Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26492061 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-12
Przedmiot ogłoszenia:Prowadzenie lekcji języka polskiego
Organizator:Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o
Adres: ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Siedlce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (25) 64 03 200
E-mail:
Opis:prowadzenie lekcji języka polskiego dla lekarzy i asystentów medycznych -cudzoziemców, zatrudnionych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
II. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie lekcji języka polskiego dla lekarzy i asystentów medycznych umożliwiających zdobycie umiejętności komunikacji w życiu codziennym, poznanie terminologii medycznej oraz przygotowanie do egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską. Czas trwania zajęć - w okresie od 22 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godz. zegarowe.
1. Uczestnicy zajęć - lekarze i asystenci medyczni - cudzoziemcy,
2. Zakres:
- komunikacja w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce,
- pisanie krótkich tekstów,
- rozumienie treści i intencji zawartych w tekstach pisanych i mówionych,
- opanowanie zasobu słownictwa, reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wymowy i intonacji umożliwiających komunikowanie się z użytkownikami języka polskiego w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie języka,
- zwyczaje i zasady obowiązujące w Polsce,
- słownictwo medyczne.
IV. Wymagania Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przygotowania i zapewnienia każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej,
2) sporządzenia list obecności oraz przekazania ich Zamawiającemu wraz z rachunkiem oraz ewidencją godzin w terminie do 14 dni po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego,
3) ustalenia terminów zajęć minimum 5 dni przed ich rozpoczęciem.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty drogą elektroniczną na adres mdziosa@szpital.siedlce.pl
VIII. Termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 15 stycznia 2024 roku
Termin składania:2024-01-15
Miejsce i termin realizacji:V. Miejsce prowadzenia zajęć :
Siedziba Zamawiającego
VI. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku
Wymagania:Do realizacji niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy,
3) dysponuje potencjałem organizacyjnym i technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) jego zakres działalności obejmuje świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego,
5) spełnia wymóg braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
6) posiada minimum rok doświadczenia w prowadzeniu lekcji języka polskiego dla cudzoziemców,
7) dysponuje osobą/osobami które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, zdolnymi do jego wykonania tj.:
a) posiadają wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej,
b) posiadają co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzenia lekcji z języka polskiego dla dorosłych.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu:
1) w zakresie warunku wskazanego w pkt 1 ppkt 1-4, warunek ten zostanie spełniony na podstawie złożenia oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2,
2) w zakresie warunku wskazanego w pkt 1 ppkt 5, warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że nie zachodzą okoliczności powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem nr 3,
3) w zakresie warunku udziału w pkt 1 ppkt 6 warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie dot. lat pracy w w/w zakresie,
4) w zakresie warunku udziału w pkt 1 ppkt 7 warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz personelu, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem dot. wykształcenia oraz posiadanego doświadczenia w w/w zakresie.
IV. Wymagania Zamawiającego

VI. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku
Warunki płatności: przelew w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego po zakończonym miesięcznym okresie rozliczeniowym, przekazanym wraz z ewidencją godzin oraz listami obecności.
VII. Warunki przygotowania i złożenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.
2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej pod adresem mdziosa@szpital.siedlce.pl
Przez ofertę należy rozumieć całość wymaganej dokumentacji wskazanej w Zaproszeniu do składania ofert.
3. Dokumenty elektroniczne stanowią dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan podpisanych dokumentów.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku udzjelenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy nieczytelne powinny zostać opatrzone pieczęcią umożliwiającą identyfikację.
5. W przypadku oferty podpisywanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy dokument składający się na ofertę musi zostać podpisany.
6. Zamawiający może wezwać jednorazowo w wyznaczonym przez siebie terminie (minimum 2 dni roboczych) do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących dokumentów Oferty drogą elektroniczną na adres mdziosa@szpital.siedlce.pl
7. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 3
4) Wykaz osób-Załącznik nr 4
5) Oświadczenie dot. doświadczenia w prowadzeniu lekcji języka polskiego dla cudzoziemców -Załącznik nr 5
6) Pełnomocnictwo - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik
IX. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i zastosowanie wagi: cena brutto oferty -100 %
Liczba punktów badanej oferty = cena minimalna/cena oferta badanej x 100
W sytuacji gdy złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie 2 dni roboczych ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny brutto. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonych ofertach. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie bądź odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych. Zamawiający zakończy postępowanie ofertowe bez wyboru żadnej z ofert.
X. Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835).
XI. Warunki odrzucenia oferty:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty lub
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty
3) została złożona po terminie składania ofert określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty.
XII. Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi w pełni odpowiadać Zaproszeniu do złożenia ofert oraz zawierać wszystkie informacje wskazane w Zaproszeniu do złożenia oferty.
2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego z tytułu złożenia, przyjęcia lub odrzucenia oferty. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
3. Wycofanie, zmiana oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożenia oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu złożenia oferty. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania muszą być złożone w miejscu i według takich samych zasad, jak składana oferta, z dodatkowym oznaczeniem o zmianie
2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. Wycofanie oferty należy zrobić w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
4. Zamawiający bez konsekwencji finansowych wobec Wykonawców, może unieważnić i nie rozstrzygać postępowania ofertowego w następujących przypadkach:
1) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Kontakt:5. Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie na adres e-mail: mdziosa@szpital.siedlce.pl nie później niż na 2 dni przed terminem złożenia ofert.
Numer dokumentu:ZZ.2811.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: