Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15457925 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Prowadzenie prac archeologicznych
Organizator:G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym
Adres: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 61 829 98 20 fax: +48 61 829 98 22
E-mail:
Opis:Prowadzenie prac archeologicznych przy budową sieci gazowej średniego ciśnienia W m. Nadolice Male, gm. Czernica.

1.Zakres zamówienia:
Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Nadolice Małe,
gm. Czernica o długości 169 mb; zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia
11.04.2018 r. we Wrocławiu.
wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.
Specyfikacja:Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
b.Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
c.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy dostarczać na adres email: przetargi@gen.com.pl do dnia 06.06.2018r. do godz. 12:00 w tytule wpisując oferta nadzór archeologiczny Nadolice Małe.
Termin składania:2018-06-06
Miejsce i termin realizacji:Wymagany czas realizacji zadania i prowadzenia prac: 30.08.2018 r.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.

5.Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7.Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej,
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

8.Postanowienia dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: