Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24300097 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-11-30
Przedmiot ogłoszenia:Projekty wymiany instalacji co. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piastowie
Adres: ul. I. Skorupki 2, 05-820 Piastów
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. pruszkowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 723 61 62, fax: 22 723 27 91
E-mail:
Opis:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piastowie
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Projekty wymiany instalacji co. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy Ul. Łukasińskiego 2, Łukasińskiego 24, Ogińskiego 26 w Piastowie.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
1. inwentaryzacji stanu istniejącego.
2. proj e k t u b ud o w lano-wykonawczego
3. przedmiaru robót.
4. kosztorysu inwestorskiego.
II. OGÓLNA CHARAKTERYSTKA BUDYNKU PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 2
>> kubatura budynku 16233 m3
o ilość kondygnacji 9 o piwnica o ilość klatek 3
o ilość mieszkań 82
o dokumentacja archiwalna na papierze
o brak podkładów w formacie dwg
III. OGÓLNA CHARAKTKRYSTKA BUDYNKU PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 24
o kubatura budynku 3936 nr'
o ilość kondygnacji 4 ; piwnica
<< ilość klatek 2
<< ilość mieszkań 16
<< dokumentacja archiwalna na papierze
o brak podkładów w formacie dwg
IV. OGÓLNA CHARAKTKRYSTKA BUDYNKU PRZY UL. OGIŃSKIEGO 26
o kubatura budynku 13775 m3
ilość kondygnacji 9 + piwnica
o ilość klatek 3
o ilość mieszkań 52
? dokumentacja archiwalna na papierze
<< brak podkładów w formacie dwg
Miejsce i termin składania ofert: Oferty prosimy przesyłać maiIowo na adres: sekretariat@smwpiastowie.pl w terminie do dnia 13.12.2022 r.
Termin składania:2022-12-13
Wymagania:V . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ ZAMÓWIENIA
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego
- opisanie na rzutach kondygnacji numerów pomieszczeń,
- wrysowanie na r/ulach kondygnacji usytuowanie grzejników, usytuowanie pionów, trasy przewodów, średnic rurociągów.
2. Projekt budowlano- wykonawczy
o opis techniczny powinien zawierać następujące elementy: podstawa opracowania, zakres projektu, ogólne parametry techniczne instalacji, opis stanu istniejącego, projektowane rozwiązanie techniczne, zabezpieczenia antykorozyjne, zabezpieczenia p.poż,, parametry odbioru instalacji, zestawienie podstawowych materiałów, ewentualne projekty związane,
o rysunki rzutów kondygnacji, rozwinięcia instalacji, szczegóły ewentualnych nietypowych rozwiązań,
o obliczenia projektowanej instalacji (straty ciepła, regulacja inslalacji)w 1 egzemplarzu na płycie CD.
o specyfikacje warunków wykonania i odbioru projektowanych instalacji,
o informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BI OZ,
<* przed rozpoczęciem projektowania uzgodnienie z Zamawiającym podstawowych rozwiązań
technicznych i projektowanych materiałów, o Oczekiwany termin wykonania projektów 30.03.2023 r

3.Przedmiar robót
Przedmiar powinien zawierać wszystkie elementy do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 4. Kosztorys Inwestorski
Przed wykonaniem kosztorysu należy uzgodnić z Zamawiającym poziom cen i narzutów. Koszty związane z odcięciem gazu i nagazowaniem ponosi Zamawiający. (Kosztorys w wersji elektronicznej na CD program kosztorysowy Norma).

VI. ODBIÓR DOKUMENTACJI
Projekt wraz kosztorysem i przedmiarem powinien być wykonany w trzech egzemplarzach plus wersja CD w formatach PDF, DWG, ATH.

Po przyjęciu dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru dokumentacji.
Kontakt:Osoby wyznaczone do kontaktu z oferentami:
- w sprawach technicznych: Jacek Jędra - tel. 731 923 459
Źródło: Internet i własne
Załączniki: