04
Data ostatniej zmiany
2024-07-04 21:51:09

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1 (cenowe) 90%:
C = ( Cmin / Cof..) x 90
gdzie:
Cmin - najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. - zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty,
C - ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 2 (gwarancja) 10%:
G = (Gof/ Gmax.) x 10
gdzie:
Gmax. - najdłuższy termin udzielonej gwarancji,
Gof. - proponowany termin gwarancji w danej ofercie,
G- ilość punktów za udzieloną gwarancję, przyznanych danej ofercie.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Henryk Łoziński
tel.: 604576868
e-mail: lozinski.henryk@spoko.pl
Kod CPV:45453100-8, 92522200-8
Numer dokumentu:2024-26604-193216, 01/07/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: