Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-06-04
Przedmiot ogłoszenia:Prace w zakresie utrzymania koryta potoku oraz pielęgnacja zadrzewienia i żywopłotu
Organizator:Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy
Adres: ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Legnica
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 76 85 54 701, fax. 76 85 67 303
Opis:Prace w zakresie utrzymania koryta potoku Kopanina na długości 1450 m oraz pielęgnacja zadrzewienia i żywopłotu na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Warunkach Zamówienia (WZ).
Specyfikacja:Dokumentacja przetargowa (Warunki Zamówienia) znajduje się na stronie internetowej
LPWiK S.A. www.lpwiksa.com.pl w zakładce przetargi.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Sekretariat LPWiK S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica w terminie do: 14.06.2018r. godz. 13.00
Termin składania:2018-06-14
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin realizacji usługi - do 31.10.2018 r.
Wymagania:W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w przetargu oraz inne warunki określone w WZ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu
składania ofert.
Kontakt:Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków - Artur Dogielski, tel.(76) 85 67 306 wew. 12
Numer dokumentu:PR/22Q/EO-01/05/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: