Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18115923 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Prowadzenie bankowej obsługi budżetu
Organizator:MIASTO BEŁCHATÓW
Adres: ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 044-733-51-26
E-mail:
Opis:Miasto Bełchatów zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Bełchatowa oraz jednostek budżetowych podległych Miastu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.
Miejsce i termin składania ofert: 1) termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2019 r. do godziny 10:00. Uwaga: liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem ,,OFERTA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Bełchatowa oraz jednostek budżetowych podległych Miastu w okresie od
01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. Nie otwierać przed dniem 22 października 2019 r. przed godziną 11:30",
3) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
4) ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,
Otwarcie ofert:5) otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2019 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój 202.
Termin składania:2019-10-22
Miejsce i termin realizacji:1) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2024 r. (60 miesięcy),
Wymagania:ZAPYTANIE OFERTOWE
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. Prawo bankowe (tj. 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w życie ustawy Prawo bankowe,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) posiadają oddział, siedzibę lub filię banku w Bełchatowie,
4) posiadają możliwość samodzielnego kredytowania na poziomie 10.000.000,00 zł,
5) potwierdzą spełnienie powyższych warunków przez złożenie podpisanego oświadczenia, który stanowi Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego,
6) przedstawią, w przypadku wyłonienia oferty, dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności bankowej, wymieniony w ust. 2 pkt. 1).
3. Istotne warunki realizacji zamówienia:
1) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2024 r. (60 miesięcy),
2) Zamawiający przedstawia istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z Wykonawcą, stanowiące Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, zgodnie z pkt 10 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
6. Pełnomocnictwo: w przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez pełnomocnika, wymagane jest złożenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno zawierać zakres pełnomocnictwa oraz powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami:
1) Wykonawca może kierować do Zamawiającego pytania drogą pisemną na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1, drogą elektroniczną na adres: r.olczak@um.belchatow.pl.

8. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego,
2) istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy zawartej z Wykonawcą, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
3) formularz ofertowy na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
4) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
9. Dodatkowe informacje:
1) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku do opublikowanego zapytania ofertowego zostanie dołączona informacja o jego zmianie, która zawierać będzie co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, jego numer a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego do składania ofert,
4) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcy bez
otwierania,
5) Oferta niezgodna z zaproszeniem do składania ofert nie stanowi oferty ważnej,
6) Dla skuteczności niniejszego postępowania wystarczające jest otrzymanie przez Zamawiającego jednej ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
7) Informacje o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sposób, w jakim zostało upublicznione zaproszenie do złożenia oferty,
8) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiera umowę z wyłonionym Wykonawcą (udziela zamówienia),
9) Postępowanie może zostać unieważnione bez wyboru żadnej oferty.
Uwagi:10. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, wypełniony został na Formularzu ofertowym.
Kontakt:osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Renata Olczak - Koordynator Zespołu ds. Budżetu, tel. 044-733-51-26, adres poczty elektronicznej: r.olczak@um.belchatow.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: