Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Projekt zagospodarowania terenu
Organizator:Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 58 341 20 41 fax.: 58 524 46 09, tel. (58) 52 44 616
E-mail:
Opis:Projekt zagospodarowania terenu - Zieleniec Gostyńska
zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej:
Projekt zagospodarowania terenu - Zieleniec Gostyńska

Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do umowy.
Miejsce i termin składania ofert: o Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: ,,NZ/A/2023 ,,Gostyńska" w Biurze Obsługi Klienta bud. A w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni Ul. Partyzantów 36, lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do GZDiZ) na w/w adres w terminie do dnia 9.11.2023r do godz.1500
o Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą.
Termin składania:2023-11-09
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Postanowienia końcowe:
o Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
o Pisemną ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zmówienia.
Kontakt:o Dodatkowych informacji w tej sprawie udzieli Pani Stachowska Maria pod adresem e-mail: maria.stachowska1@gdansk.gda.pl tel. (58) 52 44 616
Numer dokumentu:NZ/A/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: