Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15715129 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-13
Przedmiot ogłoszenia:Pracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Adres: ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:(85) 740 52 37
E-mail:
Opis:,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych dostosowania pól SN w stacjach WN/SN do nowych warunków pracy ze źródłami energii (OZE) na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 8 zadań"
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ
Specyfikacja:17. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.pgedystrybucja.pl/przetargi. W formie pisemnej dokument ten można uzyskać po złożeniu wniosku w Wydziale Zamówień PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. H, pok. nr 111, tel. (85) 740 52 37.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do: dnia 27.07.2018 roku do godz. 12:00 w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. A
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na warunkach określonych w pkt 21 SIWZ
Termin składania:2018-07-27
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - nie dotyczy
5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
a) w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy wykażą, że:
> w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali minimum trzy dokumentacje projektowe odpowiadające swoim rodzajem projektom stanowiącym przedmiot zamówienia;
> w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia;
b) dysponują na dzień składania oferty osobami przewidzianymi do realizacji zadań zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w tym:
> co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania (uprawnienia z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - OIIB), adekwatne do zakresu i rodzaju prac projektowych przewidzianego/ych do realizacji zadania/ń określonego/ych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ);
> co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w branży elektroenergetycznej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1579). Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A., dostępnych na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi
w budownictwie, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego tj. zarejestrowaną w OIIB.
Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania osobą posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do kierowania robotami o danej specjalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., nr 63, poz. 394);
> co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne grupy ,,D", uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych powyżej 1 kV na stanowisku dozoru;
> co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne grupy ,,E", uprawniające do wykonywania prac na urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV na stanowisku eksploatacji.
UWAGA!
Zamawiający dopuszcza sytuację, gdy Wykonawca dysponuje osobą posiadającą łącznie uprawnienia wymienione powyżej.
5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy winni wykazać, iż posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1000 000 zł. Ubezpieczenie to powinno obejmować odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy oraz obowiązywać, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych aktualny wydruk wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
6.2. umowę spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej;
6.3. imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli oferta podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż wpisana do rejestru jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy;
6.4. oświadczenie akceptujące warunki zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ);
6.5. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ);
6.6. wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie z pkt 5.2.a) - Załącznik nr 7 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty, potwierdzające zakres zrealizowanych robót oraz należytą staranność ich realizacji. Nie wymaga się załączania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac na rzecz Zamawiającego;
6.7. wykaz potencjału osobowego zgodnie z pkt 5.2.b) - Załącznik nr 8 do SIWZ, wraz kserokopiami dokumentów (uprawnień/licencji/legitymacji) stwierdzającymi, że Wykonawca dysponuje wymaganą liczbą osób;
6.8. aktualna polisa OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000 zł, wraz z kopią dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych;
6.9. oświadczenie Wykonawcy, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, że na dzień podpisania umowy będzie posiadać wymagane prawem zezwolenia i decyzje na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z wymaganiami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U.2016.1987), bądź będzie posiadać umowę z firmą, która to zezwolenie posiada;
6.10. dokumenty określone w pkt 14.6. i 14.7. SIWZ.
7. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga kryterium 100%.
8. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
11. Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Zamawiający może, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe.
13. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
14. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Uwagi:Termin związania ofertą: 45 dni
Kontakt:Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Mirosław Oszczapiński, tel. (85) 740 52 37, e-mail: miroslaw.oszczapinski@pgedvstrybucja.pl
Numer dokumentu:LZA/258/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: