Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25804304 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Produkcja filmów upowszechniających innowacje społeczne
Organizator:Urzad Marszałkowski Województwa Zachodniopomorksiego
Adres: Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
mazowieckie, pow. Warszawa
pomorskie, pow. Gdynia
wielkopolskie, pow. Poznań
Pokaż pozostałe (4)
Państwo: Polska
NIP:PL8512871498
Telefon / fax:91 42 53 674
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172855
Opis:Produkcja 5 filmów upowszechniających innowacje społeczne
Powstaje w kontekście projektu
POWR.04.01.00-00-0024/19 - Włącznik Innowacji Społeczych

Część 1
Produkcja 5 filmów upowszechniających innowacje społeczne

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi produkcji 5 filmów upowszechniających na temat wybranych
5 innowacji społecznych z obszaru włączenia społecznego. Filmy będą umieszczone na stronach internetowych, emitowane podczas spotkań, konferencji i innych tego typu wydarzeń, będą dostępne
na portalach społecznościowych Facebook oraz na YouTube.
Filmy mają na celu upowszechnienie 5 wybranych innowacji społecznych z obszaru włączenia społecznego. Filmy mają pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną poprzez zaprezentowanie problemu społecznego oraz przedstawienie konkretnych rozwiązań - produktów stworzonych przez innowatorów w Polsce. Filmy będą jednym z narzędzi docierania z informacją o nowych, przetestowanych rozwiązaniach do szerszego grona odbiorców w całej Polsce. Ponadto, w zależności od danej innowacji odbiorcami szczególnymi mogą być: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy dziecku i rodzinie, centra medyczne, fizjoterapeutyczne, placówki edukacyjne, rodziny z dziećmi, instytucje pomocy społecznej i inni interesariusze
W ramach niniejszego zapytania ofertowego produkcja filmów będzie dotyczyła poniżej wskazanych innowacji społecznych:
1. Niezbędnik edukacyjny dziecka z alergią - problem anafilaksji w śród dzieci w wieku 3-10 lat.
Autor innowacji: Fundacja Allergia, Ul. Człuchowska 66 lok. 33 A, 01-360 Warszawa,
Dokumentacja innowacji dostępna pod adresem:
https://drive.google.com/drive/folders/1Nyq7_p2p8-YOsedXb129yMCm6AX6pJbn
2. Projekty zabawek terapeutycznych wydrukowanych na drukarce 3D oraz scenariuszy zajęć terapeutycznych dla dzieci przedwcześnie urodzonych - problem rozwoju psychoruchowego dzieci.
Autorki innowacji: Małgorzata Wójtowicz - Szefler, Monika Deja, Bydgoszcz.
Dokumentacja innowacji dostępna pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1eng9SZeOR_XqbkA7lndV6af3v6Nx5e_H
3. Bunya - kraina możliwości. Placemaking challenge dla dzieci i młodzieży - gra umożliwiająca aktywny udział w procesach miastotwórczych.
Autor innowacji: Adam Chyliński, Gdynia.
Dokumentacja innowacji dostępna pod adresem:
https://drive.google.com/drive/folders/11XXKv0uaHYaW8w4txVEB1vOj7JEM_EYY
4. Dziewczyny Rządzą - gra dedykowana nastolatkom, służąca odkrywaniu swoich umiejętności
i kompetencji społecznych.
Autor innowacji: Fundacja im. Julii Woykowskiej, Ul. Wierzbięcice 13/9a, 61- 569 Poznań
Dokumentacja innowacji dostępna pod adresem:
https://drive.google.com/drive/folders/1YNeB0OBLgnhmPAU2qDvc1pMZ2-A0BMNb
Piąta z innowacji społecznych, stanowiąca temat dla piątego filmu zostanie wskazana przez Zamawiającego
na etapie realizacji umowy z wybranym oferentem, jednak nie później niż do 30 października 2023 r.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca opracuje i zrealizuje 5 materiałów filmowych prezentujących oddzielnie 5 innowacji społecznych.
2. Materiały filmowe mają ukazywać zarówno innowatora, jak i zalety czy też sposób działania produktu/usługi.
3. Materiały filmowe mogą przybrać formę animacji (prezentującej pomysł) z elementami live action (rozmowa z innowatorem) i będą służyć do kreowania świadomości podmiotu i produktu/usługi.
4. Bazą dla filmów będzie materiał pozyskany od innowatorów - autorów pomysłów.
5. Film powinien być nowoczesny i dynamiczny, wzbogacony ścieżką dźwiękową (muzyka powinna być wyciszana na czas wypowiedzi poszczególnych Beneficjentów), grafiką, tekstem lektorskim oraz animacją (prezentacja danych uatrakcyjniona animacją); treść filmu powinna być zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy niezwiązanego z dziedziną, której będzie dotyczyć i powinna mieć charakter informacyjno - edukacyjny.
6. Długość filmu: film będzie składał się z materiału od minimum 4 do około 6 minut.
7. Film wykonany będzie w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920x1080. Zamawiający dopuszcza inną - nie gorszą rozdzielczość, wskazaną przez Wykonawcę.
8. Dźwięk stereo 2.0.
9. Lektor (nagranie tylko w języku polskim): Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora w roli komentatora treści filmu wraz z tłumaczeniem na polski język migowy.
10. Muzyka: Wykonawca zapewni podkład muzyczny oraz dostarczy Zamawiającemu oświadczenie
o nabyciu praw do wykorzystania wybranych fragmentów utworów muzycznych przy produkcji filmu upowszechniającego, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
11. Realizacja oprawy graficznej 2D filmu (czołówki, tyłówki, podpisów, intro w formie animowanej grafiki 2D, danych liczbowych - np. tytuły projektów, wartość, cele itp.). Oznakowanie filmu logotypami projektu ,,Włącznik Innowacji Społecznych'' dostarczonymi przez Zamawiającego.
12. Materiały filmowe muszą zawierać informację o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu za pomocą:
- znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu;
- barw Rzeczypospolitej Polskiej;
- znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny;
zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dla projektów, których umowa została podpisane po 1 stycznia 2018 r., - aktualizacja z 8 czerwca 2021.
Dodatkowo materiał musi zawierać Logo Pomorza Zachodniego oraz informację o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
i Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu oraz oznaczenia w postaci oficjalnych znaków logo wymienionych podmiotów. Zamawiający dostarczy Wykonawcy znaki logo Pomorza Zachodniego oraz Partnerów projektu po podpisaniu umowy na realizację usługi, a także tytuł projektu i jego numer.
13. Produkcja filmu upowszechniającego innowacje powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. W cenie usługi Wykonawca zapewni: scenariusz filmu, montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację, osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. profesjonalnego dziennikarza, posiadającego doświadczenie zawodowe w obszarze spraw społecznych.
14. Wykonawca, w razie potrzeby zapewni sprzęt, niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekaże dwa opracowania techniczne: film w jakości Full HD nagrany
na nośniku elektronicznym, w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac oraz plik mp4 do zamieszczania i odtwarzania w Internecie.
15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do wykorzystywania wszystkich materiałów zawartych w filmie oraz wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, do eksploatacji
w celach promocyjnych poprzez wszystkie możliwe prezentacje publiczne.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji materiałów filmowych/wywiadów na terenie Polski
ze wskazanymi przez Zamawiającego osobami/organizacjami (autorami innowacji), w zakresie tematycznym wynikającym ze scenariusza zaakceptowanego przez Zamawiającego.
17. Zamawiający nie pokrywa kosztów: podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia Wykonawcy
z tytułu realizacji niniejszego Zamówienia. Ww. koszty winny być wkalkulowane przez Wykonawcę
w całkowity koszt realizacji zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-09-25
Termin składania:2023-09-25
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-10

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Umowa zostanie zawarta na wzorze zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne
za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
2. Zamawiający przewidział do 5 faktur wystawianych po produkcji każdego z filmów i odebranych bez zastrzeżeń (podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego z adnotacją ,,bez zastrzeżeń" lub równoważną). Termin płatności za realizację usługi wynosi 21 dni od daty otrzymania poprawnej faktury przez Zamawiającego.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczone od terminu składania ofert.
4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? odpowiedzi tylko na wybraną ofertę,
? negocjacji warunków Zamówienia.
6. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy Zapytania ofertowego.
7. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
oraz dysponować sprzętem określonym w zapytaniu ofertowym; poprzez dysponowanie sprzętem rozumie się posiadanie prawa własności, współwłasności, wynajem etc.,
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, czyli wykaże się realizacją minimum 5 produkcji filmowych w okresie ostatnich 5 lat,
Typ
Potencjał techniczny
Opis
wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym, ekonomicznym i finansowym, w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli minimum dwie osoby, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zakresie realizacji filmów w obszarze polityki społecznej, w tym operator
i montażysta oraz dysponować osobą dziennikarza mającego co najmniej 5 - letnie doświadczenie w produkcji filmowo - telewizyjnej, a także odpowiedzialnej za reżyserię i scenariusze; mile widziane doświadczenie dziennikarskie w obszarze polityki społecznej, w celu spełnienia niniejszego warunku należy przedłożyć CV dziennikarza;
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Materiały filmowe, przeznaczone do archiwum, muszą spełniać poniższe wymagania techniczne:
- Pierwsza wersja
Film bez logotypów, plansz, czołówek, podpisów pod osobami mówiącymi w filmie, bez wgranych srt. oraz bez ścieżki muzycznej (powinien być zostawiony dźwięk tylko osób wypowiadających się w filmie
i dźwięki efektów).
Format: Kodek: H.264, Kontener: MP4, 4K lub FHD - bez pasków górnych i dolnych tzw. kaszet. Sugerowane ustawienie renderu: Bitrate encoding: VBR, 2 pass. Target Bitrate Mbps: 50 (w zależności od ustawień konkretnego aparatu, jednak 40-50 jest odpowiedni dla większości). Maximum Bitrate Mbps: 20-25. W przypadku korzystania z Adobe Premiere Pro zaleca się zaznaczanie opcji ,,Use Maximum Render Quality".
- Druga wersja
Film bez logotypów, plansz, czołówek, podpisów pod osobami mówiącymi w filmie, bez wgranych srt., ale z muzyką. Ustawienia renderu jak wyżej.
2. Materiały filmowe przeznaczone do emisji podczas spotkań edukacyjno - szkoleniowych i w mediach społecznościowych spełniający poniższe wymagania techniczne:
Film powinien zostać wyeksportowany w formacie odpowiednim dla następujących platform:
? Facebook,
? Youtube,
? strona WWW,
Format: Kodek: H.264, Kontener: MP4, 4K lub FHD - bez pasków górnych i dolnych tzw. kaszet.
Sugerowane ustawienie renderu: Bitrate encoding: VBR, 2 pass. Target Bitrate Mbps: adekwatny do aktualnych wymogów platform wyżej wskazanych. W tym momencie to 1080 p 8-12 Mb/s (sugeruję jednak 16 Mb/s), 2160p 35-68 Mb/s. Maximum Bitrate Mbps: 20-25. W przypadku korzystania z Adobe Premiere Pro zaleca się zaznaczanie opcji ,,Use Maximum Render Quality".
Napisy w formie srt., w oddzielny pliku. Powinny one być poprawne pod względem językowym, stylistycznym
i gramatycznym. Osoba przygotowująca napisy powinna korygować wypowiedź rozmówcy tak, by była ona stylistycznie poprawna. Treść napisów powinna zostać dokładnie sprawdzona przez zleceniodawcę, również pod względem merytorycznym.
Dźwięk stereo 2.0.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-12
Data ostatniej zmiany
2023-09-12 15:15:01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
C = Cena oferty najtańszej x 60
Cena oferty badanej
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Porównywaną ceną będzie cena brutto za całość zamówienia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Propozycja scenariusza. Przy ocenie tego kryterium będą brane następujące elementy: zawartość merytoryczna, dobór treści w powiązaniu z tematyką innowacji, rozwiązywanym problemem oraz grupą docelową, zakres informacji, walory edukacyjne, kreatywność, pomysłowość realizacji. Skala ocen od 0 do 40 pk
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1. Kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktów:
L.p. Kryterium Waga Punkty
1. Cena 60 % 60 pkt
2. Propozycje scenariuszy 40 % 40 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Magdalena Szymańska
tel.: 91 42 53 674
e-mail: mszymanska@wzp.pl
Kod CPV:92111200-4
Numer dokumentu:2023-58353-172855
Źródło: Internet i własne
Załączniki: