Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-23
Przedmiot ogłoszenia:Prace remontowe
Organizator:Urząd Miejski Trzcianki
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 352 73 73, 728 457 525
E-mail:
Opis:wysokość stawki roboczogodz. dla robót remontowych:
I. ogólnobudowlanych:
o roboty ziemne,
o roboty betonowe i żelbetowe,
o roboty murowe,
o roboty ciesielskie,
o roboty pokrywcze (dekarskie),
o roboty izolacyjne,
o roboty tynkowe i okładzinowe,
o roboty posadzkowe i wykładzinowe,
o roboty stolarskie i montażowe,
o roboty malarskie,
o roboty kowalsko-ślusarskie,
o roboty rozbiórkowe,
o roboty cząstkowe nawierzchni;
II. instalacji sanitarnych;
III. instalacji elektrycznych.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Prace remontowe ogólnobudowlane, instalacji sanitarnych i elektrycznych dla budynków komunalnych (budynki i lokale mieszkalne, sale wiejskie, remizy OSP, UM Trzcianki, placówki oświatowe) oraz placów zabaw i przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy Trzcianka, których wartość dla jednego zadania nie będzie przewyższała kwoty 30 000,00 zł netto. Roboty zlecane będą sukcesywnie według bieżących potrzeb i rozliczane kosztorysem powykonawczym sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej przez Wykonawcę w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. Przed rozpoczęciem zadania każdorazowo będzie uzgadniany zakres i wstępny koszt zlecenia oraz termin realizacji. Roboty wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę (wartość materiałów zgodny z ceną zakupu). Wykonawca może złożyć ofertę częściową.
Miejsce i termin składania ofert: 12. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w terminie do 30.12.2022 r. do godz. 10:00
2) ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową
Urząd Miejski Trzcianki
pokój nr 204
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
3) ofertę można złożyć drogą elektroniczną arataj@trzcianka.pl
Otwarcie ofert:15. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2022 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski Trzcianki pokój nr 204 ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka
Termin składania:2022-12-30
Miejsce i termin realizacji:4. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem danego zadania remontowego.
Wymagania:wykonanie zamówień publicznych o wartości kwoty netto nieprzekraczającej 30 000 zł w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) mają stabilną sytuację ekonomiczną i finansową;
5. Okres gwarancji/rękojmi: 5 lat.
6. Warunki płatności: Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury.
7. Inne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
o realizować zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,
o uzgadniać każdorazowo z Zamawiający ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne,
o wykonywać przedmiot umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz na każde żądanie zamawiającego okazać atesty, świadectwa /certyfikaty/, aprobaty i inne dokumenty stwierdzające jakość
i dopuszczenie do stosowania użytych materiałów,
o odpowiednio zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac,
o zapewnić warunki bezpieczeństwa i porządek na placu budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
o zapewnić nadzór techniczny nad realizowanymi robotami,
o informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia robót,
o po zakończeniu robót - uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu
w terminie nie późniejszym niż ustalony termin odbioru robót.
8. Istotne warunki umowy:
o Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich
za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót oraz szkody wynikające
ze zniszczenia i innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu
i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;
o stawka podatku VAT będzie naliczana niezależnie dla każdego zadania zgodnie
z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
o okres obowiązywania umowy do 31.12.2023 r.;
o obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne:
o za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz zwłokę w usunięciu wad -
w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień zwłoki,
o za odstąpienie od umowy - wynosi 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
o Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego;
o Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Należy podać stawki:
o roboczogodziny bez narzutów (R) w [zł],
o kosztów pośrednich (Kp) w [%],
o zysku (Z(R+Kp)) w [%],
a następnie wyliczyć stawkę roboczogodziny z narzutami netto (RK) według wzoru:
RK = R + Kp + Z(R+Kp).

10. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu
lub w oparciu o formularz OFERTA, stanowiący załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego;
2) Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie;
3) Formularz oferty należy wypełnić czytelną trwałą techniką;

11. Kryteria oceny ofert:
1) Cena.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji po złożeniu ofert.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.
4) ofertę należy jednoznacznie oznaczyć, np. oznaczając napisem na kopercie
lub w temacie przesyłki elektronicznej
,,OFERTA - konkurs na wysokość stawki roboczogodziny dla robót remontowych"
5) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w punkcie 1 zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.
13. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
? formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1.
14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu złożenia ofert.
Kontakt:16. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Artur Rataj
Urząd Miejski Trzcianki
pokój nr 204
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
tel. 67 352 73 73 tel. kom. 728 457 525
e-mail: arataj@trzcianka.pl
Numer dokumentu:RI.271.152.2022.AR
Źródło: Internet i własne
Załączniki: