Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-01
Przedmiot ogłoszenia:Prace remontowe
Organizator:Fundacja Habitat For Humanity Poland w Warszawie
Adres: Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:kom. 697 979 903, 505 591 970, 730 377 188
E-mail:
Opis:Zapytanie Ofertowe na Wybór wykonawcy prac remontowych w 7 mieszkaniach zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicach: Białołęka, Mokotów i Śródmieście
PRZEDMIOT ORAZ HARMOGRAM POSTĘPOWANIA
1. Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy na wykonanie prac remontowych w 7 mieszkaniach zlokalizowanych pod adresami:
- Lokal nr 1: Ul. Ciupagi 2 bl. B lok 11 (powierzchnia użytkowa lokalu: 27,62 m2) Charakterystyka lokalu: 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Instalacje: wod-kan, elektryczna. I piętro, domofon, wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla wózków, brak windy.
- Lokal nr 2: Ul. Ciupagi 2 bl. I lok 16 (powierzchnia użytkowa lokalu: 46,47 m2) Charakterystyka lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój. Instalacje: wod-kan, elektryczna. II piętro, domofon, wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla wózków, brak windy.
- Lokal nr 3: Ul. Ciupagi 2 bl. I lok 19 (powierzchnia użytkowa lokalu: 46,50 m2) Charakterystyka lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój. Instalacje: wod-kan, elektryczna. I piętro, domofon, wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla wózków, brak windy.
- Lokal nr 4: Ul. Ciupagi 2 bl. D lok 13 (powierzchnia użytkowa lokalu: 28,50 m2) Charakterystyka lokalu: 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój. Instalacje: wod-kan, elektryczna. I piętro, domofon, wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla wózków, brak windy.
- Lokal nr 5: Ul. Ciupagi 2 bl. III lok 50 (powierzchnia użytkowa lokalu: 23,74 m2) Charakterystyka lokalu: 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój. Instalacje: wod-kan, elektryczna. I piętro, domofon, wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla wózków, brak windy.
- Lokal nr 6: Ul. Tamka 4 lok 33 (powierzchnia użytkowa lokalu: 46,22 m2) Charakterystyka lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Instalacje: wod-kan, CCW, CO, gazowa, elektryczna. 1 piętro, domofon, wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla wózków, brak windy.
- Lokal nr 7: Ul. Kwiatowa 24 lok 13 (powierzchnia użytkowa lokalu: 47,00 m2) Charakterystyka lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Instalacje: wod-kan, CO, gazowa, CCW, elektryczna. 3 piętro, wejście do budynku z poziomu chodnika, brak podjazdu dla wózków, brak windy. Sumaryczna powierzchnia użytkowa lokali: 266,05 m2.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie prac remontowych i wykończeniowych według dostarczonych przez Zamawiającego projektów wykonawczych i zakresów prac.
3. Zamawiający zastrzega, że zakres prac może ulec nieznacznej zmianie ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności wynikłych w trakcie prowadzenia prac remontowych lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Za dodatkowe roboty Wykonawcy przysługuje odpowiednie, dodatkowe wynagrodzenie uzgodnione w drodze negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zmawiającym.
4. Zamawiający zastrzega, że w zakresie malowania, montażu listew przypodłogowych oraz białego montażu łazienkowego Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie prac materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego. Dodatkowo, Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykładzinę PCV (specyfikacja według Załącznika nr 1 Standard materiałów) do montażu w lokalach według wytycznych z Załącznika nr 2 Przewidywany zakres prac. W ww. zakresie Wykonawca powinien skalkulować jedynie koszty robocizny i montażu, bez kosztu zakupu wykładziny PCV.
5. Zamawiający, ze względu na specyfikę działania Fundacji Habitat for Humanity, zastrzega sobie prawo do zaangażowania w pomocnicze prace remontowe wolontariuszy, którzy będą działali pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikację, niezbędną wiedzę, konieczne uprawnienia i doświadczenie do ich wykonania. Habitat Poland bierze odpowiedzialność za organizacje pracy, jakość wykonanych prac i bezpieczeństwo wolontariuszy. Każde ewentualne zaangażowanie wolontariuszy będzie uzgadniane z wybranym Wykonawcą zarówno w zakresie terminu akcji wolontarickich, jak i ich zakresu. Co do zasady ewentualny udział wolontariuszy przewidziany jest na początku (prace przygotowawcze) lub na końcu (drobne prace wykończeniowe, prace porządkowe) trwania robót.
6. W Załączniku nr 1 przedstawiono standard materiałów.
7. W Załączniku nr 1a przedstawiono standard farb i płytek. 8. W Załączniku nr 2 przedstawiono przewidywany zakres prac.
9. W Załącznik nr 3 przedstawiono rzuty i zdjęcia lokali.
10. W Załączniku nr 4 przedstawiono wytyczne elektryczne i schemat rozmieszczenia punktów elektrycznych.
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przygotowanie i przekazanie ofert w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na remont 7 mieszkań w ramach projektu Empty Spaces - nazwa firmy Oferenta" do dnia 16.04.2021 do godz. 16:00 na adres siedziby Fundacji przy Ul. Mokotowskiej 55, 00-542 Warszawa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z p.
Martą Łochowską (e-mail: mlochowska@habitat.pl; tel. 48 697 979 903) ze względu na ew. ograniczenia w funkcjonowaniu biura ze względu na aktualną sytuację pandemiczną COVID-19. Kopertę należy zaadresować na nazwisko: Agnieszka Siłuszek, Dyrektorka ds. Programów.
Termin składania:2021-04-16
Wymagania:Niniejsze Postępowanie Ofertowe prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu ,,Filling the gap: Repurposing empty spaces to prevent homelessness in Mainland Europe" (pol.: ,,Wypełniając lukę: Wykorzystanie pustostanów w celu przeciwdziałania bezdomności w Europie").
II. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Lp.
Działanie
Termin
1.
Zaproszenie do złożenia ofert
29.03.2021
2.
Składanie pytań dot. postępowania i zakresu zamówienia.
Wyjaśnienia na zadane pytania będą upubliczniane wszystkim podmiotom, do których rozesłano Zapytanie Ofertowe, tym, które skontaktowały się z Zamawiającym zgłaszając swoje zainteresowanie niniejszym postępowaniem oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.habitat.pl) w terminie do 12.04.
do 8.04.2021
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie złożone po ww. terminie.
3.
Składanie ofert
do 16.04.2021 do godz. 16:00
4.
Planowany termin wyboru Wykonawcy
do 26.04.2021
5.
Planowany termin podpisania umowy
do 5.05.2021
6.
Planowany termin rozpoczęcia prac
od 5.05.2021
7.
Planowany termin zakończenia prac
Zamawiający dopuszcza ewentualne negocjacje podanego terminu oraz oddawanie poszczególnych wyremontowanych mieszkań sukcesywnie wraz zakańczaniem prowadzonych w nich robót.
do 9.07.2021
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 1. Preferowane są oferty całościowe, jednak Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie części zamówienia (remontu wybranych lokali). Tym samym, Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednego Wykonawcy, jeżeli będzie to służyło szybszemu zakończeniu prac remontowych. 2. Wszyscy Oferenci traktowani będą na równych prawach, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu będą wykluczeni Oferenci: 3.1. którzy nawiązują kontakt z innymi Oferentami w celu ograniczenia konkurencji, 3.2. którzy, w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, wyrządzili Zamawiającemu szkodę, nie wykonując umowy lub w sposób oczywisty wykonując ją z nienależytą starannością,
3.3. którzy w innych postępowaniach organizowanych przez Zamawiającego, przedstawili oferty zawierające nieprawdziwe dane lub uchylali się od zawarcia umowy, 3.4. w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe, naprawcze lub którzy pozostają w stanie likwidacji, 3.5. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 3.6. w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w ramach prowadzonej działalności nie przestrzegają zasad etyki w biznesie, stosują praktyki nieuczciwej konkurencji lub nie przestrzegają międzynarodowych konwencji w szczególności o ochronie praw dziecka, 3.7. w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w ramach prowadzonej działalności nie przestrzegają zasad dotyczących ochrony środowiska, w szczególności prowadzą działalność stanowiącą zagrożenie dla środowiska. 4. Wykluczenie Oferenta z postępowania jest równoznaczne z odrzuceniem oferty wykluczonego Oferenta. 5. W przypadku konsorcjum przyczyną wykluczenia całego konsorcjum będzie zachodzenie wskazanych wyżej okoliczności w stosunku do któregokolwiek z członków konsorcjum.
6. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej zainteresowani Oferenci proszeni są o zgłoszenie chęci udziału w niej najpóźniej do 8.04.2021 drogą mailową na adres mlochowska@habitat.pl.
IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM I TECHNICZNYM
1. Przed przystąpieniem do robót Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robót. Z wprowadzenia będzie spisany protokół.
2. Wykonawca w okresie 3 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram wykonania robót. W przypadku uzasadnionych uwag Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, sprawujący z ramienia Zamawiającego nadzór nad wykonaniem prac remontowych (patrz pkt. 6), przedstawi swoje uwagi w formie pisemnej.
3. Oferowana cena za wykonanie zlecenia powinna obejmować komplet czynności i kosztów związanych z kompleksową realizacją przedsięwzięcia, tj. robociznę, zakup materiałów (chyba że zapisano inaczej), użycie sprzętu itp. Wykonawca przed złożeniem oferty winien wykonać wizję lokalną i w razie potrzeby zweryfikować pomiary w miejscu wykonania prac. Rozbieżności w ilości metrów kwadratowych, metrów bieżących, o ile nie wynikają z oczywistej omyłki Zamawiającego, po podpisaniu umowy nie będą stanowiły podstawy do żądania od Zamawiającego dodatkowej zapłaty.
4. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca jest profesjonalistą, ma doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac i właściwie oszacował ryzyko wystąpienia niespodziewanych drobnych okoliczności w czasie ich prowadzenia.
5. Zmiana technologii i użytych materiałów może zostać zastosowane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela.
6. Zamawiający powołał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze wszystkimi prawami wynikającymi z art. 26 ustawy Prawo Budowlane.
7. Prace należy prowadzić z możliwie największą starannością, zgodnie z wymaganiami i przepisami BHP, ppoż i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie klatki schodowej i bieżącego sprzątania.
9. Zamawiający przewiduje możliwość pracy na II zmiany w godzinach 6.00-22.00 , jednak prace głośne należy wykonywać w godzinach 8.00-18.00.
10. Wszystkie uzgodnienia, np. o możliwości postawienia kontenera, składowania materiałów na terenie zewnętrznym, Wykonawca będzie uzyskiwał we własnym zakresie i w razie potrzeby poniesie ich koszt.
11. W dniu wejścia na teren robót zostanie wskazane miejsca poboru wody i energii elektrycznej: woda w większości miejsc znajduje się w lokalu, a energia elektryczna będzie pobierana z części wspólnych (z klatki schodowej).
12. Zamawiający dopuszcza zlecenie części prac innym podwykonawcom. Za wszystkie prace wykonywane przez podwykonawcę oraz jego pracowników Wykonawca odpowiada jak za prace własne.
13. Wykonawca nad wykonywanymi przez siebie pracami zapewni nadzór osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej która będzie pełniła funkcję kierownika robót oraz osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik Robót będzie zobowiązany do uczestniczyła przede wszystkim:
? podczas wprowadzenia na budowę,
? podczas ustalonych wizyt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawicieli Zamawiającego,
? podczas odbioru końcowego,
14. Po wykonaniu prac Wykonawca musi wykonać i przedstawić pomiary i protokoły z wykonanych sprawdzeń, np. pomiary instalacji elektrycznych lub próby szczelności instalacji wodnych itp.
15. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od końcowego odbioru prac.
16. Prace podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiór prac nastąpi komisyjnie w terminie nie dłuższym niż 5 dniu po zawiadomieniu Zamawiającego o zakończeniu prac.
17. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Wykonawca będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia.
18. Wykonawca powinien wykonać dokumentację powykonawczą z wykonywanych robót.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w wersji elektronicznej - pdf oraz spełniać wymagania, o których mowa w dalszej części niniejszego dokumentu. 2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się oferty z rozwiązaniami alternatywnymi do wyboru przez Zamawiającego. 3. Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa Oferent. 4. Oferta powinna zawierać:
L.P.
Wymaganie:
1.
nazwę kontrahenta (w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko osoby, w przypadku spółki firmę spółki), jego siedzibę i adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP, VAT UE) lub numer w innym właściwym rejestrze
w przypadku kontrahentów:
a) wpisanych do KRS - oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja kontrahenta oraz numer pod którym kontrahent jest wpisany do rejestru,
b) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dane, zgodnie ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
c) w przypadku innych podmiotów (w szczególności kontrahentów z siedzibą zagranicą) - wskazanie rejestru do jakiego kontrahent jest wpisany, wraz z wskazaniem numeru pod którym kontrahent wpisany jest do tego rejestru i organu prowadzącego rejestr.
2.
wskazanie osoby do kontaktu oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, na jaki ma być kierowana korespondencja do Oferenta w trakcie trwania postępowania
3.
data sporządzenia oferty
4.
wskazanie zadań przewidywanych do wykonania w ramach realizacji projektu przez podwykonawców, jeżeli tacy mają występować
5.
wskazanie liczby pracowników, która będzie zaangażowana w realizację remontu
6.
potwierdzenie terminu związania Oferenta ofertą (minimum 30 dni) od dnia otwarcia ofert przez Zamawiającego
7.
polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
8.
poszczególne wyceny brutto remontu każdego z lokali, którego dotyczy niniejsze Zapytanie Ofertowe (w przypadku Oferentów składających oferty częściowe na remont jedynie wybranych lokali, wyceny powinny dotyczyć tylko lokali, na które składana jest oferta)
oraz
sumaryczna oferta cenowa brutto całej usługi
dodatkowo:
1/ Zamawiający prosi o przedstawienie kosztów:
? malowania
? montażu listem przypodłogowych
? białego montażu łazienkowego
z rozbiciem na koszt materiałów i robociznę
2/ Zamawiający, zgodnie z pkt. I.4, w zakresie montażu wykładziny PCV, oczekuje skalkulowania w wycenie jedynie kosztu robocizny i montażu bez zakupu samej wykładziny, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego
wyceny brutto remontów poszczególnych lokali powinno zostać określone na podstawie zakresu prac wskazanego w Załączniku nr 2 Przewidywany zakres prac do wykonania
wszystkie ceny przedstawione w ofercie powinny być wyrażone w PLN; ceny powinny uwzględniać wszelkie cła, podatki (oprócz VAT) oraz inne koszty ponoszone przez Oferenta; ceny podane w ofercie powinny być w trakcie postępowania stałe i ostateczne z zastrzeżeniem możliwości ich obniżenia; ceny powinny być skalkulowane przy założeniu 30 dniowego terminu płatności
9.
proponowany termin wykonania całości prac
oraz
proponowane terminy wykonania prac w poszczególnych lokalach (w przypadku Oferentów składających oferty częściowe na remont jedynie wybranych lokali, wyceny powinny dotyczyć tylko lokali, na które składana jest oferta)
10.
krótki opis doświadczenia Oferenta oraz referencje od minimum 3 Zleceniodawców
VI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Prosimy o przygotowanie i przekazanie ofert w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na remont 7 mieszkań w ramach projektu Empty Spaces - nazwa firmy Oferenta" do dnia 16.04.2021 do godz. 16:00 na adres siedziby Fundacji przy ul. Mokotowskiej 55, 00-542 Warszawa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z p.
Martą Łochowską (e-mail: mlochowska@habitat.pl; tel. 48 697 979 903) ze względu na ew. ograniczenia w funkcjonowaniu biura ze względu na aktualną sytuację pandemiczną COVID-19. Kopertę należy zaadresować na nazwisko: Agnieszka Siłuszek, Dyrektorka ds. Programów. 2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę właściwą i upoważnioną do reprezentowania Oferenta, bądź przez pełnomocnika (do załączenia pełnomocnictwo). 3. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione. 4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień. Wniosek Oferenta o przedłużenie terminu powinien być dostarczony do Zamawiającego, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu na składanie ofert. 5. O ewentualnym przedłużeniu terminu Oferenci, do których skierowano niniejsze Zapytanie Ofertowe oraz ci, którzy skontaktowali się z Zamawiającym zgłaszając swoje zainteresowanie niniejszym postępowaniem zostaną poinformowani drogą mailową. Informacja o przedłużeniu składania ofert zostanie także podana na stronie internetowej Zamawiającego (www.habitat.pl) 6. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Oferenta przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. 7. Oferent ponosi pełne ryzyko związane z doręczeniem oferty. W szczególności Oferenta obciąża ryzyko związane z terminowym dostarczeniem oferty. 8. Za dostarczenie oferty niekompletnej lub nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym w niniejszym przetargu pełne ryzyko, włącznie z odrzuceniem oferty ponosi Oferent.
VII. PRZEBIEG I WYNIKI POSTĘPOWANIA: 1. Wybór oferty zostanie dokonany przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: ? swobodnego wyboru ofert, ? nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn, ? unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, ? prowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami, ? przedłużenia terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszczone zostaną do dalszego postępowania oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia
oferty o brakujące dane. W takim wypadku Zamawiający, wyznaczy datę i godzinę uzupełnienia oferty. 4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i może w powyższym zakresie kontaktować się z Oferentami, nie wyłączając koniecznych spotkań. 5. Z Oferentami mogą być prowadzone dodatkowe negocjacje, w tym negocjacje cenowe. Negocjacje te nie mogą prowadzić do wprowadzenia w złożonej ofercie zmian, które sprawią, że oferta ta będzie mniej korzystna. Oferenci zakwalifikowani do negocjacji zostaną poinformowani o zasadach na jakich będą one prowadzone. 6. Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 7. Złożone oferty oraz ich ocena mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.
8. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie doręczone wybranemu Oferentowi drogą elektroniczną (dopuszczalną formą jest wysyłanie skanu podpisanych dokumentów).
9. Pozostali Oferenci, nie wyłączając tych, których oferty w rozumieniu niniejszego zaproszenia zostały odrzucone, zostaną poinformowani drogą elektroniczną o nie przyjęciu ich ofert.
10. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferenci zostaną o powyższym bezzwłocznie poinformowani na piśmie lub drogą elektroniczną.
11. Z tytułu nie przyjęcia oferty nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERENTA
Wybór Oferentów zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
Nazwa kryterium
% punktacja
Cena oferty
60
Termin realizacji Zamówienia
20
Doświadczenie poparte referencjami
20
X. INFORMACJE KOŃCOWE 1. Niniejszy dokument może zostać zmieniony przed terminem składania ofert. O zmianach powiadomieni zostaną wszyscy Oferenci, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia oferty. O zmianie Zamawiający poinformuje także na swojej stronie internetowej habitat.pl. 2. Lista załączników do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1 - Standard materiałów Załącznik nr 1 a - Standard farb i płytek Załącznik nr 2- Przewidywany zakres prac do wykonania Załącznik nr 3 - Rzuty i zdjęcia lokali Załącznik nr 4 - Wytyczne elektryczne i schemat rozmieszczenia punktów elektrycznych
Kontakt:KORESPONDENCJA W TRAKCIE TRWANIA POSTĘPOWANIA Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie niniejszego Zapytania Ofertowego są:
1. Marta Łochowska - e-mail: mlochowska@habitat.pl; tel. 48 697 979 903
2. Agnieszka Siłuszek - e-mail: asiluszek@habitat.pl; tel. 48 505 591 970
3. Stanisław Bartosik - tel. 730 377 188 (pytania dot. zakresu prac i spraw technicznych dot. lokali)
Źródło: Internet i własne
Załączniki: