Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Prace remontowe
Organizator:Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie
Adres: Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:44 75 48 364
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:INWESTYCJE/ODTWORZENIOWE/Prace remontowe 09.2021 -ZP ŚLĄSK.
Treść zapytania:
Dzień dobry,
Zapraszamy do złożenia oferty na:
wykonanie prac remontowych na terenie ZP ,,Śląsk" dla firmy CERSANIT S.A. Zakłady Produkcyjne w Opocznie, Ul. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno.
Ofertę należy wykonać na podstawie:
Niniejszego zapytania ofertowego oraz zakresu prac do wykonania 09.2021r - ZP Śląsk.
Główne zadania do realizacji zostały przedstawione w pliku dołączonym do zapytania: ,,Zakres prac do wykonania 09.2021 - ZP Śląsk".
Oczekiwany termin realizacji: do 25.11.2021
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Dębowski 603 609 824 krzysztof.debowski2@cersanit.com
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.
Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.
3. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.
Dysponujemy instrukcjami dla dostawców (do pobrania ze strony www.opoczno.eu ).
Wybór oferty złożonej przez Państwa firmę będzie wiązał się z koniecznością załączenia następujących dokumentów:
- Aktualny wyciąg z KRS lub CEiDG albo wyciąg z innego oficjalnego państwowego rejestru przedsiębiorców (w przypadku Dostawcy zarejestrowanego poza granicami Polski)
- Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Dostawcy (załącznik nr 4)
- Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (załącznik nr 5)
- OŚWIADCZENIE DOSTAWCY O POWIĄZANIACH Z GRUPĄ CERSANIT (załącznik nr 9)
Dostawca, który nie wykonywał dostaw na rzecz Cersanit S.A., załącza do Oferty również następujące dokumenty:
1. Certyfikat rezydencji podatkowej - w przypadku Dostawcy zagranicznego,
2. Dokument potwierdzający aktywność podatkową Dostawcy,
3. Oświadczenie o rachunku bankowym Dostawcy (załącznik nr 8)
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do drugiego etapu negocjacyjnego ofert mieszczących się w przedziale cenowym do 20% względem oferty.
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Przebieg postępowania ofertowego:
I. Publikacja zapytania ofertowego, zebranie ofert, bez możliwości wglądu do zakończenia terminu składania przez Oferentów.
II. Analiza ofert, doprowadzenie ich do poziomu porównywalności.
III. Negocjacje warunków handlowych.
IV. Ocena merytoryczna ofert.
V. Wybór Oferenta.
VI. Podpisanie umowy/OWZ, wysłanie zamówienia zakupu.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Budynek Hali Głównej - Naprawa zerwanej instalacji odgromowej (elewacja południowa) 1 komplet
2. Budynek Hali Głównej - Uzupełnienie ubytków w murze 1 komplet
3. Budynek Socjalny - Usunięcie przyczyny powstawania zacieków sufitu na I piętrze - po opadach deszczu oraz usunięcie ich skutków 1 komplet
4. Magazyn Surowców - Wzmocnienie i naprawa wyrwanych odbojników - wybetonowanie stopy fundamentowej i zastosowanie dłuższych kotew mechanicznych. 1 komplet
5. Rampa - Naprawa i wzmocnienie poprzez obudowanie blachą stalową (do wys. 2m) z wypełnieniem roztworem betonu, 9 szt. słupów 1 komplet
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "INWESTYCJE/ODTWORZENIOWE/Prace remontowe 09.2021 -ZP ŚLĄSK."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1231393,460d6a2f405f7b9c17f6ffe67ecc9b06.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
04- 10- 2021 16: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
18- 10- 2021 16: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
15- 10- 2021 16: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1231393,460d6a2f405f7b9c17f6ffe67ecc9b06.html
Termin składania:2021-10-18
Miejsce i termin realizacji:Oczekiwany termin realizacji: do 25.11.2021
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Patrycja Wańtuch
tel: 44 75 48 364
e-mail: patrycja.wantuch@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Krzysztof Dębowski
tel: 44 75 48 390
e-mail: krzysztof.debowski2@cersanit.com
Numer dokumentu:SRM/250595
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2021-10-12 10:27
Sprostowanie

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1231393,460d6a2f405f7b9c17f6ffe67ecc9b06.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-10-04

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie

Przemysłowa 5

26-300 Opoczno

NIP: 5640001666

Kupiec:

Patrycja Wańtuch

tel: 44 75 48 364

e-mail: patrycja.wantuch@cersanit.com

Kontakt merytoryczny:

Krzysztof Dębowski

tel: 44 75 48 390

e-mail: krzysztof.debowski2@cersanit.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SRM/250595

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania
INWESTYCJE/ODTWORZENIOWE/Prace remontowe 09.2021 –ZP ŚLĄSK.

Treść zapytania:

Dzień dobry, 
Zapraszamy do złożenia oferty na: 
wykonanie prac remontowych na terenie ZP „Śląsk” dla firmy CERSANIT S.A. Zakłady Produkcyjne w Opocznie, ul. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno.

Ofertę należy wykonać na podstawie:
Niniejszego zapytania ofertowego oraz zakresu prac do wykonania 09.2021r – ZP Śląsk.

Główne zadania do realizacji zostały przedstawione w pliku dołączonym do zapytania: „Zakres prac do wykonania 09.2021 – ZP Śląsk”.

Oczekiwany termin realizacji: do 25.11.2021

Osoba kontaktowa: 
Krzysztof Dębowski 603 609 824  krzysztof.debowski2@cersanit.com

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.

Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.

3. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.

Dysponujemy instrukcjami dla dostawców (do pobrania ze strony www.opoczno.eu ).

Wybór oferty złożonej przez Państwa firmę będzie wiązał się z koniecznością załączenia następujących dokumentów:

- Aktualny wyciąg z KRS lub CEiDG albo wyciąg z innego oficjalnego państwowego rejestru przedsiębiorców (w przypadku Dostawcy zarejestrowanego poza granicami Polski)

- Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Dostawcy (załącznik nr 4)

- Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (załącznik nr 5)

- OŚWIADCZENIE DOSTAWCY O POWIĄZANIACH Z GRUPĄ CERSANIT (załącznik nr 9)

Dostawca, który nie wykonywał dostaw na rzecz Cersanit S.A., załącza do Oferty również następujące dokumenty:

1. Certyfikat rezydencji podatkowej – w przypadku Dostawcy zagranicznego,

2. Dokument potwierdzający aktywność podatkową Dostawcy,

3. Oświadczenie o rachunku bankowym Dostawcy (załącznik nr 8)

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do drugiego etapu negocjacyjnego ofert mieszczących się w przedziale cenowym do 20% względem oferty.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Przebieg postępowania ofertowego:

I. Publikacja zapytania ofertowego, zebranie ofert, bez możliwości wglądu do zakończenia terminu składania przez Oferentów.

II. Analiza ofert, doprowadzenie ich do poziomu porównywalności.

III. Negocjacje warunków handlowych.

IV. Ocena merytoryczna ofert.

V. Wybór Oferenta.

VI. Podpisanie umowy/OWZ, wysłanie zamówienia zakupu.

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Budynek Hali Głównej - Naprawa zerwanej instalacji odgromowej (elewacja południowa) 1 komplet
2. Budynek Hali Głównej - Uzupełnienie ubytków w murze 1 komplet
3. Budynek Socjalny - Usunięcie przyczyny powstawania zacieków sufitu na I piętrze – po opadach deszczu oraz usunięcie ich skutków 1 komplet
4. Magazyn Surowców - Wzmocnienie i naprawa wyrwanych odbojników – wybetonowanie stopy fundamentowej i zastosowanie dłuższych kotew mechanicznych. 1 komplet
5. Rampa - Naprawa i wzmocnienie poprzez obudowanie blachą stalową (do wys. 2m) z wypełnieniem roztworem betonu, 9 szt. słupów 1 komplet

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "INWESTYCJE/ODTWORZENIOWE/Prace remontowe 09.2021 –ZP ŚLĄSK."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Tytuł pytania:

Treść pytania:

Odpowiedź:

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - 09_2021r_ ZP Śląsk.pdf
258763 kB

Zakres prac do wykonania 09_2021r - ZP Śląsk.pdf
894175 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
04- 10- 2021 16: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
18- 10- 2021 16: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
15- 10- 2021 16: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.