Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-27
Przedmiot ogłoszenia:Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Adres: ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jasielski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej z uczestnikami projektu Dzienny Dom
Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle - ,, Aktywny Senior " w okresie od II 2020r. do XII 202 lr.

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych

Psychoterapia będzie obejmować m.in.
- prowadzenie terapii, działania interwencyjno-wspierające,
- udzielanie pomocy psychoterapeutycznej.
Psychoterapia będzie realizowana w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 4h spotkań
indywidualnych oraz 2h spotkań grupowych. Zakłada się, że w psychoterapii będzie
uczestniczyło 20 osób (uczestnicy projektu Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle
- ,,Aktywmy Senior". Ilość godzin terapii w stosunku do każdego Uczestnika Projektu będzie
dostosowywana indywidualnie w zależności od potrzeb osoby.
Do obowiązków psychoterapeuty będzie należało prowadzanie list obecności, z
podziałem na spotkania grupowe i indywidualne (przekazanie oryginału zamawiającym),
prowadzenie dziennika psychoterapii zawierającego co najmniej, datę, liczbę godzin realizacji
usługi, krótki opis tematyki zajęć (dotyczy psychoterapii grupowej) imię i nazwisko
uczestnika projektu oraz podpis psychoterapeuty (przekazanie kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem zamawiającemu), sporządzenie harmonogramu psychoterapii w
porozumieniu z zamawiającym i przekazanie zamawiającemu przed rozpoczęciem
psychoterapii, sporządzenie i przeprowadzenie wśród uczestników/uczestniczek ankiet
badawczych oraz sporządzenie na ich podstawie raportu. Ankiety powinny zawierać m.in.:
opinię uczestnika czy zajęcia były dostosowane do potrzeb uczestnika, czy spełniły jego
oczekiwania, ocenę osoby prowadzącej zajęcia, jej kompetencje i sposób prowadzenia
psychotrapii. Ankiety wraz z raportem należy przekazać Zamawiającemu w terminie do 5 dni
od dnia zakończenia psychoterapii,
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy złożyć na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200
Jasło, pok. 304, w terminie do 4 lutego 2020 r. do godziny 8:30.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, pok. 306 w dniu 4 lutego 2020 r. o godzinie 9:00.
Termin składania:2020-02-04
Miejsce i termin realizacji:2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od II 2020r. do XII 2021r
3. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI
Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć: Dzienny Dom Pomocy w Jaśle.
Wymagania:Zasady dotyczące postępowania:
1. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3, 26 ust 4, 26
ust. 3a oraz 87 ust. 1 i ust 2, art. 89, art. 93, art. 86 ust 1 - 3 ustawy Pzp. Uzupełnienia i
wyjaśnienia dotyczą wyłącznie dokumentów i oświadczeń na spełnienie warunków.
Zamawiający nie będzie stosował procedury uzupełnienia i wyjaśnienia do dokumentów i
oświadczeń złożonych w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert.
4. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w taki sposób, iż najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, wyłącznie ofertę która została oceniona jako najkorzystniejsza. Jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie spełnia warunków zamawiający zbada, ofertę wykonawcy, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący:
1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań;
2. Posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie
szczególnych wymagań;
3. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,
że spełnia łącznie wymienione niżej warunki:
o posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że zdobył minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu
psychoterapii.
o kwalifikacje zawodowe: Osoba świadcząca usługę będzie posiadała uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii -dyplom o ukończeniu studiów
wyższych na kierunku psychologii lub pedagogiki. Zamawiający uzna ten warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy kserokopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia.
o Dysponowanie osobami: przynajmniej 1 osoba spełniająca ww. wymogi.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( np.
konsorcja, spółki cywilne) warunek, o którym mowa w ust. 3 powinien spełniać co najmniej
jeden wykonawca będący członkiem konsorcjum/ spółki cywilnej..
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Ofertę wraz z załącznikami, zmiany do oferty, wycofanie oferty wykonawcy składają w
oryginale (forma pisemna) w języku polskim za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U z 2018 r. poz. 2188.),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) zwanych dalej
środkami komunikacji elektronicznej (mogą także zastosować sposób komunikacji wskazany w pkt.2)
z zastrzeżeniem że:
1) dokumenty i oświadczenia tj. :pełnomocnictwo/a, muszą być złożone w oryginale (forma
pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza, za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U z 2018 r. poz.
2188),osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
4. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku
Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy
podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania.
W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych
dokumentów na język polski.
5. Oferta musi zawierać:
1) pełnomocnictwa-jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści
wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo
winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza.
2) Dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty' z zastrzeżeniem pkt 4.
3) Formularz oferta (wraz z zawartymi w nim oświadczeniami, w tym niezbędnymi do przyznania
punktów w kryterium innym niż cena).
6. Wszelka korespondencja winna być oznaczona numerem i nazwą postępowania oraz kierowana:
1) w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200
Jasło,
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl
7. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI OGŁOSZENIA:
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub droga elektroniczną,
wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami. Zamawiający udzieli
odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert umieszczając
odpowiedź na stronie internetowej (http//www.mopsjaslo.4bip.pl/) pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający przewiduje zastosowania art. 85 ust 2 Pzp.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1) musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e. Przez
osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio:
a) osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy;
b) pełnomocnika/ów wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y o której/ych mowa w
lit. a);
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez
osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
2. Wykonawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników oraz innych druków
zamawiającego jednakże treść zawarta we wzorach Zamawiającego nie może ulec zmianie.
4. Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z jej
treścią, opatrzonym następującym napisem
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 25,38-200 Jasło
pok. 304
OFERTA w postępowaniu pn. Psychoterapia dla uczestników projektu Dzienny
Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle ,,Aktywny Senior"
Znak sprawy FZ.261.1.3.2020.KUM
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
W innym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed
terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nieprzyjęcie jej w niniejszym postępowaniu.
10. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed
upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty
musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta
będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA". Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie
powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
3. Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą
skuteczne.
W przypadku złożenia oferty po
terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę nie biorąc jej pod uwagę przy ocenie ofert.
12. OBLICZANIE CENY
1. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym podatek VAT
3. Wykonawca musi wskazać w druku oferty cenę za jedną godzinę zegarową psychoterapii oraz
łączną wartość oferty brutto. Zamawiający wpisze do umowy kwotę łącznego wynagrodzenia brutto.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać
również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie
odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie
zleceniodawcy.
6. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze niniejszym ogłoszeniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. W przypadku rozbieżności w cenie podanej w druku OFERTA w postaci liczbowej i
słownej, jako poprawna przyjęta zostanie cena podana słownie.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) zawiera błędy w obliczeniu ceny
2) wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki
polegającej na niezgodności oferty ze niniejszym ogłoszeniem, niepowodującej istotnych zmian w
treści oferty.
14. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawcy przystępując do postępowania zobowiązani są do złożenia ofert, składających się
z następujących dokumentów:
o Formularz oferty stanowiący - załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
o Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, wraz z
dokumentami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzającym
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
o Wykaz doświadczenia osoby prowadzącej psychoterapię - załącznik nr 3 do Ogłoszenia o
zamówieniu;
o Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu;
o Oświadczenie - załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu - oświadczenie.
2) CV,
3) Dokumenty - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem - potwierdzające:
o Posiadanie wykształcenia w zawodzie psychologii lub pedagogiki;
o ukończenie kursów, szkoleń w danym zakresie;
o Zaświadczenia/certyfikaty, referencje lub inne dowody potwierdzające posiadanie
minimum 2 letniego doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji -
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca ustanowił
pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
6) Wszystkie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9) Pełnomocnictwo w fonnie pisemnej (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem) należy dołączyć do oferty.
10) Dokumenty inne niż oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
11) Zamawiający może wezwać Wykonawcę, jeżeli kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Kontakt:6. OSOBAMI UPRAWNIONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI SA:
1) Pani Marta Kulas - w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia,
2) Pani Monika Taraba - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.
Kod CPV:85000000-9
Numer dokumentu:FZ.261.1.3.2020.KUM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: