Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-25
Przedmiot ogłoszenia:Prowadzenie zajęć dodatkowych
Organizator:Niepubliczny Klub Dziecięcy Puchatek Elżbieta Muszyńska, Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe Puchatek Elżbieta Muszyńska
Adres: Świętojańska 5, 84-230 Rumia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. wejherowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 511 990 428
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66121
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPPM.05.03.00-22-0018/20 - Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowego Żłobka i Punktów Opieki na terenie Rumi

Część 1
Rytmika
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dodatkowych z rytmiki dla maksymalnie 85 dzieci w wieku do lat 3 uczęszczających do trzech placówek położonych w następujących lokalizacjach:
o Punkt Opieki Dziennej ,,Puchatek" przy Ul. Świętojańskiej 5 w Rumi (84-230);
o Punkt Opieki Dziennej ,,Puchatek" przy Ul. Bydgoskiej 2 w Rumi (84-230);
o Żłobek ,,Puchatek" przy ulicy Katowickiej 17c w Rumi (84-230).
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu ,,Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowego Żłobka i Punktów Opieki na terenie Rumi" nr RPPM.05.03.00-22-0018/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wymogami zawartymi w treści zapytania ofertowego (pkt 1 zapytania).

Część 2
Sensoryka
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dodatkowych sensorycznych dla maksymalnie 85 dzieci w wieku do lat 3 uczęszczających do trzech placówek położonych w następujących lokalizacjach:
o Punkt Opieki Dziennej ,,Puchatek" przy Ul. Świętojańskiej 5 w Rumi (84-230);
o Punkt Opieki Dziennej ,,Puchatek" przy Ul. Bydgoskiej 2 w Rumi (84-230);
o Żłobek ,,Puchatek" przy ulicy Katowickiej 17c w Rumi (84-230).
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu ,,Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowego Żłobka i Punktów Opieki na terenie Rumi" nr RPPM.05.03.00-22-0018/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wymogami zawartymi w treści zapytania ofertowego (pkt 1 zapytania).
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-02
Termin składania:2021-09-02
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Rumia
Miejscowość
Rumia

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Rumia
Miejscowość
Rumia
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia
uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej
umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego
podstawowego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy polegających na:
1.zmianach redakcyjnych umowy;
2.zmianach będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i wykonawcy ujawnionych w rejestrach
publicznych;
3.zmianach powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy;
4.zmianach dotyczących wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu
realizacji projektu;
5.zmianach odnośnie zwiększenia zamówienia w wyniku złożenia zamówienia uzupełniającego; zmianach
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację,
obniżających koszt ponoszony przez zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu
umowy;
6.zmianach wynikających z zaistnienia okoliczności, których wystąpienia zamawiający i wykonawca nie
przewidywali w chwili zawierania umowy.
Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających
z obowiązującego prawa.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- formularz ofertowy,
- oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- kopia aktualnego (nie starszego, niż 3 miesiące liczone od daty złożenia oferty) dokumentu rejestrowego (chyba, że jest on w ogólnodostępnych rejestrach), potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy, a jeśli upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy,
- Curriculum Vitae wraz z potwierdzeniem wykształcenia i/lub kwalifikacji (kserokopie poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-25
Data ostatniej zmiany
2021-08-25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferowana cena brutto + koszty pracodawcy (tzw. brutto brutto) za realizację danej części - 100%.
Zgodnie z pkt. 8 zapytania ofertowego

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferowana cena brutto + koszty pracodawcy (tzw. brutto brutto) za realizację danej części - 100%.
Zgodnie z pkt. 8 zapytania ofertowego
Kontakt:Osoby do kontaktu
Elżbieta Muszyńska
tel.: +48 511 990 428
e-mail: oferty.zlobekpuchatek@gmail.com
Kod CPV:80000000-4, 80000000-4
Numer dokumentu:2021-24065-66121, 4/PUCHATEK/ZK/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: