Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Prace remontowe
Organizator:Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel./fax: 056 658 16 18, tel. 056 658 35 39
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym na prace remontowe w budynku W ojewódzkiego O środka Medycyny Pracy przy Ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są następujące prace remontowe w budynku WOMP przy Ul. M. Skłodowskiej -Curie 61/67:
1. Wymiana okien:
o 6 podwójnych okien na parterze od strony południowej;
o 6 podwójnych okien w piwnicy od strony południowej;
o 2 podwójne okna na I piętrze od strony północnej;
o 2 podwójne okna na II piętrze od strony północnej;
o 5 podwójnych okien na parterze od strony północnej;
o 4 podwójne okna w piwnicy od strony północnej;
o Malowanie parapetów zewnętrznych;
o Prace wykończeniowe po montażu okien.
2. Wymiana drzwi wejściowych:
o Pierwsze drzwi wejściowe - wymiana na takie same, nowe drzwi;
o Drugie drzwi wejściowe - wymiana na drzwi przesuwne, automatyczne, uruchamiane fotokomórką, przyjazne dla osób niepełnosprawnych, z napędem w wersji ewakuacyjnej;
o Usunięcie drzwi z holu do Przychodni Rehabilitacyjnej na parterze;
o Prace wykończeniowe po wymianie drzwi.
3. Remont gabinetu lekarskiego: szpachlowanie ścian i sufitu, malowanie ścian i sufitu, montaż 2 lamp led na suficie, schowanie instalacji elektrycznej w tynku, usunięcie niepotrzebnych kabli.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, e-mailem lub na ESP z wykorzystaniem formularza ofertowego (podpisany skan, pdf, podpis elektroniczny) w terminie do 26.10.2023r. do godz. 10.00. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej, osobiście, pocztą lub kurierem.
Termin składania:2023-10-26
Wymagania:III. Wymagania:
1. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i pomiaru okien oraz drzwi przed przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wymiary, kolor, kształt i układ okien musi być zgodny z oknami obecnie zamontowanym w budynku.
3. Okna stanowiące przedmiot niniejszego przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadać wymagane atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności z Polskimi Normami i innymi wymaganiami dla wyrobów budowalnych, w tym stolarki okiennej. Okna powinny być wykonane w systemie przynajmniej 5-komorowym, właściwości eksploatacyjne zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006+A2:2016, poziom bezpieczeństwa w oparciu o normy PN-EN 1627-1630, okucia zgodne z normą EN 13126-8.
4. Wykonawca sam zakupi i dostarczy na miejsce prac potrzebne materiały.
5. Wykonawca zapewni utylizację starych okien i drzwi.
6. Prace będą wykonywanie w godzinach 7.00-17.00.
7. Wykonawca wykona prace według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.
8. Wykonawca wykona prace do 60 dni od dnia podpisania umowy.
9. Wykonawca musi posiadać uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz zaplecze techniczne i personel do wykonania zamówienia.
10. Wykonawca musi znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.
2. Razem z ofertą Wykonawca przekazuj e:
o Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do Opisu;
o Zaakceptowany podpisem projekt umowy wg załącznika nr 2 do Opisu.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający nie udziela wyjaśnień i dodatkowych informacji. Zamawiający nie udziela zamówień częściowych. Oferta musi zawierać całość zamawianych prac.
Tryb udzjelenia zamówienia - zapytanie ofertowe.
Przy wyborze oferty czynnikiem decydującym będzie:
o Zgodność oferty z wymogami ujętymi w Opisie przedmiotu zamówienia;
o Oferowana cena.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Witosław Ryszewski, tel. 056 658 35 39.
Numer dokumentu:WOMP-ZO-6/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: